Didės baudos už žiaurų elgesį su gyvūnais
Sei­mas ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je pri­ėmė Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so pa­tai­sas, ku­rio­mis nu­tar­ta su­griež­tin­ti ad­mi­nis­tra­ci­nę at­sa­ko­my­bę už žiau­rų el­ge­sį su gy­vū­nais, jų kan­ki­ni­mą ir įtvir­tin­ti ga­li­my­bę to­kiais at­ve­jais kon­fis­kuo­ti gy­vū­nus.

Už nau­jas nuo­sta­tas bal­sa­vo 88 Sei­mo na­riai, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

Pri­im­tais pa­kei­ti­mais siū­lo­ma įtvir­tin­ti, kad žiau­rus el­ge­sys su gy­vū­nais, taip pat jų kan­ki­ni­mas už­trauks bau­dą nuo 50 iki 1 200 eu­rų su gy­vū­no kon­fis­ka­vi­mu ar­ba be kon­fis­ka­vi­mo. Už pa­kar­to­ti­nį nu­si­žen­gi­mą grės bau­da nuo 1 200 iki 1 750 eu­rų su gy­vū­no kon­fis­ka­vi­mu ar­ba be kon­fis­ka­vi­mo.

Žiau­rus el­ge­sys su gy­vū­nais, jų kan­ki­ni­mas, jei­gu dėl to gy­vū­nui gre­sia žū­tis ar su­luo­ši­ni­mas, už­trauks bau­dą nuo 300 iki 1 750 eu­rų su gy­vū­no kon­fis­ka­vi­mu ar­ba be kon­fis­ka­vi­mo. Už to­kį pat pa­kar­to­ti­ną nu­si­žen­gi­mą grės bau­da nuo 1 750 iki 2 300 eu­rų su gy­vū­no kon­fis­ka­vi­mu ar­ba be kon­fis­ka­vi­mo.

Iki šiol pi­lie­čiams už šį nu­si­žen­gi­mą grė­sė bau­da nuo 28 iki 289 eu­rų.