Derybos prie medaus stiklainio
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) bei Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) de­ry­bi­nin­kai Vy­tau­tas Ba­kas bei Ju­lius Sa­ba­taus­kas su­si­ta­rė dėl dar­naus Lie­tu­vos val­dy­mo, o spren­di­mą su­tvir­ti­no pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ko­pi­nė­to me­daus stik­lai­niu.

„Šian­dien su ko­le­ga Ju­liu­mi Sa­ba­taus­ku už­bai­gė­me de­rin­ti par­ti­jų prog­ra­mi­nes nuo­sta­tas, su­si­ju­sias su Dar­nios Lie­tu­vos 5-ąja ir pa­sku­ti­ne da­li­mi – „Dar­nus vals­ty­bės val­dy­mas“. Ta pro­ga Ju­lius pa­vai­ši­no me­du­mi iš pre­zi­den­tės bi­čių ūkio. Sa­ky­čiau, pui­kus at­ly­gis už pa­da­ry­tą dar­bą. Aki­vaiz­du, kad ne vi­si po­li­ti­kai iš­ei­na iš su­si­ti­ki­mų su ja nu­lei­dę gal­vas. Aki­vaiz­du ir tai, kad yra gy­vių, ku­rie ga­li įgel­ti net Jos Eks­ce­len­ci­jai“, – šeš­ta­die­nio va­ka­rą so­cia­li­nia­me tink­le Fa­ce­book juo­ka­vo LVŽS de­ry­bi­nin­kas V. Ba­kas.

Jo tei­gi­mu, de­ry­bo­se su LSDP at­sto­vais su­tar­ta, kad Lie­tu­vo­je ma­žės vals­ty­bės tar­nau­to­jų, ta­čiau di­dės jų at­ly­gi­ni­mai ir veik­los ko­ky­bė. Vi­suo­me­nei taps at­vi­ri duo­me­nys apie vi­są vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių val­do­mą tur­tą, bus su­kur­ti ci­vi­li­nio ne­pag­rįs­tai įgy­to tur­to kon­fis­ka­vi­mo ins­ti­tu­to nuo­sta­tai. Ši tei­si­nė nor­ma ir jos įgy­ven­di­ni­mo me­cha­niz­mas bū­tų tai­ko­mi ir tais at­ve­jais, kai nė­ra nu­sta­to­ma, kad tur­tas įgy­tas iš nu­si­kals­ta­mos vei­kos, ta­čiau tur­to sa­vi­nin­kas ne­ga­lė­tų pa­grįs­ti ne­pro­por­cin­gai di­de­lės ver­tės tur­to įsi­gi­ji­mo.

„Ti­kiuo­si pir­ma­die­nį par­ti­jų ly­de­riai su­tars dėl drau­di­mo mi­nis­trui bū­ti Sei­mo na­riu, mi­nis­te­ri­jų per­kė­li­mo į Kau­ną, ypa­tin­go­jo pro­ku­ro­ro, tie­sio­gi­nių se­niū­nų rin­ki­mų, mi­nis­te­ri­jų su­jun­gi­mo, jų skai­čiaus ma­ži­ni­mo“, – ap­tar­tais koa­li­ci­nio su­si­ta­ri­mo punk­tais da­li­jo­si V. Ba­kas.