Deramasi dėl galimybės iš tautiečių Norvegijoje paimtus vaikus globoti Lietuvoje
Nor­ve­gi­jo­je vie­šin­tis už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius sa­ko, kad iš emig­ran­tų šio­je ša­ly­je pa­ima­mi vai­kai ga­lė­tų bū­ti glo­bo­ja­mi Lie­tu­vo­je.

Jo tei­gi­mu, ga­li­my­bes tam at­ve­ria Nor­ve­gi­jos spren­di­mas ra­ti­fi­kuo­ti Ha­gos kon­ven­ci­ją.

„Kai kon­ven­ci­ja įsi­ga­lio­jo, tai be to, kad at­si­ran­da dau­giau bend­ra­vi­mo ka­na­lų, kar­tu at­si­ve­ria ga­li­my­bės toms ša­lims, ku­rios ra­ti­fi­ka­vu­sio kon­ven­ci­ją, va­di­na­si, ir Lie­tu­vai gal­būt – kal­bant apie lai­ki­ną glo­bą <...> – ga­li­ma bū­tų to­liau svars­ty­ti at­ei­ty­je ga­li­my­bę, kad bū­tų ta glo­ba su­teik­ta to­je ša­ly­je, iš ku­rios vai­kas at­vy­kęs. Tas yra la­bai svar­bu psi­cho­lo­giš­kai“, – BNS sa­kė mi­nis­tras.

Vai­kų ap­sau­gos klau­si­mus L.Lin­ke­vi­čius ap­ta­rė su No­rev­gi­jos vai­kų ir ly­gy­bės mi­nis­tre Sol­vei­ga Horn.

„Iš ti­krų­jų vyks­ta la­bai ge­ra­no­riš­kas bend­ra­dar­bia­vi­mas ir dar kar­tą iš­gir­dau, kad toms prie­mo­nėms, ku­rių im­ama­si, vie­nin­te­lė są­ly­ga yra vai­ko in­te­re­sai“, – sa­kė mi­nis­tras.

Nor­ve­gi­ja šie­met ra­ti­fi­ka­vo Ha­gos kon­ven­ci­ją, ji įsi­ga­lio­jo lie­pos 1 die­ną. Kon­ven­ci­ja už­ti­kri­na su­si­ju­sių ša­lių bend­ra­dar­bia­vi­mą ir da­li­ni­mą­si in­for­ma­ci­ja kiek­vie­no­je by­lo­je. Ma­no­ma, ši kon­ven­ci­ja pa­dės už­ti­krin­ti ge­res­nę ap­sau­gą vai­kų, tu­rin­čių gi­mi­nys­tės ry­šių ki­to­je kon­ven­ci­ją pa­si­ra­šiu­sio­je vals­ty­bė­je. 1996 me­tais pri­im­ta Ha­gos kon­ven­ci­ja dėl ju­ris­dik­ci­jos, tai­ky­ti­nos tei­sės, pri­pa­ži­ni­mo, vyk­dy­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo tė­vų par­ei­gų bei vai­kų ap­sau­gos prie­mo­nių sri­ty­je šiuo me­tu ga­lio­ja 40-yje pa­sau­lio vals­ty­bių, įskai­tant vi­sas Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lis.

2015 me­tų duo­me­ni­mis, Nor­ve­gi­jo­je at­vy­kę su tė­vais gy­ve­na per 5 tūkst. lie­tu­vių vai­kų, dar apie 2 tūkst. yra gi­mę Nor­ve­gi­jo­je. Lie­tu­vo­je bu­vo ki­lęs ne­pa­si­ten­ki­ni­mas, kai iš emig­ran­tų šei­mų dėl ne­de­ra­mo el­ge­sio bu­vo pa­im­ti vai­kai. Par­ei­gū­nai sa­ko, kad iš lie­tu­vių šei­mų Nor­ve­gi­jo­je pa­im­ta sta­tis­tiš­kai ne­daug vai­kų, pa­ly­gin­ti su ki­tų tau­ty­bių šei­mo­mis.