Didės VPT finansavimas
Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja in­for­muo­ja, kad Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) veik­lai 2017 me­tais fi­nan­suo­ti pro­jek­tuo­ja­ma su­ma yra 0,5 mln. eu­rų di­des­nė nei pa­tvir­tin­ti asig­na­vi­mai šiems me­tams.

Vie­šo­jo­je erd­vė­je mi­ni­ma, kad Vy­riau­sy­bė ke­ti­na per­duo­ti tar­ny­bai da­lį Kon­ce­si­jos įsta­ty­mo prie­žiū­ros funk­ci­jų, ku­rioms rei­kė­tų pa­pil­do­mų biu­dže­to asig­na­vi­mų.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja at­krei­pia dė­me­sį, kad šioms mi­nė­toms funk­ci­joms vyk­dy­ti 2017 m. biu­dže­to pro­jek­te VPT jau yra siū­lo­ma 0,301 mln. eu­rų asig­na­vi­mų.

Taip pat yra su­pro­jek­tuo­tos pa­pil­do­mos lė­šos ir VPT mi­ni­moms in­for­ma­ci­nės sis­te­mos pert­var­koms – cen­tri­nės vie­šų­jų pir­ki­mų in­for­ma­ci­nės sis­te­mos mo­di­fi­ka­vi­mui, prie­žiū­rai ir pa­lai­ky­mui nu­ma­ty­ta 0,228 mln. eu­rų.

Ki­tų me­tų biu­dže­to pro­jek­te VPT siū­lo­mi asig­na­vi­mai – 2,424 mln. eu­rų, šie­met pa­tvir­tin­ti – 1,922 mln. eu­rų.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos informacija