Dėl susirašinėjimo apie „Air Lituanica“ paviešinimo kreipsis į prokuratūrą
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė ke­ti­na kreip­tis į pro­ku­ra­tū­rą dėl kon­fi­den­cia­lių laiš­kų, ku­riuo­se ap­ta­ria­ma skry­džių bend­ro­vės „Air Li­tua­ni­ca“ si­tua­ci­ja, pa­vie­ši­ni­mo, ket­vir­ta­die­nį sa­kė ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rė Al­ma Vait­kuns­kie­nė.

„At­siž­vel­giant į tai, jei pa­vie­šin­ta in­for­ma­ci­ja, ku­rią siun­tė pri­va­tus su­bjek­tas, ku­ris pra­šė, kad jo laiš­kas bū­tų kon­fi­den­cia­lus, vien gin­da­mi su­bjek­to tei­ses mes ti­kriau­siai kreip­si­mės į pro­ku­ra­tū­rą su pra­šy­mu iš­tir­ti, ar tei­sė­tai bu­vo pa­im­ti ir ko­kiais bū­dais bu­vo pa­im­ti iš sa­vi­val­dy­bės in­for­ma­ci­nės sis­te­mos laiš­kai ir ar tei­sė­tai bu­vo pa­vie­šin­ti“, - BNS sa­kė Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vė.

Sa­vi­val­dy­bės va­do­vų su­si­ra­ši­nė­ji­mą el. laiš­kais ir Es­ti­jos in­ves­ti­ci­nio fon­do „In­for­tar“ pa­siū­ly­mą dėl „Air Li­tua­ni­ca“ so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ pa­vie­ši­no žur­na­lis­tas Ed­mun­das Ja­ki­lai­tis.

A.Vait­kuns­kie­nės tei­gi­mu, „bū­das, kaip in­for­ma­ci­ja pa­teik­ta, yra ne­tei­sė­tas įsi­lau­ži­mas į Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos kom­piu­te­rius“. Anot jos, dėl skun­dų tei­sė­sau­gai bus ga­lu­ti­nai ap­sisp­ręs­ta „per ar­ti­miau­sias dvi die­nas“.

Pa­vie­šin­ta­me „In­for­tar“ pa­siū­ly­me nu­ro­do­ma, kad jis sa­vi­val­dy­bei iš­siųs­tas ge­gu­žės 7 die­ną, li­kus dviem sa­vai­tėms iki pra­ne­ši­mo apie „Air Li­tua­ni­ca“ veik­los stab­dy­mą. Pa­siū­ly­mas ad­re­suo­tas sa­vi­val­dy­bės ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vams. Laiš­ke siū­lo­ma už­da­ry­ti „Air Li­tua­ni­ca“ ir steig­ti nau­ją bend­ro­vę, ku­ri ga­lė­tų pe­rim­ti „Air Li­tua­ni­ca“ pre­kės ženk­lą, da­lį per­so­na­lo, ry­šius su klien­tais. Nau­ja įmo­nė veik­tų kar­tu su ana­lo­giš­ka bend­ro­ve Es­ti­jo­je ir pa­laips­niui di­din­tų skry­džių kryp­tis.

Nu­ro­do­ma, kad to­kia bend­ro­vė su dviem 70-ies vie­tų lėk­tu­vais ga­lė­tų pra­dė­ti veik­ti jau šių me­tų spa­lį. Iš Vil­niaus, es­tų at­sto­vų tei­gi­mu, po 2020-ųjų bend­ro­vė skry­džius jau ga­lė­tų vyk­dy­ti 5-8 or­lai­viais, per me­tus ap­tar­nau­tų dau­giau nei 0,5 mln. ke­lei­vių. Tie­sa, „In­for­tar“ ne­at­me­ta, kad sklan­džiam skry­džių pe­rė­mi­mui ga­lė­tų pri­reik­ti ir Lie­tu­vos vals­ty­bės par­amos.

Vil­niaus mies­to me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius sa­ko, kad „In­for­tar“ bu­vo pa­grin­di­nis ga­li­mas in­ves­tuo­to­jas į žlun­gan­čią „Air Li­tua­ni­ca“.

„Su „In­for­tar“, Es­ti­jos įmo­ne, bu­vo kal­ba ir tai bu­vo pa­grin­di­nis ga­li­mas in­ves­tuo­to­jas. (...) Pa­skui, aiš­ku, pa­si­ro­dė, kad są­ly­gos yra ne to­kios, ku­rias ga­lė­tų sa­vi­val­dy­bė pa­kel­ti ar Vy­riau­sy­bė pri­si­dė­ti“, - ket­vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams Vil­niu­je sa­kė R.Ši­ma­šius.

