Dėl Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo bus šaukiama neeilinė sesija
Po vai­ko mir­ti­mi pa­si­bai­gu­sio smur­to pro­trū­kio va­sa­rį bus šau­kia­ma ne­ei­li­nė se­si­ja pri­im­ti Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mui, BNS pa­tvir­ti­no Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė Ri­ma Baš­kie­nė.

Pa­sak par­la­men­ta­rės, nors par­la­men­ta­rai jau ėmė­si ini­cia­ty­vos su­rink­ti par­ašus dėl ne­ei­li­nės se­si­jos, pa­pras­čiau tai bū­tų pa­da­ry­ti Sei­mo val­dy­bos spren­di­mu.

„Y­ra Sei­mo na­rių ini­cia­ty­va ir aš ją la­bai ver­ti­nu, ir ko­le­gas, ku­rie pa­si­ra­šys, taip pat, bet rei­kia su­rink­ti 47 Sei­mo na­rių par­ašu. Ma­nau, kad val­dy­ba, ku­ri rink­sis tre­čia­die­nį, ti­krai pri­tars siū­ly­mui šauk­ti ne­ei­li­nę se­si­ją ir taip bus pa­pras­čiau – val­dy­bos kvie­ti­mu“, – sa­kė R.Baškienė

Pa­sak jos, se­si­jos me­tu bū­tų svars­to­mas So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos par­eng­tas vi­sas pa­tai­sų pa­ke­tas, o lai­kas iki ne­ei­li­nės se­si­jos, ku­ri pre­li­mi­na­riai pla­nuo­ja­ma va­sa­rio 14 die­ną, bus skir­tas pro­jek­tų ap­ta­ri­mui bei dis­ku­si­joms.

„Bus tei­kia­mas ne tik tas (par­la­men­ta­rų) pro­jek­tas, mes kal­ba­me apie Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mą, ku­rį tei­kia mi­nis­te­ri­ja. Mes reng­si­me dis­ku­si­jas, at­sa­ky­mus į klau­si­mus, ne sti­chi­nį įsta­ty­mo pri­ėmi­mą, bet bus pa­skelb­ta dar­bot­var­kė ir dis­ku­si­jos ta te­ma. Lai­ko­tar­pis tarp­se­si­ji­nis yra skir­tas dar­bui, jis nė­ra at­os­to­gos, to­dėl dirb­si­me la­bai at­sa­kin­gai. Min­tis ta, kad se­si­ją reng­ti pa­si­ren­gus“, – pa­brė­žė Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja.

Penk­ta­die­nio ry­tą mi­rė su­nkiai su­muš­tas ke­tur­me­tis, ku­ris itin su­nkios būk­lės tre­čia­die­nio va­ka­rą į li­go­ni­nę at­ga­ben­tas iš na­mų Kė­dai­niuo­se. Su­nkiu vai­ko su­ža­lo­ji­mu įta­ria­mi ber­niu­ko ma­ma ir pa­tė­vis, penk­ta­die­nį pro­ku­ro­ras kreip­sis į teis­mą dėl jų su­ėmi­mo.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras Li­nas Ku­ku­rai­tis ket­vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams pra­ne­šė, kad per sa­vai­tę Vy­riau­sy­bei tu­rė­tų bū­ti pa­teik­tas pa­tai­sy­tas nau­jo Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo pro­jek­tas.

Po smur­to pro­trū­kio prieš ma­ža­me­tį kon­ser­va­to­rius Man­tas Ado­mė­nas ėmė­si ini­cia­ty­vos šauk­ti ne­ei­li­nę se­si­ją, kad bū­tų pri­im­tos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo pa­tai­sos.

Sei­mo Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­ja Sei­mui siū­lo įsta­ty­mo pa­tai­sas, kad vi­sų for­mų – fi­zi­nis, emo­ci­nis, sek­sua­li­nis – smur­tas prieš vai­ką, įskai­tant fi­zi­nes baus­mes, bū­tų drau­džia­mas.

Ta­čiau sau­sio vi­du­ry­je šis pro­jek­tas bu­vo iš­im­tas iš Sei­mo po­sė­džio dar­bot­var­kės, tei­giant, kad rei­kia su­lauk­ti nau­jos re­dak­ci­jos įsta­ty­mo, kur ir bū­tų nu­sta­ty­ta rei­ka­lin­ga vai­ko tei­sių ap­sau­ga.

Da­lis par­la­men­ta­rų prieš­ina­si siū­ly­mui užd­raus­ti vai­kams tai­ky­ti fi­zi­nes baus­mes ar­gu­men­tuo­da­mi, kad tai bū­tų ki­ši­ma­sis į šei­mos gy­ve­ni­mą, ne­lei­sian­tis tė­vams sa­vo nuo­žiū­ra auk­lė­ti vai­kų.

Kon­ser­va­to­rius M.Ado­mė­nas bei jo frak­ci­jos ko­le­gos Ri­man­tas Jo­nas Da­gys, Lau­ry­nas Kas­čiū­nas,Pa­ulius Sau­dar­gas bei Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vai Ag­nė Ši­rins­kie­nė, Po­vi­las Urb­šys, Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša mi­ni­mam pro­jek­tui siū­lo sa­vo pa­tai­sas – fi­zi­nių baus­mių drau­di­mo ne­lik­tų įsta­ty­me, o smur­tas bū­tų sie­ja­mas su vai­ko pa­ti­ri­ma rea­lia ža­la ir pa­vo­ju­mi.

„Tei­kia­mi pa­siū­ly­mai kon­kre­čiau apib­rėž­tų są­vo­kas, įpa­rei­go­tų si­tua­ci­ją ver­tin­ti ne pa­gal for­ma­lius po­žy­mius, bet orien­tuo­jan­tis į vai­ko ap­sau­gą nuo ti­kros grės­mės bei iš tie­sų ga­lin­čios kil­ti ža­los. Be to, sie­kiant iš­veng­ti per­tek­li­nio vals­ty­bės ki­ši­mo­si ir Lie­tu­vos šei­mų kons­ti­tu­ci­nės tei­sės pa­čioms auk­lė­ti sa­vo vai­kus ne­pag­rįs­to ri­bo­ji­mo, apib­rė­ži­muo­se siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti for­mu­luo­čių, ku­rios įtvir­tin­tų pri­va­lo­mą vai­kų auk­lė­ji­mo mo­de­lį“, – sa­vo pa­siū­ly­mą ar­gu­men­tuo­ja ini­cia­to­riai.