Derybas žlugdo Gabrieliaus Landsbergio kalbos
Vie­nin­te­le nuo­sek­lia opo­zi­ci­ja sa­ve lai­kan­čio Li­be­ra­lų są­jū­džio (LS) ly­de­riai ste­bi­si per­rink­to­jo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) pir­mi­nin­ko Gab­rie­liaus Lands­ber­gio kal­bo­mis apie par­amą Vy­riau­sy­bei ir užuo­mi­no­mis apie ga­li­mą dar­bą val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je. Li­be­ra­lų nuo­mo­ne, to­kie kon­ser­va­to­rių už­mo­jai ne­de­ra su opo­zi­ci­jos sie­kiais ir ga­li su­žlug­dy­ti su­si­ta­ri­mus dėl Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­rio pos­to.

Prieš sa­vai­tę TS-LKD par­ti­jos pir­mi­nin­ku per­rin­kus li­be­ra­lia­jai kon­ser­va­to­rių at­ša­kai at­sto­vau­jan­tį G. Lands­ber­gį, li­be­ra­lai už­si­mi­nė ma­tan­tys prie­lai­dų pra­dė­ti de­ry­bas dėl opo­zi­ci­jos ly­de­rio. Šian­die­ni­nio LS frak­ci­jos po­sė­džio dar­bot­var­kė­je, be ki­ta ko, nu­ma­ty­ta ir dis­ku­si­ja šiuo klau­si­mu. Ta­čiau rim­tai nu­si­tei­ku­sius li­be­ra­lus iš vė­žių iš­mu­šė kon­ser­va­to­rių va­do­vo sa­vait­ga­lio kal­bos ži­niask­lai­do­je. „Žmo­gus, pre­ten­duo­jan­tis bū­ti opo­zi­ci­jos ly­de­riu, ža­da pa­lai­ky­ti vi­sas prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio re­for­mas ir ne­at­me­ta ga­li­my­bės, kad kon­ser­va­to­riai ga­li tap­ti val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­riais. Kaip šiuos da­ly­kus su­de­rin­ti?“ – ste­bė­jo­si LS frak­ci­jos se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las.

Įžvel­gė ga­li­my­bių tartis

E. Gent­vi­lo nuo­mo­ne, TS-LKD par­ti­jos pir­mi­nin­ku per­rin­kus G. Lands­ber­gį at­si­ra­do vil­tis su­si­tar­ti dėl opo­zi­ci­jos ly­de­rio. „Pri­pa­žįs­ta­me kon­ser­va­to­rių tei­sę tu­rė­ti opo­zi­ci­jos ly­de­rį. Ži­no­ma, ne mū­sų rei­ka­las nu­ro­di­nė­ti, ką skir­ti į šį pos­tą, bet na­tū­ra­lu, kad grei­čiau­siai bū­tų siū­lo­mas Gab­rie­lius. Ta­čiau jo sek­ma­die­ni­nis in­ter­viu „Al­fa sa­vai­tė­je“ ti­krai nu­ste­bi­no“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no LS frak­ci­jos se­niū­nas. Kal­bė­da­mas per te­le­vi­zi­ją G. Lands­ber­gis, be ki­ta ko, ža­dė­jo par­amą S. Skver­ne­lio vyk­do­moms re­for­moms. Pa­klaus­tas, gal tuo­met TS-LKD rei­kė­tų pri­si­dė­ti prie val­dan­čio­sios dau­gu­mos, jis par­eiš­kė: „Žiū­rė­si­me, nie­kas iki šiol ne­kvie­tė, gal at­eis die­na, kai so­cial­de­mo­kra­tai nu­si­bos.“ „Prieš pa­va­sa­rio se­si­ją ge­ra­no­riš­kai no­rė­jo­me su­reng­ti dis­ku­si­ją dėl opo­zi­ci­jos ly­de­rio, ir še tau – su­lau­kė­me G. Lands­ber­gio kal­bos. Bi­jau, kad vėl bus sa­ko­ma: „Su tais li­be­ra­lais ne­įma­no­ma su­si­tar­ti“, – tei­gė li­be­ra­lų frak­ci­jos se­niū­nas.

E. Gent­vi­las, kaip ir LS ly­de­ris Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius, įsi­ti­ki­nęs, jog vie­nin­te­lė nuo­sek­li Sei­mo opo­zi­ci­ja šiuo me­tu yra li­be­ra­lai. Anot jo, TS-LKD frak­ci­ja aki­vaiz­džiai su­ski­lu­si į dvi skir­tin­gai bal­suo­jan­čias da­lis. „Jų skir­tu­mai – di­de­li. To­dėl di­džiuo­juo­si, kad mes, iš­sky­rus ke­lis at­ve­jus, vi­sa­da lai­ko­mės vie­nos po­zi­ci­jos, – pa­brė­žė E. Gent­vi­las. – Šian­dien ga­liu aiš­kiai pa­sa­ky­ti: esa­me ryš­ki opo­zi­ci­ja Sei­mo dau­gu­mai. Ta­čiau kaip klos­ty­sis mū­sų san­ty­kiai su S. Skver­ne­lio Vy­riau­sy­be, dar ne­ži­nau.“