A.Vait­kuns­kie­nė pa­ti­ki­no, kad tiek ad­mi­nis­tra­ci­ja, tiek po­li­ti­kai nuo ba­lan­džio 22-osios ak­ty­viai ieš­ko­jo in­ves­tuo­to­jų, de­ra­ma­si bu­vo ne tik su es­tų bend­ro­ve, bet ir su Lat­vi­jos na­cio­na­li­niu ve­žė­ju „Air Bal­tic“. Ta­čiau, pa­sak A.Vait­kuns­kie­nės, nė vie­na bend­ro­vė, įskai­tant ir es­tus, ne­pa­siū­lė pirk­ti „Air Li­tua­ni­ca“ su vi­so­mis sko­lo­mis, o nau­jos bend­ro­vės stei­gi­mas esą bū­tų par­ei­ka­la­vęs pa­pil­do­mų sa­vi­val­dy­bės in­ves­ti­ci­jų, ku­rių ji ne­tu­ri.

„Sa­vi­val­dy­bė ne­ga­vo to­kio pa­siū­ly­mo pirk­ti „Air Li­tua­ni­ca“. O ne­ga­vus pa­siū­ly­mo pirk­ti kon­kre­čiai įmo­nę su to­kio­mis sko­lo­mis, ko­kios jos bu­vo, per 10 mln. eu­rų, sa­vi­val­dy­bė ir ne­bū­tų spė­ju­si nie­ko iš­nag­ri­nė­ti per vie­ną ar dvi die­nas, kai įmo­nės pa­dė­tis blo­gė­jo tiek, kad jau ge­gu­žės 22 die­nos iš­va­ka­rė­se įmo­nės va­do­vai in­for­ma­vo, kad jiems su­nku gau­ti de­ga­lus“ - ti­ki­no A.Vait­kuns­kie­nė.

R.Ši­ma­šius ti­ki­no, jog pa­va­sa­rį de­rė­da­ma­si su lat­vių „Air Bal­tic“, Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės ir Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės at­si­sa­kė pa­deng­ti su­si­kau­pu­sias „Air Li­tua­ni­ca“ sko­las ir pri­im­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus dėl to­li­mes­nės kom­pa­ni­jos stei­gi­mo. Me­ras taip pat tei­gė, kad ga­li­mų in­ves­tuo­to­jų bu­vo ir dau­giau, ta­čiau rea­lios de­ry­bos su jais ne­bu­vo vyk­do­mos.

„Teo­riš­kai (in­ves­tuo­to­jų) bu­vo, bet pra­ktiš­kai ne­bu­vo ga­li­my­bės prie­iti prie jo­kios kon­kre­čios šne­kos“, - sa­kė R.Ši­ma­šius.

Žur­na­lis­tas E.Ja­ki­lai­tis taip pat pa­vie­ši­no A.Vait­kuns­kie­nės, R.Ši­ma­šiaus, jo at­sto­vo spau­dai Alek­sand­ro Zub­ria­ko­vo vi­di­nius su­si­ra­ši­nė­ji­mus prieš stab­dant „Air Li­tua­ni­cos“ veik­lą.

R.Ši­ma­šius tei­gė, kad laiš­kai ga­lė­jo bū­ti pa­vie­šin­ti dėl as­me­niš­ku­mų ir „po­li­ti­nio re­van­šo po­rei­kio“ ir pa­va­di­no tai „po­li­ti­ne pro­vo­ka­ci­ja“. Jis pa­tvir­ti­no, kad sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rė tu­rė­tų kreip­tis į tei­sė­sau­gą dėl kon­fi­den­cia­lių laiš­kų nu­te­ki­ni­mo. Taip pat me­ras ne­abe­jo­jo, jog laiš­kus nu­te­ki­no sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai.

„Tai aiš­ku, toks jaus­mas, kad kaž­kas ban­dė api­pil­ti pa­maz­gų ki­bi­ru. Man at­ro­do, kad re­zul­ta­tas ga­vo­si, kad žmo­gus be­ban­dy­da­mas pats dau­giau ap­si­py­lė“, - sa­kė R.Ši­ma­šius.

„Ti­krai ži­nau, kad nie­ko ne­bus įma­no­ma iš­trauk­ti ir par­ody­ti to, kas su­komp­ro­mi­tuo­tų ma­ne ir ma­no ko­le­gas“, - pri­dū­rė jis.

Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė pra­ėju­sią sa­vai­tę krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą pra­šy­da­ma iš­siaiš­kin­ti, ar „Air Li­tua­ni­ca“ ka­pi­ta­las for­muo­tas tei­sė­tai. Pra­šo­ma iš­tir­ti lė­šų ju­dė­ji­mą įmo­nė­je, taip pat, ar tei­sė­tai fi­nan­si­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai bu­vo per­mes­ti kai ku­rioms sa­vi­val­dy­bės įmo­nėms, ne­su­si­ju­sioms su „Air Li­tua­ni­ca“.

