Derybos su Rusija – finišo tiesiojoje
Vy­riau­sy­bė vi­lia­si dar šie­met baig­ti du de­šimt­me­čius vyks­tan­čias de­ry­bas su Ru­si­ja dėl Lie­tu­vos am­ba­sa­dos pa­sta­tų Mask­vo­je ir kai­my­nės ša­lies dip­lo­ma­ti­nės at­sto­vy­bės uži­ma­mų pa­tal­pų Vil­niu­je. Ti­ki­ma­si, kad tei­gia­mas pos­tū­mis pa­si­ra­šy­ti il­gai de­ri­na­mą tarp­vals­ty­bi­nį su­si­ta­ri­mą bus skly­po Ru­si­jos am­ba­sa­do­riaus Lie­tu­vo­je re­zi­den­ci­jos sta­ty­bai sky­ri­mas.

Ru­si­jos am­ba­sa­do­riaus re­zi­den­ci­jai sta­ty­ti ke­ti­na­ma per­duo­ti Va­la­kam­piuo­se esan­tį že­mės skly­pą. Pa­si­ra­šius su­si­ta­ri­mą šiuo klau­si­mu, kai­my­nės ša­lies dip­lo­ma­tai tu­rė­tų at­lais­vin­ti pa­tal­pas Tur­niš­kė­se, ne­to­li ka­den­ci­ją bai­gu­sio pre­zi­den­to Val­do Adam­kaus re­zi­den­ci­jos. Pa­sta­tas ir dvie­jų kam­ba­rių bu­tas Ru­si­jos dip­lo­ma­ti­nei at­sto­vy­bei ne­at­ly­gin­ti­nai su­teik­ti prieš du de­šimt­me­čius.

Tai, kad Ru­si­jos am­ba­sa­da nau­do­ja­si pa­sta­tu gre­ta už­da­ro ir par­ei­gū­nų sau­go­mo vals­ty­bės va­do­vų kvar­ta­lo, ne kar­tą kė­lė kai ku­rių mū­sų ša­lies po­li­ti­kų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą. Ta­čiau pa­stan­gos nu­trauk­ti nuo­mos su­tar­tį iki šiol bu­vo be­vai­sės.

De­ry­bų tu­ri­nio neatskleidžia

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) siū­lo Vy­riau­sy­bei pe­rim­ti Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čius du 14 kv. m ir 35 kv. m ūki­nius pa­sta­tus bei 14 kv. m pa­vė­si­nę, esan­čius 3111 tūkst. kv. m že­mės skly­pe Mė­ly­nių g. (jo nu­ro­do­ma ver­tė – dau­giau nei 20 tūkst. eu­rų). Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gis­tro cen­tri­nio duo­me­nų ban­ko iš­ra­šas by­lo­ja, kad skly­po vi­du­ti­nė rin­kos ver­tė – 220 tūkst. eu­rų.

Šio skly­po sky­ri­mas Ru­si­jos am­ba­sa­do­riaus Lie­tu­vo­je re­zi­den­ci­jai sta­ty­ti, anot URM, leis­tų baig­ti vals­ty­bi­nės reikš­mės de­ry­bas. Vy­riau­sy­bės pa­ve­di­mu su­da­ry­ta dar­bo gru­pė ren­gia tarp­vy­riau­sy­bi­nę su­tar­tį dėl Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Ru­si­jo­je ir Ru­si­jos am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je įkur­di­ni­mo są­ly­gų. Kaip nu­ro­do URM, ja, sie­kiant už­ti­krin­ti tin­ka­mas abie­jų vals­ty­bių dip­lo­ma­ti­nių at­sto­vy­bių vei­ki­mo są­ly­gas, bū­tų su­re­gu­liuo­ti Lie­tu­vos nuo­sa­vy­bės Mask­vo­je ir ati­tin­ka­mai Ru­si­jos nuo­sa­vy­bės Vil­niu­je tei­si­niai klau­si­mai. De­ry­bas dėl to ti­ki­ma­si baig­ti dar šiais me­tais.

URM kol kas ne­atsk­lei­džia ga­li­mų šios su­tar­ties są­ly­gų. „Pa­gal įpras­tą pra­kti­ką vyks­tant de­ry­boms jų ob­jek­tas nė­ra vie­ši­na­mas“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ at­siųs­ta­me raš­te tei­gė URM In­for­ma­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių de­par­ta­men­to at­sto­vai.

