Didesnių algų ir dovanų karalystė
Rin­ki­mų prog­ra­mo­se po­li­ti­kai pri­ra­šo įvai­riau­sių pa­ža­dų. Be­veik vi­sos par­ti­jos šie­met ak­cen­tuo­ja pi­ni­gus – aug­sian­čias al­gas, pen­si­jas, įvai­rias iš­mo­kas. Di­džio­sios po­li­ti­nės jė­gos ap­ta­kiai kal­ba apie mo­kes­čių po­li­ti­ką, nors jų pa­siū­ly­mams įgy­ven­din­ti pri­reik­tų pa­pil­do­mų biu­dže­to mi­li­jar­dų.

Par­la­men­ti­nės par­ti­jos sa­vo prog­ra­mi­niuo­se do­ku­men­tuo­se už­si­me­na apie ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, au­to­mo­bi­lių ir ki­tus mo­kes­čius ir vos vie­na ki­ta kon­kre­čiai įvar­di­ja, ko­kius mo­kes­čius ir kiek tiks­liai ma­žin­tų. Ki­ta ver­tus, čia pat ža­da­mos ne­men­kos mo­kes­čių nuo­lai­dos į Lie­tu­vą žen­gian­čiam tarp­tau­ti­niam vers­lui.

Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD) ir Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) su­tar­ti­nai kal­ba apie leng­va­ti­nes pa­sko­las jau­noms šei­moms ir spe­cia­lių fon­dų, sko­lin­sian­čių mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus, stei­gi­mą. Kon­ser­va­to­riai jau­noms šei­moms siū­lo da­ly­ti ir vals­ty­bi­nės že­mės skly­pus, Dar­bo par­ti­ja (DP) kiek­vie­nam 18-me­čiui ža­da po 2 tūkst. eu­rų iš­mo­ką, „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ (TT) – vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mą ke­lio­nių prog­ra­mą sen­jo­rams. Esa­ma pa­ža­dų dėl vals­ty­bi­nių ban­kų, ne­mo­ka­mo trans­por­to. Var­gu ar to­kios po­li­ti­kų fan­ta­zi­jos bus iš­pil­dy­tos.

„Vals­tie­čiai“ lau­kia rugsėjo

Par­ti­jų prog­ra­mos – ne­vie­no­do ly­gio. Vie­nos par­la­men­ti­nės jė­gos ap­si­ri­bo­ja dek­la­ra­ci­jo­mis ir sie­kiais, ki­tos tai de­ri­na su esą į ob­jek­ty­vu­mą pre­ten­duo­jan­čia pa­dė­ties ana­li­ze, o dar ki­tų do­ku­men­tai pri­me­na šū­kių rin­ki­nį.

Prieš Sei­mo rin­ki­mus TS-LKD par­en­gė vie­ną di­džiau­sių prog­ra­mų (256 pus­la­piai). Tie­sa, „Nau­jas pla­nas Lie­tu­vai“, ar­ba, kaip skel­bia vie­nas dar­bi­nis pla­no fai­lo pa­va­di­ni­mas, tie­siog „Lands­ber­gio pla­nas“, – ne ga­lu­ti­nis.

Šių me­tų ge­gu­žę 117 punk­tų par­ti­jos prog­ra­mą su­va­žia­vi­me pa­tvir­ti­nę so­cial­de­mo­kra­tai taip pat iki šiol ne­bai­gė reng­ti Sei­mo rin­ki­mų prog­ra­mos. Kaip ga­li­ma su­pras­ti iš ati­tin­ka­mos pa­sta­bos 26 pus­la­pių do­ku­men­te, tei­kia­mas 6-asis pro­jek­to va­rian­tas. Li­be­ra­lų są­jū­dis (LS) sa­vo tink­la­la­py­je siū­lo 133 pus­la­pių prog­ra­mos pro­jek­tą.

Ga­lu­ti­nes rin­ki­mų į Sei­mą prog­ra­mas yra pa­tei­ku­sios DP ir TT, nors pa­sta­ro­sios rin­ki­mų do­ku­men­tas par­ti­jos tink­la­la­py­je ta­po prie­ina­mas tik po „Lie­tu­vos ži­nių“ pra­šy­mo pa­si­da­ly­ti TT ta­ry­bos po­sė­dy­je pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį pa­tvir­tin­tu 42 pus­la­pių prog­ra­mos „Lie­tu­va. Čia mū­sų na­mai“ teks­tu.

