Dėl tragedijos socialinės globos namuose niekas nekaltas
Gau­tos ko­mi­si­jos iš­va­dos dėl Vi­li­jam­po­lės so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se įvy­ku­sios ne­lai­mės. 

Ty­ri­mo iš­va­das dėl ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo Vi­li­jam­po­lės so­cia­li­nės glo­bos na­mų ad­mi­nis­tra­ci­ja mi­nis­te­ri­jai pa­tei­kė šian­dien.

Pa­teik­to­je me­džia­go­je es­mi­nių pa­žei­di­mų bei vi­daus tvar­kos tai­syk­lių ne­si­lai­ky­mo fak­tų ne­nus­ta­ty­ta, taip pat dar­bo gru­pės iš­va­do­se pa­teik­ti pa­pil­do­mi siū­ly­mai sie­kiant iš­veng­ti ga­li­mų pa­na­šių at­ve­jų pa­si­kar­to­ji­mo at­ei­ty­je.

Ko­mi­si­jai pir­mi­nin­ka­vo Vi­li­jam­po­lės so­cia­li­nės glo­bos na­mų di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Pa­ulius Aukš­ti­kal­nis.

Rugp­jū­čio 31 die­ną yra pa­ten­kin­tas di­rek­to­riaus pra­šy­mas at­leis­ti jį iš uži­ma­mų par­ei­gų nuo rug­sė­jo 2 die­nos.

Šiuo me­tu dėl mi­nė­to įvy­kio vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ku­ris at­skleis vi­sas įvy­kio Vi­li­jam­po­lės so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se žu­vus ber­niu­kui ap­lin­ky­bes.

Vi­li­jam­po­lės so­cia­li­nės glo­bos na­mai yra įtrauk­ti į ins­ti­tu­ci­nės glo­bos pert­var­kos pla­ną.