Dėl streikuojančių mokytojų vėl susitiks su premjeru
Šian­dien Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė bei švie­ti­mo pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vai vėl su­si­tiks su prem­je­ru Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja iš jai skir­tų asig­na­vi­mų pe­da­go­gų dar­bo už­mo­kes­čio pa­di­di­ni­mui nuo 2016 m. rug­sė­jo 1 d. nu­ma­to skir­ti 6 mln. eu­rų, dėl li­ku­sios lė­šų su­mos, rei­ka­lin­gos dar šie­met pa­di­din­ti mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mus 5 proc. – be­veik 7 mln. eu­rų, švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė A. Pi­trė­nie­nė kar­tu su švie­ti­mo pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vais kreip­sis į prem­je­rą Al­gir­dą But­ke­vi­čių. Tai su­tar­ta per Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je vy­ku­sias de­ry­bas su pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis. Su­si­ti­ki­mas Vy­riau­sy­bė­je nu­ma­ty­tas an­tra­die­nį, ra­šo­ma ŠMM iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me.

Su­si­ti­ki­mo me­tu su­tar­ta ki­tus švie­ti­mo pro­fe­si­nių są­jun­gų rei­ka­la­vi­mus svars­ty­ti ki­ta­me po­sė­dy­je dėl Lie­tu­vos švie­ti­mo ša­kos ko­lek­ty­vi­nės su­tar­ties. Prem­je­rui A. But­ke­vi­čiui pri­ta­rus dėl pa­pil­do­mų lė­šų mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mui, švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos įsi­pa­rei­go­jo lai­ki­nai su­stab­dy­ti ne­ter­mi­nuo­tą strei­ką.

Va­sa­rio 29 d. 12 val. duo­me­ni­mis, strei­kas vy­ko 150 švie­ti­mo įstai­gų. Pa­ly­gin­ti su va­sa­rio 26 d., strei­ką nu­trau­kė 21 švie­ti­mo įstai­gos pe­da­go­gai, pri­si­dė­jo 5 įstai­gų pe­da­go­gai.

Strei­ke da­ly­vau­jan­čio­se įstai­go­se strei­ka­vo apie 3650 pe­da­go­gų, tai 620 ma­žiau nei va­sa­rio 26 d. (4270).

Švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos strei­ką pa­skel­bė va­sa­rio 22 d. Tuo­met strei­ka­vo 233 švie­ti­mo įstai­gos.

Iš vi­so Lie­tu­vo­je vei­kia dau­giau kaip 2300 švie­ti­mo įstai­gų. Iš jų 1200 bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų, dau­giau kaip 700 iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų, 360 ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo įstai­gų.