Iki šiol rin­ki­mų prog­ra­mos nė­ra pa­tei­ku­si Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS). Tė­ra skel­bia­mi ne­il­gi prog­ra­mi­niai šū­kiai ir sie­kiai, par­em­ti „pen­kių dar­nų pri­nci­pu“. Tie­sa, rug­sė­jį LVŽS ža­da pri­sta­ty­ti ne Sei­mo rin­ki­mų, kaip ki­tos par­ti­jos, o „Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą“.

Nuo­lai­dos „Goog­le“ ir par­ama šeimoms

Par­ti­jų prog­ra­mi­nius do­ku­men­tus vie­ni­ja tai, kad ak­cen­tuo­ja­mas vi­du­ti­nės al­gos, vi­du­ti­nės pen­si­jos, mi­ni­ma­lios mė­ne­sio al­gos ir iš­mo­kų au­gi­mas, nu­ro­dant bū­si­mus jų dy­džius 2020 me­tais. Vos vie­na ki­ta po­li­ti­nė jė­ga ban­do aiš­kiai įvar­dy­ti bū­si­mus kon­kre­čius žings­nius. Ga­liau­siai – nė vie­na par­ti­ja ne­skel­bia, kiek tai kai­nuo­tų.

Skai­tant TS-LKD do­ku­men­tą su­nku su­pras­ti, kaip ši par­ti­ja keis­tų mo­kes­čių po­li­ti­ką, nes apie tai už­si­me­na­ma abs­trak­čiai. Kon­ser­va­to­rių pla­ne nu­ro­do­ma, kad so­cia­li­nio drau­di­mo pert­var­ka bū­tų at­lie­ka­ma „ne­di­di­nant vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų ta­ri­fo, o jį ma­ži­nant ir kar­tu di­di­nant tur­to ap­mo­kes­ti­ni­mą“.

Čia pat skel­bia­ma apie pa­sau­li­nio ly­gio in­ves­tuo­to­jų pri­trau­ki­mą, ku­ris yra vie­nas Lie­tu­vos eko­no­mi­kos au­gi­mo pa­ma­tų. Par­ti­ja dek­la­ruo­ja pa­si­ren­gi­mą pa­deng­ti da­lį in­ves­ti­ci­nių iš­lai­dų Lie­tu­vą kaip ga­li­mą plė­tros kryp­tį svars­tan­čioms pa­si­rink­ti di­džio­sioms kor­po­ra­ci­joms – „Goog­le“, IBM, „Tes­la Mo­tors“ ar ki­toms.

TS-LKD mi­ni ir vals­ty­bės pa­gal­bą įsi­gy­jant pir­mą­jį būs­tą. Ji ga­li siek­ti 10–20 proc. pra­di­nio įna­šo su­mos, at­siž­vel­giant į tai, ar šei­ma tu­ri 1, 2 ar 3 vai­kus. Be to, siū­lo­ma pa­gal pa­nau­dos su­tar­tis jau­noms šei­mos su­teik­ti lais­vos vals­ty­bi­nės že­mės skly­pus nuo­sa­vam būs­tui sta­ty­ti, jei jos ne­tu­ri ki­to­kio ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to. Pa­sta­čius būs­tą že­mė šei­mai ga­lė­tų bū­ti per­lei­džia­ma, įpa­rei­go­jant de­šimt­me­tį jos ne­par­duo­ti.

Kon­ser­va­to­rių do­ku­men­te ga­li­ma ras­ti ir la­bai kon­kre­čių de­ta­lių. Pa­vyz­džiui, su­si­sie­ki­mą trau­ki­niu tarp Vil­niaus, Kau­no ir Klai­pė­dos ža­da­ma pa­grei­tin­ti du kar­tus, taip su­ku­riant pos­tū­mį lais­vam dar­buo­to­jų ju­dė­ji­mui. Be to, Lie­tu­vo­je ga­lė­tų at­si­ras­ti Vy­riau­sio­jo moks­li­nin­ko ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri at­sa­ky­tų už vals­ty­bės už­sa­ky­mo moks­lo ir ino­va­ci­jų sri­ty­je įgy­ven­di­ni­mą.

Ga­liau­siai, nuo 8–9 kla­sės TS-LKD įves­tų kas­me­ti­nę ir vi­siems moks­lei­viams pri­va­lo­mą sa­vai­tės truk­mės pra­kti­ką pri­va­čia­me ar­ba vals­ty­bi­nia­me sek­to­riu­je. Pla­nuo­ja­ma su­kur­ti re­gio­nų eko­no­mi­nės plė­tros agen­tū­rą, Lie­tu­vos stra­te­gi­nių in­ves­ti­ci­jų fon­dą.

