Dėl spėjamo CŽV kalėjimo Lietuvos laukia bylinėjimasis Strasbūro teisme
Dėl spė­ja­mo CŽV ka­lė­ji­mo Lie­tu­vos lau­kia by­li­nė­ji­ma­sis Stras­bū­ro teis­me, ku­riam skun­dus pa­tei­kė te­ro­riz­mu įta­ria­mi Gvan­ta­na­mo ba­zės ka­li­niai, tei­gian­tys, kad ame­ri­kie­čiai juos ga­lė­jo kan­kin­ti slap­ta­me cen­tre ša­lia Vil­niaus.

Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas pra­ne­šė, kad bir­že­lio 29 die­ną ren­gia po­sė­dį by­lo­je, ku­rio­je žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mais skun­džia­si Sau­do Ara­bi­jo­je gi­męs pa­les­ti­nie­tis Abu Zu­bay­dah.

Jis tei­gia, kad 2005–2006 me­tais bu­vo kan­ki­na­mas slap­ta­me ame­ri­kie­čių cen­tre. Da­lis šios by­los me­džia­gos yra įslap­tin­ta.

Ar­ti­miau­siu me­tu skun­dą Stras­bū­ro teis­mui ga­li pa­teik­ti ir ki­to Sau­do Ara­bi­jo­je gi­mu­sio įta­ria­mo­jo te­ro­riz­mu Mus­ta­fa al Haw­sa­wio ad­vo­ka­tai, iki šiol ne­sėk­min­gai sie­kią sa­vo klien­tui nu­ken­tė­ju­sio­jo sta­tu­so Lie­tu­vos pro­ku­ro­rų vyk­do­ma­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me.

„Pa­gal Lie­tu­vos tei­sę, jam tu­rė­tų bū­ti su­teik­tas au­kos sta­tu­sas. Jei to ne­bus, mes be­veik ne­abe­jo­ti­nai per­duo­si­me šią by­lą Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mui“, – BNS sa­kė jam at­sto­vau­jan­čios Lon­do­ne įsi­kū­ru­sios or­ga­ni­za­ci­jos „Red­ress“ at­sto­vė Ky­ra Hild.

Šie abu as­me­nys kal­ti­na­mi pri­si­dė­ję prie 2001 me­tų rug­sė­jo 11-osios iš­puo­lių JAV, per ku­riuos žu­vo be­veik 3 tūkst. žmo­nių. Šiuo me­tu jie ka­li­na­mi Gvan­ta­na­mo įlan­kos ka­ri­nė­je ba­zė­je.

Lie­tu­vos tei­sė­sau­ga tei­gia kol kas ne­ga­vu­si jo­kių įro­dy­mų apie kon­kre­čių as­me­nų ka­li­ni­mą Lie­tu­vo­je, o gy­nė­jų tei­gi­nius va­di­na tik prie­lai­do­mis. Par­la­men­ti­niam ty­ri­mui dėl CŽV ka­lė­ji­mų va­do­va­vęs par­la­men­ta­ras Ar­vy­das Anu­šaus­kas tei­gia, kas nu­ken­tė­ju­sio as­mens sta­tu­so sie­kia­ma, no­rint iš­veng­ti mir­ties baus­mės JAV teis­muo­se.

Lie­tu­vo­je 2009 me­tų pa­bai­go­je per par­la­men­ti­nį ty­ri­mą iden­ti­fi­kuo­ti du ob­jek­tai Vil­niu­je ir ša­lia sos­ti­nės, kur esą ga­lė­jo bū­tų įreng­tos pa­tal­pos su­lai­ky­tie­siems lai­ky­ti. Taip pat nu­sta­ty­ti ke­li su CŽV sie­ja­mi skry­džiai į Vil­nių ir į Pa­lan­gą, vy­kę 2003–2006 me­tais, ta­čiau ne­at­sa­ky­ta į klau­si­mą, ar į Lie­tu­vą at­skrai­din­ti įta­ria­mie­ji te­ro­riz­mu.

2014 me­tų pa­bai­go­je JAV Se­na­tas pa­vie­ši­no at­as­kai­tą apie CŽV vyk­dy­tus įta­ria­mų­jų te­ro­riz­mu kan­ki­ni­mus slap­tuo­se įka­li­ni­muo­se cen­truo­se po Rug­sė­jo 11-osios te­ro­ro iš­puo­lių. Do­ku­men­te kon­kre­tūs cen­trai ne­įvar­di­ja­mi, bet žmo­gaus tei­sių gy­nė­jai ma­no, kad Lie­tu­vo­je vei­kė do­ku­men­te „ vio­le­ti­niu“ va­di­na­mas cen­tras. Anot JAV Se­na­to at­as­kai­tos, jis vei­kė nuo 2005 me­tų pra­džios, o bu­vo už­da­ry­tas 2006 me­tais dėl ne­už­ti­krin­tos me­di­ci­nos prie­žiū­ros, kai ja­me esą ka­lin­tas Mus­ta­fa al-Haw­sa­wis.