Dickas Cheney: Putinas turi planų dėl Baltijos šalių
Bu­vęs JAV vi­cep­re­zi­den­tas Dic­kas Che­ney pers­pė­jo, kad Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas ke­lia pa­vo­jų tarp­tau­ti­niam sau­gu­mui ir „tu­ri pla­nų dėl Bal­ti­jos ša­lių“.

„Šal­to­jo ka­ro ir So­vie­tų Są­jun­gos pa­bai­gą jis (V.Pu­ti­nas – BNS) lai­ko ka­tas­tro­fa. Ma­nau, jis sie­kia iš­tai­sy­ti tai, ką lai­ko ka­tas­tro­fa. Ma­nau, jis tu­ri pla­nų dėl Bal­ti­jos ša­lių – Es­ti­jos, Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos“, – per pa­skai­tą De­ly­je lai­kraš­čio „The Eco­no­mic Ti­mes“ su­reng­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė D.Che­ney.

Pa­sak D.Che­ney, Krem­lius sie­kia su­silp­nin­ti NA­TO, šiam tiks­lui tel­kia­ma gink­luo­tė Ka­ra­liau­čiaus kraš­te tarp Lie­tu­vos ir Len­ki­jos. Jis taip pat ti­ki­no, jog nė­ra jo­kių abe­jo­nių, kad V.Pu­ti­nas ban­dė da­ry­ti įta­ką per­nai vy­ku­siems JAV pre­zi­den­to rin­ki­mams.

76 me­tų D.Che­ney bu­vo JAV vi­cep­re­zi­den­tas 2001–2009 me­tais. Jis lai­ko­mas vie­nu iš įta­kin­giau­sių „va­na­gų“ – griež­tos li­ni­jos ša­li­nin­kų – pre­zi­den­to Geor­ge'o W.Bus­ho ad­mi­nis­tra­ci­jo­je.

Ru­si­jai 2014 me­tais anek­sa­vus Ukrai­nos Kry­mo re­gio­ną, NA­TO at­siun­tė pa­pil­do­mų pa­jė­gų į Bal­ti­jos ša­lis ir Len­ki­ją, kad at­gra­sy­tų Mask­vą nuo ga­li­mų pro­vo­ka­ci­jų re­gio­ne.

Ru­si­ja ti­ki­na ne­tu­rin­ti jo­kių te­ri­to­ri­nių am­bi­ci­jų ir sa­ko, kad NA­TO veiks­mai ke­lia grės­mę jos sau­gu­mui.