Vis­ko – po 100 kilometrų

So­cial­de­mo­kra­tai sa­vo prog­ra­mos pro­jek­te kal­ba apie vals­ty­bi­nį leng­va­ti­nių pa­sko­lų fon­dą, ku­ris leis­tų jau­niems žmo­nėms pa­lan­kio­mis są­ly­go­mis įsi­gy­ti pir­mą­jį būs­tą. Kiek, kam ir kaip toks fon­das sko­lin­tų, ne­de­ta­li­zuo­ja­ma.

LSDP ra­šo, kad to­liau bus tę­sia­ma mo­kes­čių sis­te­mos pert­var­ka, o „di­des­nis svo­ris bus su­tei­kia­mas tur­to, ap­lin­kos tau­so­ji­mo mo­kes­čiams, kar­tu ma­ži­nant dar­bo jė­gos ap­mo­kes­ti­ni­mą“. Prog­ra­mos pro­jek­tas kol kas la­biau pri­me­na šū­kių rin­ki­nį, nes daž­nai kal­ba­ma apie tai, kas bus su­gal­vo­ta at­ei­ty­je. Ra­šo­ma, kad bus par­eng­ta užim­tu­mo di­di­ni­mo prog­ra­ma, komp­lek­si­nė de­mog­ra­fi­nė prog­ra­ma, pert­var­ky­ta so­cia­li­nio drau­di­mo sis­te­ma.

So­cial­de­mo­kra­tai dek­la­ruo­ja, kad bus nu­ties­ta 100 ki­lo­me­trų pės­čių­jų ta­kų, įreng­ta per 100 km tink­lo tvo­rų nuo žvė­rių, nu­ties­ta 100 ki­lo­me­trų nau­jų dvi­ra­čių ta­kų. Kur, kam ir ka­da, ne­paaiš­kin­ta.

LSDP iš­ski­ria ke­le­tą kon­kre­čių pro­fe­si­jų. Nu­ro­do­ma, kad mo­ky­to­jai už­dirbs ne ma­žiau kaip 1200 eu­rų at­skai­čius mo­kes­čius. Aukš­tų­jų mo­kyk­lų dės­ty­to­jų at­ly­gi­ni­mai tie­siog „i­šaugs treč­da­liu“, tre­ne­rių – 30 pro­cen­tų. Ta­čiau do­ku­men­te kol kas ne­kal­ba­ma apie biu­dže­to de­fi­ci­to prob­le­mas, iž­do pa­ja­mų di­di­ni­mą. Ap­si­ri­bo­ja­ma tei­gi­niu, kad gy­ven­to­jų pa­ja­mų au­gi­mą ga­ran­tuos in­ves­ti­ci­jos į eko­no­mi­ką.

Te­zės apie darną

Tuo me­tu LVŽS, anot jos tink­la­la­py­je pa­skelb­tų „dar­nios Lie­tu­vos“ te­zių, im­sis su­ba­lan­suo­ti biu­dže­tą (ne­de­fi­ci­ti­nio biu­dže­to Lie­tu­vo­je dar nė­ra bu­vę – aut.), kol ga­liau­siai „su­ma­žins jo pri­klau­so­my­bę nuo Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) par­amos“ (Lie­tu­vai 2014–2020 me­tams skir­ta ES par­ama sie­kia be­veik 7 mlrd. eu­rų – aut.), sieks „su­pap­ras­tin­ti ir iš­gry­nin­ti“ mo­kes­čių ir pen­si­jų sis­te­mas. LVŽS kal­ba apie Lie­tu­vos pa­što pa­grin­du ke­ti­na­mą steig­ti Re­gio­nų plė­tros ban­ką, kre­di­to uni­jų sis­te­mos pert­var­ky­mą. Taip pat nu­ro­do­ma, kad „aukš­to­sio­se ir pro­fe­si­nė­se mo­kyk­lo­se įves pir­mi­nį ka­ri­nį par­en­gi­mą, kaip pa­grin­dą ka­riuo­me­nės re­zer­vo for­ma­vi­mui“. Be to, dės­to­ma apie aukš­to­jo moks­lo re­for­mą, ne­mo­ka­mą I pa­ko­pos aukš­tą­jį moks­lą, krep­še­lių sis­te­mos at­si­sa­ky­mą. Par­ti­ja kol kas ne­de­ta­li­zuo­ja nė vie­no šių su­ma­ny­mų fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių.

