Dėl „w“ dokumentuose prezidentė spręs tik gavusi kalbos komisijos išvadą
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­ko, kad jos spren­di­mas dėl lei­di­mo do­ku­men­tuo­se ra­šy­ti pa­var­des ne­lie­tu­viš­kais lo­ty­niš­ko pa­grin­do raš­me­ni­mis pri­klau­sy­tų nuo Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos (VLKK) iš­va­dos.

„Čia tu­rė­siu rem­tis Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mu, kad šis klau­si­mas tu­ri bū­ti ga­lu­ti­nai iš­spręs­tas ir nuo­mo­nės rei­kės Vals­ty­bi­nės kal­bos ko­mi­si­jos, ir tik ga­vu­si ko­mi­si­jos iš­va­das ga­lė­siu da­ry­ti spren­di­mą, ar pri­tar­ti, ar ne­pri­tar­ti to­kiam įsta­ty­mui“, – penk­ta­die­nį žur­na­lis­tams Vil­niu­je sa­kė pre­zi­den­tė.

Pu­sė Sei­mo na­rių šią sa­vai­tę re­gis­tra­vo Var­dų ir pa­var­džių ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se pro­jek­tą, ku­ris leis­tų as­mens do­ku­men­tų pa­grin­di­nia­me pus­la­py­je pa­var­dę ra­šy­ti ne­lie­tu­viš­kais lo­ty­niš­kos abė­cė­lės raš­me­ni­mis.

Pro­jek­tas nu­ma­to, kad ori­gi­na­li pa­var­dės ra­šy­ba lo­ty­niš­kos abė­cė­lės raš­me­ni­mis bū­tų ga­li­ma, jei „jei­gu var­das ir pa­var­dė šiais raš­me­ni­mis įra­šy­ti do­ku­men­to šal­ti­ny­je ir do­ku­men­to šal­ti­nis įro­do, kad as­muo ar­ba jo pro­tė­viai pa­gal tie­sio­gi­nę gi­mi­nys­tės li­ni­ją tu­rė­jo ki­tos už­sie­nio ša­lies pi­lie­ty­bę ar­ba su už­sie­nie­čiu su­da­rė san­tuo­ką ir jo pa­var­dę pa­ėmė“.

Kon­ser­va­to­rių ini­ci­juo­tą pro­jek­tą tei­kia 70 Sei­mo na­rių, tarp jų – par­ti­jos ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis, „vals­tie­čių“ de­le­guo­tas prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis, kar­tu maž­daug po 20 kon­ser­va­to­rių ir „vals­tie­čių“ frak­ci­jų na­rių, li­be­ra­lai, so­cial­de­mo­kra­tai.

Sei­me taip pat yra pi­lie­čių par­ašais ini­ci­juo­tas pro­jek­tas, ku­ris ori­gi­na­lią pa­var­džių ra­šy­bą Lat­vi­jos pa­vyz­džiu leis­tų tik pa­pil­do­ma­me pa­so pus­la­py­je ir ki­to­je ta­pa­ty­bės kor­te­lės pu­sė­je. Vie­nas pi­lie­čių ini­cia­ty­vi­nės gru­pės at­sto­vų bu­vo da­bar­ti­nis Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša. Da­lis Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos bei kon­ser­va­to­rių at­sto­vų re­mia bū­tent ši­tą pro­jek­tą.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­tys tei­sės ak­tai nu­ma­to, kad Lie­tu­vos pi­lie­čių do­ku­men­tuo­se var­dai ir pa­var­dės ra­šo­mi lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis. Lie­tu­vos teis­mai yra pri­ėmę ke­le­tą spren­di­mų, įpa­rei­go­jan­čių Lie­tu­vos pi­lie­čių pa­suo­se ir ta­pa­ty­bės kor­te­lė­se įra­šy­ti pa­var­des ir ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis, bet mig­ra­ci­jos val­dy­bos at­si­sa­ko tai pa­da­ry­ti mo­ty­vuo­da­mi įsta­ty­mo vir­še­ny­be prieš teis­mų spren­di­mus.

Teis­mų spren­di­mais nė­ra pa­ten­kin­ti ir sie­kian­tie­ji ori­gi­na­lių pa­var­džių, nes teis­mai ofi­cia­lia­me pa­so pus­la­py­je įpa­rei­go­jo įra­šy­ti lie­tu­viš­ką ir tik pa­pil­do­ma­me do­ku­men­to pus­la­py­je – ori­gi­na­lią pa­var­dę. Už do­ku­men­tus su ori­gi­na­lio­mis pa­var­dė­mis ko­vo­jan­čių šei­mų at­sto­vai sa­ko, kad jų ne­gau­da­mi jie ne­ga­li ke­liau­ti į už­sie­nį, ki­taip pa­žei­džia­mos jų tei­sės.

Ori­gi­na­lios pa­var­džių ra­šy­bos lo­ty­niš­ko pa­grin­do raš­me­ni­mis sie­kia Lie­tu­vos len­kai ir Var­šu­vos po­li­ti­kai. Ori­gi­na­lios ra­šy­bos įtei­si­ni­mo ša­li­nin­kai tei­gia, kad jos bū­tų svar­bios ir san­tuo­kas su už­sie­nie­čiais su­da­riu­sioms lie­tu­vėms. Kri­ti­kai tei­gia, kad taip bū­tų su­men­kin­tas kons­ti­tu­ci­nis vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos sta­tu­sas, ga­li kil­ti keb­lu­mų skai­tant ne­lie­tu­viš­kas pa­var­des.