Dėl viešųjų pirkimų VRM kreipėsi į prokuratūrą
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą dėl dvie­jų per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus vy­ku­sių vie­šų­jų pir­ki­mų.

Tai penk­ta­die­nį žur­na­lis­tams mi­nis­te­ri­jo­je pra­ne­šė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis, pri­sta­ty­da­mas in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų (IT) sri­ties vie­šų­jų pir­ki­mų mi­nis­te­ri­jo­je bei jai pa­val­džio­se įstai­go­se ana­li­zę, pri­im­tus spren­di­mus ir siū­lo­mus pa­kei­ti­mus.

„Dėl tų dvie­jų vie­šų­jų pir­ki­mų ne­rea­lūs pa­si­ro­dė įgy­ven­di­ni­mo pa­tei­ki­mo ter­mi­nai. Mes krei­pė­mės į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą, kad įver­tin­tų ir pri­im­tų spren­di­mus dėl gal­būt ne­skaid­rių vie­šų­jų pir­ki­mų“, - sa­kė mi­nis­tras.

Vie­nas iš vie­šų­jų pir­ki­mų vy­ko 2011 me­tais, jo ver­tė sie­kė 238 tūkst. li­tų (68 tūkst. eu­rų). Ki­tas - 2013 me­tais vy­kęs pir­ki­mas bu­vo ver­tas 488 tūkst. li­tų (140 tūkst. eu­rų). Abiem pir­ki­mais įsi­gy­ta tam ti­kra skait­me­ni­nio ra­di­jo ry­šio įran­ga.

Pri­sta­ty­da­mas IT sri­ties vie­šų­jų pir­ki­mų mi­nis­te­ri­jo­je bei jai pa­val­džio­se įstai­go­se ana­li­zę, VRM vy­res­ny­sis pa­ta­rė­jas Eval­das Ser­ben­ta sa­kė, kad iš vi­so bu­vo per­žiū­rė­ti 18 vie­šų­jų pir­ki­mų, jų vi­sų lai­mė­to­jas at­rink­tas pa­gal ma­žiau­sios kai­nos kri­te­ri­jų.

„Iš 18 šių pir­ki­mų 12-oje pir­ki­mų da­ly­va­vo tie­siog vie­nas da­ly­vis“, - kal­bė­jo E.Ser­ben­ta.

Jo tei­gi­mu, di­džiau­sias veiks­nys, ku­ris ga­li kel­ti įta­ri­mų dėl ne­skaid­ru­mo, yra su­tar­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų ter­mi­nų lai­ky­mą­sis. Esą kai ku­rios su­tar­tys bu­vo įgy­ven­di­na­mos „vos ne tą pa­čią die­ną“ ar­ba per ke­lias die­nas, nors per­ka­ma įran­ga bu­vo spe­ci­fi­nė ir tu­rė­jo bū­ti už­sa­ko­ma.

Mi­nis­te­ri­jos ty­ri­mo iš­va­do­se at­krei­pia­mas dė­me­sys, kad kai ku­riuo­se vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se pir­ki­mo ob­jek­tas tu­rė­jo ar­ba ga­lė­jo bū­ti skai­do­mas. Taip pat at­krei­pia­mas dė­me­sys, kad vie­no pir­ki­mo rei­ka­la­vi­muo­se nu­ro­dy­tas kon­kre­tus per­ka­mas įren­gi­nio mo­de­lis.

Be to, ke­liuo­se kon­kur­suo­se per­da­vi­mo ak­tais esą per­duo­ta tai, kas ne­at­sis­pin­di su­tar­ties rei­ka­la­vi­muo­se. Taip pat nu­ro­do­ma, kad ke­tu­riuo­se iš pen­kių in­ves­ti­ci­nių pir­ki­mų nu­ro­dy­tas su­de­ri­na­mu­mas tik su vie­na įmo­ne.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra su Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) per­nai spa­lį pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl gal­būt ne­skaid­riai vyk­dy­tų vie­šų­jų pir­ki­mų VRM ir jai pa­val­džio­se įstai­go­se, įta­ri­mai pa­teik­ti ke­liems mi­nis­te­ri­jos ir jai pa­val­džių įstai­gų, par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­sto­vams, vers­li­nin­kams. Tarp įta­ria­mų­jų yra ir In­for­ma­ti­kos ir ry­šių de­par­ta­men­to prie VRM di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Jo­nas Ūsas, jis šiuo me­tu nu­ša­lin­tas nuo par­ei­gų.

VRM ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė kon­kur­są į In­for­ma­ti­kos ir ry­šių de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus par­ei­gas.