LS nu­ro­do, kad ma­žin­tų pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) ta­ri­fą nuo 21 iki 18 proc. – ne iš­kart, o kas­met. Li­be­ra­lai ne­ap­mo­kes­tin­tų in­ves­ti­ci­jų, nai­kin­tų pa­vel­di­mo tur­to mo­kes­tį, ak­ci­zo mo­kes­čius. LS dek­la­ruo­ja ne­pri­tar­sian­tis nei au­to­mo­bi­lių, nei ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio gy­ven­to­jams įve­di­mui. At­ly­gi­ni­mų spur­tas ža­da­mas pa­di­di­nus tie­sio­gi­nes už­sie­nio in­ves­ti­ci­jas, pel­no ap­mo­kes­ti­ni­mą ir pan.

Dan­tų tai­sy­mas ir nuoma

DP Sei­mo rin­ki­mų prog­ra­mo­je ak­cen­tuo­ja­mos di­dė­sian­čios žmo­nių pa­ja­mos. „Dar­bie­čiai“ už­si­me­na, kad 5 me­tus nuo pel­no mo­kes­čio bū­tų at­lei­džia­mos ne­se­niai įsis­tei­gu­sios įmo­nės, ma­žos įmo­nės. Siū­lo­ma ne­ap­mo­kes­tin­ti įmo­nių rein­ves­tuo­ja­mo pel­no, nu­sta­ty­ti, kad dar­buo­to­jai nuo 5 vi­du­ti­nius dar­bo už­mo­kes­čius vir­ši­jan­čios su­mos ne­mo­kė­tų „Sod­ros“ įmo­kų.

Čia pat par­ti­ja že­ria pa­ža­dus per 4 me­tus pa­dvi­gu­bin­ti tie­sio­gi­nių skry­džių skai­čių iki 150, įsta­ty­mu ri­bo­ti in­ves­ti­ci­jų grą­žą iki 2,5 proc. elek­tros, du­jų, šil­dy­mo ir van­dens mo­no­po­li­nių pa­slau­gų tei­kė­jams. DP ska­tins gy­ven­to­jus pa­teik­ti sąs­kai­tas už „būs­to nuo­mos ir sto­ma­to­lo­gi­nes pa­slau­gas“ – taip jie esą ga­lės at­gau­ti ket­vir­ta­da­lį su­mo­kė­to gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio. Kas tai ad­mi­nis­truos, ne­skel­bia­ma.

DP tei­gia du­kart pa­di­din­sian­ti bau­das tiems, ku­rie nu­slė­pė pa­ja­mas ar ki­to­kiais bū­dais ven­gė mo­kė­ti mo­kes­čius vals­ty­bei. Šia­me kon­teks­te pri­si­min­ti­na, kad šie­met bu­vęs par­ti­jos ly­de­ris Vik­to­ras Us­pas­ki­chas bu­vo nu­teis­tas dėl ap­gau­lin­go DP aps­kai­tos tvar­ky­mo, jam teis­mas sky­rė be­veik mak­si­ma­lią – 6,8 tūkst. eu­rų – bau­dą.

„Dar­bie­čių“ prog­ra­mo­je, be ki­ta ko, dės­to­ma, kad, pra­de­dant 8 kla­se, bū­tų pri­va­lo­mai įtrauk­ta „ne ma­žiau kaip 20 pa­mo­kų per moks­lo me­tus apie fi­nan­si­nį raš­tin­gu­mą ir as­me­ni­nių fi­nan­sų val­dy­mą“.

Tau­tos ban­kas „Vytis“

„Tvar­kie­čiai“, be siū­ly­mo per­pus su­ma­žin­ti Sei­mą (71 par­la­men­ta­ras vie­toj 141), kal­ba apie prog­re­si­nius mo­kes­čius pa­gal for­mu­lę 5–20–35 proc., ne­ly­gu pa­ja­mos. TT steig­tų vals­ty­bės val­do­mą ar miš­raus ka­pi­ta­lo Tau­tos ban­ką „Vy­tis“, į ku­rį bū­tų per­kel­tos vi­sos vals­ty­bės sąs­kai­tos. Aiš­ki­na­ma, kad ne­bus jo­kių ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ar au­to­mo­bi­lių mo­kes­čių, siū­lo­ma iki 20 proc. ap­ri­bo­ti bū­ti­niau­sių mais­to pro­duk­tų ant­kai­nio tai­ky­mą maž­me­ni­nė­je pre­ky­bo­je ir vais­tams.

