Dėl STT darbo kreipėsi į Prezidentę
Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos (NŽT) Vil­niaus mies­to sky­riaus ve­dė­jas Ar­vy­das Juš­ka, po va­ka­rykš­tės apk­lau­sos Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je (STT), iš­pla­ti­no at­vi­rą laiš­ką Pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei.

Laiš­ke tei­gia­ma, kad STT par­ei­gū­nai šan­ta­žo bū­du sie­kia su­komp­ro­mi­tuo­ti NŽT va­do­vy­bę. Pa­tei­kia­me vi­są laiš­ką:

„Gerb. Eks­ce­len­ci­ja, esu Ar­vy­das Juš­ka, Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Vil­niaus mies­to sky­riaus ve­dė­jas. Ra­šau šį laiš­ką Jums, ka­dan­gi STT va­do­vą tei­kia ir ski­ria vals­ty­bės va­do­vas – Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas, ati­tin­ka­mai jam ir pa­val­di ši ins­ti­tu­ci­ja. Ne­la­bai ti­kiu, kad laiš­kas Jus pa­sieks, bet vis dėl­to ra­šau. Šian­dien (2015–10–07) bu­vau iš­kvies­tas į STT ta­ria­mai dėl kom­piu­te­rio ap­žiū­ros pro­ce­dū­ros, ta­čiau iš es­mės tai bu­vo tri­jų va­lan­dų šan­ta­žas, ban­dant pri­vers­ti man ne­sup­ran­ta­mu bū­du įskųs­ti (pa­kiš­ti įkal­čius, „pri­duo­ti“, ar pan.) NŽT va­do­vy­bę. Vi­sas po­kal­bis vy­ko nau­do­jant įvai­rias užuo­mi­nas, ale­go­ri­jas ir pa­na­šius triu­kus, ku­rių es­mė to­kia – ar­ba tu pri­duo­di, ar­ba ta­ve pa­ki­šam. Kaip pa­vyz­dį tei­kiu vie­ną iš ke­le­to par­ei­gū­no „a­nek­do­tų“.

Su­trum­pin­ta ver­si­ja – žmo­gus per­ka tur­gu­je ir jam grą­žos duo­da su­klas­to­tą do­le­rį. Už mi­nė­tą do­le­rį tas žmo­gus per­ka le­dų ir jį su­se­mia už pi­ni­gų klas­to­ji­mą. Po to par­ei­gū­nas ban­do iš­siaiš­kin­ti, ar „sup­ra­tau tei­sin­gai“. Pa­si­ro­do, kad ne­la­bai su­pra­tau. Ta­čiau da­bar per­gal­vo­jęs po­kal­bį, im­ti pi­ni­gų iš ban­ko­ma­to at­ei­ty­je veng­siu (kad ne­su­sem­tų). Su­pran­tu, kad par­ei­gū­nai dir­ba sa­vo dar­bą, tu­ri sa­vo dar­bo me­to­dus, sau­go vi­suo­me­nę nuo ko­rup­ci­jos. Ta­čiau ir aš esu vi­suo­me­nės da­lis, žmo­gus, ku­ris no­ri gy­ven­ti ir dirb­ti mėgs­ta­mą dar­bą be bai­mės bū­ti „pa­kiš­tam“ už tur­gu­je gau­tą su­klas­to­tą do­le­rį. Ne­no­riu „pa­ki­ši­nė­ti“ ir ki­tų. No­riu bū­ti sau­gus sa­vo vals­ty­bė­je.

1980 me­tais, kai man dar bu­vo dvy­li­ka, pir­mą kar­tą bu­vau tar­do­mas KGB, „su­sem­tas“ kar­tu su to­kiais žy­miais žmo­nė­mis kaip Ni­jo­lė Sa­dū­nai­tė, po­li­ti­nė ka­li­nė Ona Vi­kaus­kai­tė ir kt. Iki ne­prik­lau­so­my­bės pa­skel­bi­mo bu­vau dau­ge­lį kar­tų tar­do­mas, šan­ta­žuo­ja­mas, gąs­di­na­mas. Tu­riu vals­ty­bės su­teik­tą lais­vės ko­vų da­ly­vio sta­tu­są ir kar­tu in­va­li­du­mą kaip pa­sek­mę to­kios veik­los. Ka­gė­bis­ti­nių me­to­dų au­ka dau­giau bū­ti ne­no­riu, ne­tu­riu tam svei­ka­tos, to­liau taip dirb­ti ne­ga­liu. Dar­be kas­dien pa­si­ra­šau apie du šim­tus kar­tų (ant ad­mi­nis­tra­ci­nių ak­tų, pla­nų, su­ti­ki­mų, lei­di­mų ir pan.), kas­dien krei­pia­si at­vy­kę ar te­le­fo­nu dau­gy­bė žmo­nių. Dar­buo­to­jai taip pat dir­ba ne­adek­va­čiais krū­viais, tu­rim daug teis­mi­nių by­lų, tiek dėl aps­kri­čių vir­ši­nin­kų pri­im­tų spren­di­mų, tiek ir šiuo me­tu pri­im­tų. Dar­bas su­dė­tin­gas, ne vi­sa­da spren­di­mai ga­li bū­ti vie­na­reikš­miš­ki. Tei­si­nė ap­lin­ka nuo­lat be­si­kei­čian­ti. Su sa­vim ne­šio­juo­si krau­jo spau­di­mo prie­tai­są, po vi­sų šian­die­ni­nių bau­gi­ni­mų ten pat ka­bi­ne­te pa­si­ti­kri­nau – spau­di­mas 200 X 110, pul­sas 87, šir­dies rit­mas su­tri­kęs. Prie­tai­sas tu­ri fik­suo­tą at­min­tį, ga­li ir STT pa­si­ti­krin­ti. Vais­tus ne­šio­juo­si su sa­vi­mi. Iš­gy­ve­nau.

Gerb. Pre­zi­den­te, su­pran­tu, kad su ko­rup­ci­ja rei­kia ko­vo­ti įvai­rio­mis prie­mo­nė­mis, ta­čiau da­bar ne anie lai­kai, pra­šau su­pra­ti­mo.

P.S. Jei­gu ma­no pa­mi­nė­tas šan­ta­žas yra su­si­jęs su TEO pri­klau­san­čio že­mės skly­po pa­ti­kri­ni­mu tą die­ną, kai at­vyks­ta Šve­di­jos ka­ra­lie­nė, tai pa­ti­ki­nu, kad tai bu­vo gry­nas at­si­tik­ti­nu­mas ir su­ta­pi­mas. Pa­ti­kri­ni­mas at­šauk­tas, TEO in­for­muo­ta, kad pa­ti­kri­ni­mas per­ke­lia­mas į ki­tą die­ną. Dau­giau ne­si­kė­sin­siu į žy­mių bend­ro­vių nuo­mo­ja­mus že­mės skly­pus“.