Dėl stipraus vėjo be elektros - keli tūkstančiai vartotojų
Penk­ta­die­nio va­ka­rą dėl stip­raus vė­jo elek­tros ne­tu­ri ke­li tūks­tan­čiai var­to­to­jų.

Kaip sa­kė bend­ro­vės „Les­to“ at­sto­vas Er­vi­nas Par­ei­gis, dau­giau­sia elek­tros tie­ki­mo ge­di­mų yra Va­ka­rų Lie­tu­vo­je.

„Ge­di­mų yra dau­giau nei įpras­ta, ypač Klai­pė­dos ir Šiau­lių re­gio­nuo­se“, - sa­kė jis.

Anot „Les­to“ at­sto­vo, ge­di­mai ša­li­na­mi, ta­čiau su­dė­tin­gos oro są­ly­gos le­mia vis nau­jus elek­tros tie­ki­mo at­jun­gi­mus.

Hid­ro­me­teo­ro­lo­gi­jos tar­ny­bos duo­me­ni­mis, šeš­ta­die­nio nak­tį va­ka­rų kryp­ties vė­jas sieks 17-22 me­trus per se­kun­dę, pa­jū­ry­je nu­ma­to­mi gū­siai iki 30 me­trų per se­kun­dę.

Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas pra­šo gy­ven­to­jų bū­ti at­sar­gius bei re­ko­men­duo­ja pu­čiant stip­riam vė­jui ne­sto­vė­ti po aukš­tais me­džiais, elek­tros li­ni­jo­mis, rek­la­mos sten­dais, ne­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lių po jais. Taip pat gy­ven­to­jai ra­gi­na­mi ne­lies­ti ant lai­dų už­vir­tu­sių me­džių ar oro li­ni­jų at­ra­mų, nes tai ga­li su­kel­ti pa­vo­jų gy­vy­bei. Be to, ug­nia­ge­siai re­ko­men­duo­ja at­si­sa­ky­ti ke­lio­nių, jei nė­ra ypa­tin­gos prie­žas­ties.