Biu­dže­to pa­ja­mos esą di­dės dėl prog­re­si­nio pa­ja­mų ap­mo­kes­ti­ni­mo, ga­liau­siai, bū­tų įves­ti „so­li­da­ru­mo mo­kes­čiai“ – 5 proc. apy­var­tos dy­džio dau­giau nei 100 mln. per me­tus apy­var­tą tu­rin­tiems maž­me­ni­nės pre­ky­bos cen­trams, ko­mer­ci­niams ban­kams. Di­des­nės pa­ja­mos bū­tų ge­ne­ruo­ja­mos ir iš vals­ty­bės val­do­mo tur­to, di­di­nant ka­pi­ta­lo grą­žą, iš ku­rios esą ga­li­ma gau­ti apie 150 mln. eu­rų.

Kol kas svar­bu pavalgyti

Anot SEB ban­ko vy­riau­sio­jo eko­no­mis­to Gi­ta­no Nau­sė­dos, su­pran­ta­ma, ko­dėl ir ne­po­pu­lis­ti­nės par­ti­jos sa­vo prog­ra­mo­se ak­cen­tuo­ja al­gų ir pen­si­jų skai­čius. Lie­tu­vo­je mė­ne­si­nio už­dar­bio te­ma – vie­na ak­tua­liau­sių, nes, pa­vyz­džiui, mi­ni­ma­lią al­gą gau­na apie penk­ta­da­lis dar­buo­to­jų. Tai di­džiu­lis rin­kė­jų skai­čius, į ku­rį po­li­ti­kai orien­tuo­ja­si.

„Par­ti­jų prog­ra­mos at­spin­di jų po­žiū­rį į vi­du­ti­nį sta­tis­ti­nį rin­kė­ją. Rin­kė­jui svar­bu pa­teik­ti gra­žų skai­čių, o kaip jis bus pa­siek­tas, kaip ke­ti­na­ma vi­suo­se sek­to­riuo­se tai da­ry­ti, rin­kė­jui tar­si ne­tu­rė­tų bū­ti įdo­mu. Tai­gi par­ti­jos čia ne­de­da la­bai daug pa­stan­gų. Ta­čiau ne vi­sos par­ti­jos el­gia­si pa­gal šab­lo­ną. Li­be­ra­lai ir kon­ser­va­to­riai, tar­ki­me, mi­ni­ma­lios al­gos klau­si­mo ne­ak­cen­tuo­ja taip, kaip kai­rio­sios ir cen­tro par­ti­jos“, – pa­žy­mė­jo G. Nau­sė­da.

Eko­no­mis­tas pri­dū­rė, kad iki šiol dau­gu­ma žmo­nių ne­pa­ten­ki­na sa­vo ele­men­ta­riau­sių po­rei­kių, tai­gi jų akys pir­miau­sia kryps­ta į da­ly­kus, su­si­ju­sius su pi­ni­gais. „Jei ka­da nors gy­ven­si­me pa­si­tu­rin­čiai, kal­bė­si­me apie fi­zi­nį, so­cia­li­nį sau­gu­mą, kaip to­bu­lin­ti sa­vo ga­bu­mus“, – sa­kė jis. G. Nau­sė­da su­ti­ko, kad par­ti­joms par­an­ku nu­ty­lė­ti pla­nus gal­būt di­din­ti mo­kes­čių naš­tą, nes dau­gu­ma rin­kė­jų to tie­siog ne­sup­ras­tų.

Po­li­to­lo­gas Min­dau­gas Jur­ky­nas pa­žy­mė­jo, kad par­ti­jos, skel­bian­čios kon­kre­čius vi­du­ti­nių al­gų, pen­si­jų skai­čius, ta­čiau veng­da­mos de­ta­li­zuo­ti, kaip to pa­sieks, taip el­gia­si ne­at­si­tik­ti­nai. Ga­liau­siai, ge­riau jau kon­kre­tūs skai­čiai nei pa­dri­ki tei­gi­niai. „Skai­čiai nu­ro­do leng­vai pa­ma­tuo­ja­mus dy­džius. Jie nei nie­ki­niai, nei pi­gūs, tie­siog bend­ra kon­teks­to da­lis. Pa­skui rin­kė­jai ga­li rei­ka­lau­ti at­sis­kai­ty­mo. Ki­ta ver­tus, po­li­ti­kai, kal­bė­da­mi apie vi­du­ti­nius at­ly­gi­ni­mus, pen­si­jas, ga­li veik­ti vie­šo­jo sek­to­riaus al­gas, tad tie pa­ža­dai orien­tuo­ti į šį sek­to­rių“, – svars­tė jis.

Vi­du­ti­nė al­ga: 999, 1100 ar 1250 eurų

Šal­ti­nis: Po­li­ti­nių par­ti­jų rin­ki­mų į Sei­mą prog­ra­mos, „Sodra“