Dėl Žaliojo tilto skulptūrų spręsiančiai tarybai vėl vadovaus R. Pakalnis
Nau­jai Pir­ma­jai Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ver­ti­ni­mo ta­ry­bai, ku­ri tu­rė­tų spręs­ti dėl Ža­lio­jo til­to skulp­tū­rų tei­si­nės ap­sau­gos pa­nai­ki­ni­mo, va­do­vaus anks­tes­nis jos pir­mi­nin­kas Ro­mas Pa­kal­nis, pra­ne­šė Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas (KPD).

R.Pa­kal­nio kan­di­da­tū­rai, taip pat Ra­mū­no Kond­ra­to sky­ri­mui pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju pir­ma­ja­me ta­ry­bos po­sė­dy­je an­tra­die­nį pri­tar­ta vien­bal­siai.

„E­su ve­te­ra­nas, pa­ly­gin­ti su ju­mis, pa­gal sa­vo dar­bo sta­žą Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ver­ti­ni­mo ta­ry­bo­je. Ta­čiau vi­si ga­li­te tap­ti ve­te­ra­nais“, - sa­kė an­trą­jį kar­tą ver­ti­ni­mo ta­ry­bos pir­mi­nin­ku ta­pęs R.Pa­kal­nis.

Iš­sky­rus jį, li­kę de­vy­ni ta­ry­bos na­riai yra nau­ji ir anks­čiau jo­je ne­dir­bo.

Kaip BNS sa­kė KPD at­sto­vė ry­šiams su vi­suo­me­ne Rū­ta Eve­li­na Šu­ti­ny­tė, ta­ry­ba spręs Ža­lio­jo til­to skulp­tū­rų Vil­niu­je tei­si­nės ap­sau­gos pa­nai­ki­ni­mo klau­si­mą, ta­čiau ar­ti­miau­siuo­se po­sė­džiuo­se šis klau­si­mas nė­ra nu­ma­ty­tas.

Aš­tuo­ni iš de­šim­ties ver­ti­ni­mo ta­ry­bos na­rių, tarp jų - pir­mi­nin­kas bei pa­va­duo­to­jas - ta­ry­bo­je yra sa­vo at­sto­vau­ja­mų sri­čių hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rai, du - eks­per­tai. R.Pa­kal­nis šiuo me­tu dir­ba Vals­ty­bi­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bo­je Ap­sau­gos ir tvar­ky­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ju, jo spe­cia­li­za­ci­ja ta­ry­bo­je – žel­dy­nų ir kraš­to­vaiz­džio ne­kil­no­ja­ma­sis kul­tū­ros pa­vel­das. Lie­tu­vos iš­ei­vis R.Kond­ra­tas prieš ke­le­rius me­tų grį­žo į Lie­tu­vą, jis yra il­gą lai­ką dir­bęs Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se, Na­cio­na­li­nia­me Smith­so­nian is­to­ri­jos mu­zie­ju­je Va­šing­to­ne.

Ta­ry­bo­je taip pat dirbs is­to­ri­nio ir me­mo­ria­li­nio ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do spe­cia­lis­tė In­ga Zak­šaus­kie­nė, ar­chi­tek­tū­ri­nio ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do eks­per­tai Arū­nas Bo­ru­ta ir Aud­ro­nė Šo­lie­nė, ar­chi­tek­tū­ri­nio ir ur­ba­nis­ti­nio kul­tū­ros pa­vel­do at­sto­vė Ine­sa Alis­tra­to­vai­tė-Kur­ti­nai­tie­nė. Ilo­na Vaš­ke­vi­čiū­tė bus at­sa­kin­ga už ar­cheo­lo­gi­nio, po­van­de­ni­nio, mi­to­lo­gi­nio ir me­mo­ria­li­nio ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do sri­tį, Eli­gi­jus Ju­ven­ci­jus Mor­kū­nas - už in­ži­ne­ri­nį ne­kil­no­ja­mą­jį kul­tū­ros pa­vel­dą, Ra­sa But­vi­lai­tė-Pe­traus­kie­nė ir Kęs­tu­tis Lu­pei­kis - už dai­lės ne­kil­no­ja­mą­jį pa­vel­dą.

Už po­sė­džių dar­bot­var­kę bus at­sa­kin­ga KPD Aps­kai­tos, pa­vel­dot­var­kos pla­na­vi­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė, ta­ry­bos se­kre­to­re pa­skir­ta Ri­ta Kun­ce­vi­čie­nė.

Anks­tes­nė ta­ry­ba va­sa­rį nu­spren­dė ne­išb­rauk­ti Ža­lio­jo til­to skulp­tū­rų iš Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gis­tro - vie­nin­te­lis ki­to­kią nuo­mo­nę tu­rė­jęs R.Pa­kal­nis po šio spren­di­mo at­sis­ta­ty­di­no iš ta­ry­bos pir­mi­nin­ko par­ei­gų.

Iš vi­so vei­kia pen­kios Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ver­ti­ni­mo ta­ry­bos, jų su­dė­tį tvir­ti­na KPD va­do­vė, ta­čiau eks­per­tai nė­ra pa­val­dūs de­par­ta­men­tui.

Ka­den­ci­ją bai­gian­ti Vil­niaus mies­to val­džia bu­vo pa­skel­bu­si kon­kur­są skulp­tū­roms res­tau­ruo­ti, ta­čiau nau­jie­ji Vil­niaus va­do­vai šį kon­kur­są su­stab­dė. Me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius ne­pri­ta­ria, kad so­vie­ti­nės skulp­tū­ros lik­tų ant til­to.

Ke­tu­rios skulp­tū­rų gru­pės, vaiz­duo­jan­čios ka­rei­vius, dar­bi­nin­kus, vals­tie­čius ir stu­den­tus, ant Vil­niaus Ža­lio­jo til­to pa­sta­ty­tos 1952 me­tais. Šiuo me­tu, eks­per­tų ver­ti­ni­mu, jos yra ava­ri­nės būk­lės.

Kri­ti­kai sa­ko, kad skulp­tū­ros yra so­vie­ti­nės pro­pa­gan­dos da­lis ir žei­džia žmo­nes, ko­vo­ju­sius už Lie­tu­vos iš­si­va­da­vi­mą iš so­vie­tų oku­pa­ci­jos. Pa­si­sa­kan­tie­ji už jų iš­sau­go­ji­mą tei­gia, kad skulp­tū­ros tu­ri lik­ti kaip is­to­ri­jos da­lis.