Diakonais pirmą kartą taps vedę vyrai
Pir­mą kar­tą Lie­tu­vos ka­ta­li­kų baž­ny­čios is­to­ri­jo­je dia­ko­no įšven­ti­ni­mai bus su­teik­ti ve­du­siems, ra­šo „Kau­no die­na“.

Iš vi­so į dia­ko­nus bus įšven­tin­ti pen­ki vy­rai, vie­nas jų – pen­kių vai­kų tė­vas Da­rius Chmie­liaus­kas, va­do­vau­jan­tis Kau­no ar­ki­vys­ku­pi­jos In­for­ma­ci­jos tar­ny­bai. Vy­rai, ta­pę nuo­la­ti­niais dia­ko­nais, įgis tei­sę skelb­ti Evan­ge­li­ją, krikš­ty­ti, lai­do­ti, tuo­kti, ruo­šti ti­kin­čiuo­sius sa­kra­men­tams, da­ly­ti Ko­mu­ni­ją, ta­čiau ne­ga­lės klau­sy­ti iš­pa­žin­čių, au­ko­ti šv. Mi­šių ir teik­ti Li­go­nių pa­te­pi­mo sa­kra­men­to.

Vi­si pen­ki nau­jie­ji dia­ko­nai tu­ri tu­rė­ti dar­bą, pa­ja­mas šei­mai iš­lai­ky­ti. Dia­ko­nys­te jie ga­lės už­siim­ti tik ją su­de­ri­nę su šei­mos ir dar­bo įsi­pa­rei­go­ji­mais.

Po šven­ti­ni­mų trys dia­ko­nai bus pa­skir­ti tar­nys­tei Kau­no ar­ki­vys­ku­pi­jos par­api­jo­se ar ins­ti­tu­ci­jo­se, dar du – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės or­di­na­ria­te.