Didelė avarija Vilniuje
Penk­ta­die­nį, apie 18 val., Vil­niaus Sa­va­no­rių žie­de su­si­dū­rė dau­giau nei 20 au­to­mo­bi­lių.

Iš pra­džių pra­neš­ta apie de­šim­tis su­dau­žy­tų au­to­mo­bi­lių, vė­liau pa­tiks­lin­ta, kad su­dau­žy­tos 24 trans­por­to prie­mo­nės. Kai ku­rie au­to­mo­bi­liai su­kne­žin­ti vi­siš­kai, vie­nas ap­si­ver­tęs ant sto­go. Ap­vir­tęs au­to­mo­bi­lis ava­ri­jos me­tu už­mes­tas ant ki­to au­to­mo­bi­lio, pra­ne­ša por­ta­las del­fi.lt.

Ug­nia­ge­siai gel­bė­jo vie­ną pri­spaus­tą žmo­gų, o iš vi­so iki da­bar į li­go­ni­nę iš­vež­ti jau 7 žmo­nės, tarp jų – vai­kas.

Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, su­dau­žy­tas 21 leng­va­sis au­to­mo­bi­lis ir 3 vil­ki­kai su pusp­rie­ka­bėm.