Dėl sudaužyto lenkiško užrašo prašoma prokurorų pagalbos
Sei­mo Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos (LLRA-KŠS) frak­ci­jos na­rys Čes­la­vas Ol­ševs­kis krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­tą pra­šy­da­mas iš­siai­šin­ti Vil­niaus kraš­te įvyk­dy­to van­da­liz­mo ak­to ap­lin­ky­bes.

Sei­mo na­rio tei­gi­mu, to­kie iš­puo­liai ne tik nie­ki­na pi­lie­čių ini­cia­ty­vas, bet ir kurs­to tau­ti­nę ne­san­tai­ką. Tai, anot jo, „y­pač ne­nau­din­ga šių die­nų grės­mių aki­vaiz­do­je“, be to, prieš­ta­rau­ja pa­grin­di­nė­mis Eu­ro­pos Są­jun­gos ver­ty­bė­mis. Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis pra­šo­mas im­tis veiks­mų ir iš­aiš­kin­ti, kas įvyk­dė van­da­liz­mo ak­tą, bei nu­baus­ti kal­ti­nin­kus.

Kaip jau skelb­ta, sa­vait­ga­lį prie įva­žia­vi­mo į Di­džio­sios Rie­šės kai­mą Vil­niaus ra­jo­ne bu­vo su­dau­žy­ta pri­tvir­tin­ta ant ak­mens len­te­lė su kai­mo pa­va­di­ni­mu len­kų kal­ba.

Ją ant ša­li­kė­lės ak­mens bu­vo pri­tvir­ti­nę pa­tys Di­džio­sios Rie­šės gy­ven­to­jai.

Pa­sak Sei­mo na­rio, kai­me gy­ve­nan­tys len­kų tau­ty­bės Lie­tu­vos pi­lie­čiai „sa­vo lė­šo­mis už­sa­kė len­te­lės pa­ga­mi­ni­mą ir jos pa­ka­bi­ni­mą ant ak­mens“. „Wiel­ka Rzes­za“ yra is­to­ri­nis mies­te­lio pa­va­di­ni­mas. Gra­žus pa­vyz­dys, kad len­te­lė su is­to­ri­niu to­pog­ra­fi­niu pa­va­di­ni­mu ga­li bū­ti pa­pil­do­ma tos vie­to­vės puo­šme­na. Ir ski­ria­ma­sis ženk­las yra di­de­lis Tel­šių mies­to pa­va­di­ni­mas prie įva­žia­vi­mo su už­ra­šu že­mai­čių kal­ba – „Telšē“, – ra­šo­ma par­la­men­ta­ro krei­pi­me­si.

Sei­mo na­rys raš­te ge­ne­ra­li­niam pro­ku­ro­rui pri­mi­nė, kad Vil­niaus ra­jo­ne len­kai vis dar su­da­ro gy­ven­to­jų dau­gu­mą – apie 60 proc., lie­tu­viai – 30 pro­cen­tų. Rie­šės se­niū­ni­jo­je, anot jo, len­kai šiuo me­tu su­da­ro 40 proc., lie­tu­viai – 50 proc. gy­ven­to­jų. „Jie vi­si ku­ria mū­sų Tė­vy­nės ge­ro­vę ir at­ei­tį“, – pa­brė­žė Č. Ol­ševs­kis.