Dešimt į vietos valdžią išrinktų parlamentarų liks Seime
De­šimt sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riais iš­rink­tų Sei­mo na­rių liks dirb­ti par­la­men­te.

Iki šiol sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio man­da­to ne­at­si­sa­kiu­si Klai­pė­dos mies­te iš­rink­ta kon­ser­va­to­rė Ag­nė Bi­lo­tai­tė ir Vil­niaus mies­te iš­rink­tas „Lie­tu­vos są­ra­šo“ na­rys Nag­lis Pu­tei­kis BNS pa­tvir­ti­no man­da­to at­si­sa­ky­sian­tys. Tai, kad liks dirb­ti Sei­me, lai­kraš­čiui „Kau­no die­na“ yra pa­tvir­ti­nu­si ir Kau­no mies­te iš­rink­ta so­cial­de­mo­kra­tė Orin­ta Lei­pu­tė.

„Ru­sų al­jan­so“ na­rė Iri­na Ro­zo­va, li­be­ral­są­jū­die­čiai Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las, „tvar­kie­čiai“ Jo­li­ta Vaic­kie­nė, Kęs­tu­tis Bart­ke­vi­čius, Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis ir Pe­tras Gra­žu­lis bei „dar­bie­tis“ Rai­mun­das Mar­kaus­kas sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių man­da­tų at­si­sa­kė jau anks­čiau.

Ko­vo 1 die­ną vy­ku­siuo­se sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se į jas bu­vo iš­rink­ti 12 par­la­men­ta­rų.

Li­be­ra­lų są­jū­džio na­riai Al­gis Ka­šė­ta ir Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius, ta­pę Va­rė­nos ra­jo­no ir Vil­niaus mies­to me­rais, at­si­sa­kė Sei­mo na­rio par­ei­gų.