Anks­tes­nė Vil­niaus val­džia nuo­lat di­di­no „Start Vil­nius“, kon­tro­liuo­jan­čios „Air Li­tua­ni­ca“, ka­pi­ta­lą, taip su­teik­da­ma lė­šų oro bend­ro­vės veik­lai. Pa­sku­ti­nį kar­tą „Start Vil­nius“ ka­pi­ta­las šie­met pa­di­din­tas 6,872 mln. eu­rų, iš šios su­mos 4,344 mln. eu­rų bu­vo pi­ni­gi­nis įna­šas. „Air Li­tua­ni­cos“ ba­lan­dį bu­vo pa­di­din­tas iki 14,802 mln. eu­rų.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas lie­pos 1-ąją nu­ta­rė areš­tuo­ti vi­są „Air Li­tua­ni­ca“ tur­tą ar pi­ni­gi­nes lė­šas. Lai­ki­nas tur­to areš­tas ga­lios, kol teis­mas iš­nag­ri­nės Vil­niaus ši­lu­mos tink­lų ir „Air Li­tua­ni­ca“ di­rek­to­riaus Ne­ri­jaus Juk­nos pra­šy­mą iš­kel­ti pa­sta­ra­jai ban­kro­to by­lą.

„Air Li­tua­ni­ca“ apie stab­do­mą veik­lą pra­ne­šė ge­gu­žės 22 die­ną, o po sa­vai­tės pra­ne­šė ke­ti­nan­ti ini­ci­juo­ti ban­kro­tą.

Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės duo­me­ni­mis, „Air Li­tua­ni­ca“ per­nai pa­ty­rė 10,27 mln. eu­rų gry­nų­jų nuo­sto­lių - be­veik du­kart dau­giau nei 2013 me­tais, kai pa­tir­ta 5,19 mln. eu­rų nuo­sto­lių. Bend­ro­vės pa­ja­mos per­nai pa­di­dė­jo 70,2 proc. iki 6,4 mln. eu­rų.

E. Ja­ki­lai­tis: laiš­kai ro­do del­si­mą at­sa­ky­ti po­ten­cia­liems investuotojams

Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės va­do­vų elek­tro­ni­nius laiš­kus pa­vie­ši­nęs žur­na­lis­tas Ed­mun­das Ja­ki­lai­tis tei­gia, jog jie at­sklei­džia sos­ti­nės val­džios del­si­mą pa­teik­ti at­sa­ky­mus Lat­vi­jos ir Es­ti­jos bend­ro­vėms dėl ga­li­mų in­ves­ti­ci­jų į skry­džių bend­ro­vę „Air Li­tua­ni­ca“, ku­rios veik­la nu­trauk­ta ge­gu­žės mė­ne­sį.

„Su­si­ra­ši­nė­ji­mai liu­di­ja, kad dar pa­sku­ti­nė­mis die­no­mis prieš už­da­rant „Air Li­tua­ni­ca“, jos at­sto­vai pra­šė sa­vi­val­dy­bės bent iš man­da­gu­mo at­sa­ky­ti kaž­ką po­ten­cia­liems in­ves­tuo­to­jams, nes jie ke­lias sa­vai­tes ne­ga­vo jo­kio at­sa­ky­mo“, - BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė žur­na­lis­tas.

Vie­na­me iš pa­vie­šin­tų laiš­kų tuo­me­ti­nis „Air Li­tua­ni­ca“ va­do­vas Gy­tis Gu­mu­liaus­kas laiš­ke Re­mi­gi­jui Ši­ma­šiui tei­gia, jog „vė­luo­ja­me, tad bū­tų ge­rai bent iš man­da­gu­mo at­ra­šy­ti“ į Es­ti­jos bend­ro­vės „In­for­tar“ ke­ti­ni­mų laiš­ką.

E.Ja­ki­lai­tis sa­kė ne­ke­ti­nan­tis at­skleis­ti in­for­ma­ci­jos šal­ti­nio ir tei­gė ma­tan­tis aki­vaiz­dų vi­suo­me­nės in­te­re­są ži­no­ti skel­bia­mą in­for­ma­ci­ją.

„Ma­nau, kad es­mi­nis da­ly­kas, ne ko­kiu bū­du pa­te­ko ta in­for­ma­ci­ja, o ko­kio tu­ri­nio tai in­for­ma­ci­ja. Rei­kė­tų la­biau­siai dis­ku­tuo­ti apie tai, ar pa­siū­ly­mas iš es­tų bu­vo rea­lus, ar ne­rea­lus. An­tras klau­si­mas - ko­kiais įga­lio­ji­mais va­do­vau­jan­tis bu­vo su­da­ry­ta de­ry­bi­nė gru­pė“, - sa­kė E.Ja­ki­lai­tis.