Pla­nai li­ko neįgyvendinti

Alinos Ožič nuotrauka

Prieš ket­ve­rius me­tus URM jau bu­vo pa­tei­ku­si Vy­riau­sy­bei tvir­tin­ti su­si­ta­ri­mo su Ru­si­ja pro­jek­tą. Ja­me bu­vo nu­ma­ty­ta, kad mai­nais už mū­sų ša­lies am­ba­sa­dos pa­sta­tą, ša­lia jo esan­čius sve­čių na­mus ir dip­lo­ma­to Jur­gio Bal­tru­šai­čio na­mus Mask­vo­je Ru­si­jai bū­tų ati­duo­tas Vil­niu­je esan­tis jos am­ba­sa­dos pa­sta­tas.

Pa­gal tuo­me­tį su­si­ta­ri­mo pro­jek­tą Ru­si­ja Lie­tu­vos nuo­sa­vy­bėn tu­rė­jo per­duo­ti tris pa­sta­tus Mask­vo­je (jų bend­ras plo­tas apie 9300 kv. m) ir 101 kv. m bu­tą. Mū­sų ša­liai Ru­si­ja 99 me­tams už sim­bo­li­nį 1 rub­lio me­ti­nį nuo­mos mo­kes­tį taip pat tu­rė­jo iš­nuo­mo­ti 6840 kv. m bend­ro plo­to že­mės skly­pus, ku­riuo­se sto­vi mi­nė­ti pa­sta­tai.

Tuo­met siū­ly­ta, kad Lie­tu­va kai­my­nės ša­lies nuo­sa­vy­bėn per­duos be­veik 4800 kv. m plo­to pa­sta­tą Vil­niu­je, Lat­vių gat­vė­je, kur įsi­kū­ru­si Ru­si­jos dip­lo­ma­ti­nė at­sto­vy­bė. Pla­nuo­ta, kad bus su­da­ry­ta pa­sta­to pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­tis už 1 eu­rą. Mū­sų ša­lis Ru­si­jai bū­tų įsi­pa­rei­go­ju­si 99 me­tams už 1 eu­ro me­ti­nį nuo­mos mo­kes­tį iš­nuo­mo­ti 1494 kv. m plo­to že­mės skly­pą, ku­ria­me yra kai­my­nės ša­lies am­ba­sa­dos pa­sta­tas.

Ru­si­jos am­ba­sa­dos gy­ve­na­ma­jam na­mui ir am­ba­sa­do­riaus re­zi­den­ci­jai sta­ty­ti tuo­met ke­tin­ta su­teik­ti 4882 kv. m plo­to že­mės skly­pą Blin­džių gat­vė­je, sos­ti­nės Žvė­ry­no mi­kro­ra­jo­ne.

Pa­si­ren­gę grą­žin­ti „už­mies­čio namelį“

Dėl am­ba­sa­dų pa­sta­tų Lie­tu­va su Ru­si­ja de­ra­si nuo 1994 me­tų. Pra­ėju­sį mė­ne­sį iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me Ru­si­jos am­ba­sa­da tei­gė, kad de­ry­bos strin­ga bū­tent dėl že­mės skly­po am­ba­sa­do­riaus re­zi­den­ci­jai su­tei­ki­mo. „Es­mi­nis kliu­vi­nys yra klau­si­mas dėl pa­pil­do­mo že­mės skly­po Ru­si­jos am­ba­sa­dai sky­ri­mo Vil­niu­je, jis bū­tų pa­nau­do­tas re­zi­den­ci­jos sta­ty­bai, at­siž­vel­giant į ne­iš­lai­ky­tą ba­lan­są dėl že­mės skly­pų ir aikš­čių tarp mū­sų vals­ty­bių am­ba­sa­dų“, – aiš­kin­ta kai­my­nės ša­lies dip­lo­ma­ti­nės at­sto­vy­bės pra­ne­ši­me.

Ru­si­jos am­ba­sa­dos at­sto­vai tvir­ti­no, kad per pa­sta­ruo­sius me­tus mū­sų ša­lies val­džia ne­pa­tei­kė nė vie­no ofi­cia­laus pa­siū­ly­mo dėl pa­pil­do­mo skly­po su­tei­ki­mo. Tuo me­tu dip­lo­ma­ti­nė at­sto­vy­bė esą da­vė su­ti­ki­mą dėl ke­lių pre­li­mi­na­rių va­rian­tų.

