Derybos dėl opozicijos lyderio nejuda iš vietos
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) bei Li­be­ra­lų są­jū­džio de­ry­bos dėl opo­zi­ci­jos ly­de­rio ne­ju­da iš vie­tos.

TS-LKD frak­ci­jos se­niū­nas Gab­rie­lius Lands­ber­gis sa­ko, jog kon­ser­va­to­riai iš es­mės su­tin­ka su li­be­ra­lų iš­sa­ky­tais pa­siū­ly­mais dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo, tuo tar­pu li­be­ra­lai dar pa­tys ne­nusp­ren­dę dėl ga­lu­ti­nio su­tar­ties teks­to, tei­gia jų se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las.

„Kol kas (de­ry­bos) ne­pa­ju­dė­jo, iš mū­sų pu­sės ti­krai nė­ra jo­kių ter­mi­nų, kai bus baig­ta, bus baig­ta, vi­siš­kai to ne­su­reikš­mi­nu, as­me­niš­kai kiek rei­kia, aš at­sto­vau­siu opo­zi­ci­jai, kaip ji tu­ri bū­ti at­sto­vau­ja­ma“, – an­tra­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė G.Lands­ber­gis.

Klau­sia­mas, ko­dėl de­ry­bos už­tru­ko, kon­ser­va­to­rių va­do­vas sa­kė, kad ti­kriau­siai iš­sis­ky­rė po­žiū­riai į opo­zi­ci­jos at­sto­va­vi­mą. „Gal skir­tin­gai žiū­ri­me į opo­zi­ci­jos at­sto­va­vi­mą. Iš mū­sų pu­sės iš­vis nė­ra jo­kių ne­su­ta­ri­mų, kiek mes esa­me gir­dė­ję iš li­be­ra­lų, tos nuo­sta­tos, frak­ci­jo­je mes tu­rė­jo­me pri­ta­ri­mą“, – tvir­ti­no G.Lands­ber­gis.

Li­be­ra­lų są­jū­džio se­niū­nas E.Gent­vi­las sa­ko, jog jų frak­ci­jo­je nuo­mo­nės dėl su­tar­ties opo­zi­ci­jos ly­de­rio klau­si­mu iš­sis­ky­rė. „Kon­ser­va­to­riams pa­teik­si­me sa­vo su­si­ta­ri­mo va­rian­tą, ku­rį glu­di­na­me. Mū­sų frak­ci­joj daug vi­so­kiau­sių min­čių, su­si­ta­ri­mo teks­tai eg­zis­tuo­ja ke­li ir juos pa­glu­di­nę tu­ri­me pa­teik­ti“, – žur­na­lis­tams sa­kė E.Gent­vi­las.

Su­si­rin­kus nau­ja­jam Sei­mui kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai pra­dė­jo tar­tis dėl opo­zi­ci­jos ly­de­rio de­le­ga­vi­mo, ta­čiau de­ry­bos bu­vo nu­trū­kę, kai E.Gent­vi­las žur­na­lis­tams ka­te­go­riš­kai pa­tvir­ti­no, kad li­be­ra­lai su kon­ser­va­to­riais ne­pa­si­ra­šys su­si­ta­ri­mo dėl opo­zi­ci­jos ly­de­rio, bet po to li­be­ra­lai nuo­mo­nę pa­kei­tė. Vie­nas li­be­ra­lų siū­ly­mų yra ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­ją pro­por­cin­gai pa­da­lin­ti, kad abi frak­ci­jos tam ti­kram lai­kui ga­lė­tų de­le­guo­ti sa­vo at­sto­vą į opo­zi­ci­jos ly­de­rio po­zi­ci­ją.

Sei­mo sta­tu­tas nu­ma­to, kad jei­gu opo­zi­ci­nė frak­ci­ja ar­ba jų koa­li­ci­ja tu­ri dau­giau kaip pu­sę Sei­mo ma­žu­mai pri­klau­san­čių Sei­mo na­rių, to­kios frak­ci­jos se­niū­nas ar­ba koa­li­ci­jos va­do­vas yra va­di­na­mas Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­riu.

Kon­ser­va­to­riams trūks­ta vie­no bal­so, kad jų frak­ci­jos va­do­vas au­to­ma­tiš­kai tap­tų opo­zi­ci­jos ly­de­riu. Opo­zi­ci­nė kon­ser­va­to­rių frak­ci­ja tu­ri 31 at­sto­vą, iš vi­so Sei­mo ma­žu­mo­je – 63 Sei­mo na­riai. Opo­zi­ci­jos ly­de­ris nau­do­ja­si pa­pil­do­mo­mis opo­zi­ci­jos ly­de­rio tei­sė­mis, pra­ktiš­kai jo sta­tu­sas pri­lygs­ta Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kui.