Diana Varnaitė: Žaliojo tilto skulptūras – Lietuvos dailės muziejui
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to (KPD) va­do­vė Dia­na Var­nai­tė pri­ta­ria idė­jai, kad Vil­niaus Ža­lio­jo til­to skulp­tū­ros bū­tų per­duo­tos Lie­tu­vos dai­lės mu­zie­jui.

„Taip, mes vi­sa­da šne­kė­jo­me, kad pats kū­ri­nys vis tiek tu­ri bū­ti sau­go­mas, bet ne­bū­ti­nai eks­po­nuo­ja­mas vie­šo­jo­je erd­vė­je. Jei jis at­si­dur­tų tam ti­kro­je sau­gyk­lo­je, tai bū­tų po­zi­ty­vu. Ma­nau, kad tai tu­rė­tų bū­ti vals­ty­bi­nės sau­gyk­los, nes ob­jek­tai bu­vo su­kur­ti už tuo­me­ti­nius val­diš­kus pi­ni­gus, vals­ty­bės ir tu­rė­tų pri­im­ti spren­di­mą“, – BNS sa­kė ji, pa­klaus­ta, ar su­tik­tų, jog skulp­tū­ras pe­rim­tų mu­zie­jus, o jos vė­liau bū­tų sau­go­mos so­vie­ti­niu pa­vel­du be­si­rū­pi­nan­čia­me Grū­to par­ke.

Ji pri­mi­nė 1990-ųjų Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą dėl so­vie­ti­nio lai­ko­tar­pio skulp­tū­rų eks­po­zi­ci­jos – šio do­ku­men­to pa­grin­du ša­lia Drus­ki­nin­kų ir bu­vo įkur­tas Grū­to par­kas. Anot jos, ati­da­vus skulp­tū­rą į pri­va­čias ran­kas, ne­ga­lė­tų bū­ti už­ti­kri­na­ma, jog su so­vie­ti­nio rea­liz­mo me­no pa­vyz­džiais su­si­pa­žin­tų pla­tes­nė vi­suo­me­nės da­lis. Tuo me­tu jei skulp­tū­ros ati­tek­tų Lie­tu­vos dai­lės mu­zie­jui ir bū­tų aps­kai­to­mas kaip mu­zie­ji­nis eks­po­na­tas, jos sa­vai­me įgy­tų tei­si­nę ap­sau­gą.

Kul­tū­ros mi­nis­trė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son po pa­si­ta­ri­mo su Vil­niaus me­ru Re­mi­gi­ju­mi Ši­ma­šiu­mi prieš ke­lias sa­vai­tes sa­kė, kad Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės šiuo me­tu sau­go­mas skulp­tū­ras bū­tų ga­li­ma ati­duo­ti sau­go­ti Lie­tu­vos dai­lės mu­zie­jui, ku­ris sa­vo ruo­žtu jas per­duo­tų į Grū­to par­ką eks­po­zi­ci­jai. Me­ras už­si­mi­nė, kad svars­to­ma ir al­ter­na­ty­va – gal­būt skelb­ti vie­šą kon­kur­są kū­ri­nių sau­go­ji­mui. R.Ši­ma­šius taip pat už­si­me­na skulp­tū­ras no­rin­tis ma­ty­ti ar­čiau Vil­niaus. Ku­rį va­rian­tą rink­tis, sa­vi­val­dy­bė ža­da ap­sisp­ręs­ti per ar­ti­miau­sius mė­ne­sius.

Anot D.Var­nai­tės, skulp­tū­ros ne tik tu­ri tei­si­nę ap­sau­gą, bet yra ir vals­ty­bės sau­go­mas ob­jek­tas, to­dėl jas sau­go­ti įpa­rei­go­jan­tį pa­vel­do­sau­gi­nį sta­tu­są ga­li pa­nai­kin­ti tik Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.

Ža­lia­sis til­tas ir jo skulp­tū­ros, ant ku­rių ma­to­mi so­vie­ti­niai sim­bo­liai, ofi­cia­liai yra sau­go­mas kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas. Vie­no­je iš skulp­tū­rų, ka­rių lai­ko­mos vė­lia­vos smai­ga­ly­je, vaiz­duo­ja­mas so­vie­ti­nis sim­bo­lis kū­jis su pjau­tu­vu. Skulp­tū­ras jų sa­vi­nin­kė – Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė su KPD lei­di­mu nu­kė­lė 2015-ųjų lie­pą, dėl ava­ri­nės jų būk­lės ir jų grą­žin­ti ne­be­ža­dė­jo. Šių kū­ri­nių klau­si­mas įstri­go, kai per­nai ko­vą Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ver­ti­ni­mo ta­ry­ba pa­siū­lė jas brauk­ti iš ne­kil­no­ja­mo­jo pa­vel­do ver­ty­bių są­ra­šo, ta­čiau tuo­me­ti­nis Kul­tū­ros mi­nis­tras ne­įvyk­dė rei­ka­lin­gų pro­ce­dū­rų.

Da­bar­ti­nio Ža­lio­jo til­to pro­jek­tą par­en­gė tuo­me­ti­nio Le­ning­ra­do pro­jek­ta­vi­mo ins­ti­tu­tas „Pro­jekts­tal­kons­truk­ci­ja“, til­tą pa­sta­tė ru­sų ka­riuo­me­nės in­ži­ne­ri­nis da­li­nys. 1952 me­tais til­tas pa­puoš­tas ke­tu­rio­mis ka­rei­vio, dar­bi­nin­kų, vals­tie­čių ir stu­den­tų skulp­tū­ro­mis.

Kri­ti­kai, rei­ka­la­vę nu­im­ti skulp­tū­ras, tei­gė, kad tai – so­vie­ti­nės pro­pa­gan­dos da­lis ir žei­džia žmo­nes, ko­vo­ju­sius už Lie­tu­vos iš­si­va­da­vi­mą iš so­vie­tų oku­pa­ci­jos.