Dip­lo­ma­tai pa­žy­mė­jo, esą Ru­si­ja ne kar­tą iš­sa­kė sa­vo pa­si­ren­gi­mą grą­žin­ti, kaip teig­ta pra­ne­ši­me, „už­mies­čio na­me­lį“ Tur­niš­kė­se, kai tik bus pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis. Taip pat Ru­si­jos am­ba­sa­da tvir­ti­no, kad šiuo me­tu pa­sta­tu ne­si­nau­do­ja.

Tu­ri ne­pa­žeis­ti Lie­tu­vos interesų

Audronius Ažubalis: "Jeigu su specialiosiomis tarnybomis viskas suderinta, nematau problemos, kad Rusijos ambasadorius turės rezidenciją Valakampiuose.“

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to (URK) pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Aud­ro­nius Ažu­ba­lis ne­sis­te­bi už­tru­ku­sio­mis de­ry­bo­mis su Ru­si­ja. Anot jo, kai kal­ba­ma apie vals­ty­bės in­te­re­sus, ne­rei­kia sku­bė­ti, ypač ma­tant, kad su­tar­ties są­ly­gos ga­li bū­ti ge­res­nės.

Da­bar­ti­niam URM siū­ly­mui Ru­si­jos am­ba­sa­do­riaus re­zi­den­ci­jos sta­ty­bai skir­ti skly­pą Va­la­kam­piuo­se A. Ažu­ba­lis pri­tar­tų tik to­kiu at­ve­ju, jei­gu tai pa­dės įtvir­tin­ti mū­sų ša­lies in­te­re­sus. „Jei­gu skly­po sky­ri­mas leis įtvir­tin­ti Lie­tu­vos in­te­re­są Mask­vo­je, ne­pa­žei­džiant mū­sų sau­gu­mo in­te­re­sų čia, Lie­tu­vo­je, bū­čiau už tai. Ta­čiau žo­dį dėl vie­tos par­in­ki­mo tu­ri tar­ti Lie­tu­vos spe­cia­lio­sios tar­ny­bos. Jei­gu su jo­mis vis­kas su­de­rin­ta, ne­ma­tau jo­kios prob­le­mos, kad Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius tu­rės re­zi­den­ci­ją Va­la­kam­piuo­se“, – pa­brė­žė jis.

Iš Lie­tu­vo­je dir­ban­čių di­džių­jų už­sie­nio vals­ty­bių am­ba­sa­do­rių Ru­si­jos dip­lo­ma­ti­nės at­sto­vy­bės Vil­niu­je va­do­vas yra vie­nin­te­lis, ne­tu­rin­tis re­zi­den­ci­jos. JAV ir Ki­ni­jos am­ba­sa­do­rių re­zi­den­ci­jos įsi­kū­ru­sios Žvė­ry­ne, Pra­ncū­zi­jos ir Vo­kie­ti­jos am­ba­sa­do­riai tu­ri re­zi­den­ci­jas Tur­niš­kė­se, Ny­der­lan­dų am­ba­sa­do­rius – Tri­jų kry­žių kal­no pa­pė­dė­je ir pan.

A. Ažu­ba­lis pri­si­mi­nė, kad 2010–2012 me­tais, kai jis ėjo už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro par­ei­gas, kai­my­nės ša­lies am­ba­sa­dai siū­ly­ti įvai­rūs va­rian­tai, kur ga­lė­tų įsi­kur­ti am­ba­sa­do­riaus re­zi­den­ci­ja. Pa­vyz­džiui, siū­ly­ta nuo­mo­tis tuo­met vals­ty­bei pri­klau­siu­sius Sve­čių na­mus Žvė­ry­ne. Ta­čiau jie Ru­si­jos dip­lo­ma­tams ne­ti­ko.

Sei­mo URK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo nuo­mo­ne, mū­sų ša­liai svar­bu su­sig­rą­žin­ti 1994 me­tais Vy­riau­sy­bės esą ne­at­sar­giai Ru­si­jos am­ba­sa­dai su­teik­tą pa­sta­tą Tur­niš­kė­se. Vie­šo­jo­je erd­vė­je ne kar­tą skam­bė­jo būgš­ta­vi­mų dėl to, kad kai­my­nė ša­lis iš šio va­di­na­mo­jo alyt­na­mio ga­li šni­pi­nė­ti ne­to­lie­se įsi­kū­ru­sius mū­sų vals­ty­bės va­do­vus.

Par­la­men­ta­ras pa­žy­mė­jo, kad dėl to pa­sta­tas Tur­niš­kė­se ta­po stip­riu ar­gu­men­tu Ru­si­jai de­ry­bo­se su Lie­tu­va dėl nuo­sa­vy­bės įre­gis­tra­vi­mo.