Jo tei­gi­mu, iš su­si­ra­ši­nė­ji­mo ma­ty­ti, jog spren­di­mas dėl „Air Li­tua­ni­cos“ bu­vo pri­im­tas „vė­liau­siai ge­gu­žės 17-ąją“, nors vie­šai apie tai pa­skelb­ta ge­gu­žės 22-ąją.

E.Ja­ki­lai­tis so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ pa­vie­ši­no Es­ti­jos įmo­nės „In­for­tar“ pa­siū­ly­mą dėl „Air Li­tua­ni­cos“ ir Vil­niaus me­ro Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus su­si­ra­ši­nė­ji­mą su ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­re bei at­sto­vu spau­dai, ta­rian­tis, kaip pa­skelb­ti ži­nią apie „Air Li­tua­ni­ca“ veik­los stab­dy­mą.

„Tik ne­rei­kia ap­siim­ti ke­lei­vių gel­bė­to­jo vaid­mens, čia ne mū­sų pro­jek­tas“, - vie­na­me laiš­ke ra­šo at­sto­vas spau­dai Alek­sand­ras Zub­ria­ko­vas.

Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius tei­gė, kad pro­ku­ro­rų bus pra­šo­ma iš­tir­ti in­for­ma­ci­jos va­gys­tę iš sa­vi­val­dy­bės ser­ve­rių.

Jis pa­tvir­ti­no, kad su Es­ti­jos įmo­ne „In­for­tar“ bu­vo ta­ria­ma­si dėl in­ves­ti­ci­jų, bet, pa­sak me­ro, są­ly­gos pa­si­ro­dė „ne to­kios, ku­rias ga­lė­tų pa­kel­ti sa­vi­val­dy­bė“. Me­ro tei­gi­mu, sa­vi­val­dy­bė taip ir ne­ga­vo pa­siū­ly­mo pirk­ti „Air Li­tua­ni­ca“ su sko­lo­mis, ku­rios vir­ši­jo 10 mln. eu­rų, to­dėl nu­spręs­ta iš mies­to biu­dže­to įmo­nės ne­be­do­tuo­ti.

Anks­tes­nė Vil­niaus val­džia nuo­lat di­di­no „Start Vil­nius“, kon­tro­liuo­jan­čios „Air Li­tua­ni­ca“, ka­pi­ta­lą, taip su­teik­da­ma lė­šų oro bend­ro­vės veik­lai.

Mi­nis­tras: pa­siū­ly­mo ne­už­te­ko „Air Li­tua­ni­cos“ gelbėjimui

Es­ti­jos in­ves­ti­ci­jų fon­do „In­for­tar“ pa­siū­ly­mo ne­bū­tų už­te­kę iš­gel­bė­ti žlu­gu­sios Vil­niaus mies­to oro bend­ro­vės „Air Li­tua­ni­ca“, sa­ko Lie­tu­vos su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras.

„Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai šis pa­siū­ly­mas bu­vo ži­no­mas, bet tas rei­ka­las bu­vo dvie­jų ūkio su­bjek­tų. (...) Su­nku pa­sa­ky­ti, gal­būt tai bū­tų vie­nas iš ga­li­mų da­ly­kų. Gal­būt vie­nų es­tų bū­tų bu­vę per ma­žai, bū­tų tur­būt rei­kė­ję gal­vo­ti apie pla­tes­nį in­ves­tuo­to­jų ra­tą“, - žur­na­lis­tams ket­vir­ta­die­nį po Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mo sa­kė Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius.

Pa­klaus­tas, ką ma­no apie pa­vie­šin­tus Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės, bend­ro­vės at­sto­vų ir ki­tų as­me­nų kon­fi­den­cia­lius laiš­kus, ku­riuo­se kal­ba­ma apie „Air Li­tua­ni­cos“ pa­dė­tį, R.Sin­ke­vi­čius sa­kė ne­no­rin­tis vel­tis „į dvie­jų po­žiū­rių ko­vą“.

R.Sin­ke­vi­čius tvir­ti­no ne­ma­tęs ga­li­my­bių iš­gel­bė­ti „Air Li­tua­ni­cą“ be pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo.

„Ta bend­ro­vė iš­si­vys­tė pa­ti. Be pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo iš ša­lies, kaip bu­vęs vers­le ir vals­ty­bės tar­nau­to­jas, ne­ma­čiau ga­li­my­bių (iš­gel­bė­ti - BNS). Tas pro­ce­sas ne­ga­lė­jo bū­ti trum­pa­lai­kis, bet esant in­ves­ti­ci­joms, ar iš vals­ty­bės struk­tū­ros, ar iš pri­va­taus vers­lo struk­tū­ros, tą įmo­nę bu­vo ga­li­ma pa­da­ry­ti ne­nuos­to­lin­gą“, - kal­bė­jo mi­nis­tras.