Pra­kal­bo apie bend­rą poziciją

Tuo me­tu G. Lands­ber­gis ma­no, kad at­ėjo lai­kas su LS šne­kė­tis ne apie pos­tus, o apie bend­rus dar­bus. „Ži­no­ma, jei li­be­ra­lai ma­to pra­smę. Aš ma­tau, ma­no ran­ka iš­ties­ta. Ir la­bai gai­la, kad vis­kas sie­ja­ma tik su vie­nu pos­tu“, – ap­gai­les­ta­vo kon­ser­va­to­rių ly­de­ris.

Jis už­si­mi­nė ke­ti­nąs siū­ly­ti li­be­ra­lams vie­ną da­ly­ką. „Su­lauk­si­me įvai­rių S. Skver­ne­lio Vy­riau­sy­bės re­for­mų – dėl urė­di­jų, aukš­to­jo moks­lo, vals­ty­bi­nių įmo­nių pert­var­kos. Siū­ly­čiau li­be­ra­lams mė­gin­ti tar­tis dėl bend­ro po­žiū­rio į jas. Taip S. Skver­ne­liui siųs­tu­me sig­na­lą, ku­rios re­for­mos bus su­tik­tos pa­lan­kiai, ku­rios – ne“, – dės­tė TS-LKD ly­de­ris. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, tai bū­tų kur kas nau­din­giau, nei aiš­kin­tis, ku­ri opo­zi­ci­ja yra ti­kra. „Siū­lau kal­bė­ti apie rea­lius dar­bus. Fak­tas, kad kri­ti­kuo­si­me Ra­mū­ną Kar­baus­kį. Bet ką ge­ro ga­li­me nu­veik­ti?“ – klau­sė G. Lands­ber­gis.

Kal­bė­da­mas apie nuo­sek­lu­mą kon­ser­va­to­rius par­agi­no pa­si­do­mė­ti LS na­rių bal­sa­vi­mu dėl Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sų, siū­lan­čių ma­žin­ti Sei­mo na­rių skai­čių. „LS tą­kart pa­si­da­li­jo į po­pu­lis­tus ir svei­ko pro­to li­be­ra­lus“, – pri­mi­nė G. Lands­ber­gis.

Su­si­tar­ti ne­pa­vyks

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to do­cen­to Liu­tau­ro Gu­džins­ko tei­gi­mu, apie opo­zi­ci­jos nuo­sek­lu­mą pir­miau­sia spren­džia­ma iš dar­bų. Ta­čiau bū­tent jais Sei­mo li­be­ra­lai kol kas ne­ga­li pa­si­gir­ti.

Po­li­to­lo­go nuo­mo­ne, sa­ky­ti, kad TS-LKD su­sis­kal­dę, nė­ra pa­grin­do. Kon­ser­va­to­riai tai pa­de­mons­tra­vo iš­si­rink­da­mi par­ti­jos ly­de­riu G. Lands­ber­gį. „Sa­ky­čiau, yra prieš­in­gai. To­kios li­be­ra­lų kal­bos liu­di­ja jų pa­čių silp­nu­mą ir bai­mę iš­tirp­ti. Kol kas li­be­ra­lai su­tel­kę dė­me­sį į sa­vo ta­pa­ty­bės pa­ieš­kas, o ne į bend­rus su kon­ser­va­to­riais dar­bus“, – kal­bė­jo L. Gu­džins­kas. Jis abe­jo­ja, ar kon­ser­va­to­riams, net ir sto­jus prie par­ti­jos vai­ro li­be­ra­les­nių pa­žiū­rų G. Lands­ber­giui, pa­vyks su­si­tar­ti su li­be­ra­lais dėl opo­zi­ci­jos ly­de­rio pos­to. Po­li­to­lo­go žo­džiais, LS, gal­vo­da­mas apie sa­vo at­ei­tį, ir to­liau mė­gins at­si­ri­bo­ti nuo TS-LKD, kad ne­pra­ras­tų sa­vo elek­to­ra­to.

Pa­sak L. Gu­džins­ko, veik­lu­mu Sei­mo kon­ser­va­to­riai kol kas ge­ro­kai len­kia li­be­ra­lus. „Ga­li­ma su­pras­ti TS-LKD dek­la­ruo­ja­mą nuo­sta­tą pa­lai­ky­ti tam ti­kras Vy­riau­sy­bės re­for­mas. Ta­čiau su­nku pa­sa­ky­ti, kaip bus rea­liai, – svars­tė po­li­to­lo­gas. – Bal­sa­vi­mas dėl urė­di­jų pert­var­kos bus tar­si tes­tas, jis par­odys, ar ti­kras yra kon­ser­va­to­rių pa­ža­das rem­ti S. Skver­ne­lį.“