Dėl šnipinėjimo Rusijoje sulaikytas lietuvis nuteistas kalėti 12 metų
Dėl šni­pi­nė­ji­mo Ru­si­jo­je su­lai­ky­tas Lie­tu­vos pi­lie­tis Aris­ti­das Ta­mo­šai­tis nu­teis­tas ka­lė­ti 12 me­tų, BNS an­tra­die­nį pa­tvir­ti­no Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Mask­vo­je.

„Teis­mo pro­ce­sas įvy­ko ko­vo 17 die­ną. A.Ta­mo­šai­tis nu­teis­tas ka­lė­ti 12 me­tų“, – BNS te­le­fo­nu iš Ru­si­jos sa­kė Re­mi­gi­jus Mo­tu­zas.

Pa­sak am­ba­sa­do­riaus, A.Ta­mo­šai­čio ad­vo­ka­tas ža­da skųs­ti šį teis­mo spren­di­mą.

Dip­lo­ma­to tei­gi­mu, už­da­ra­me teis­mo po­sė­dy­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Ru­si­jo­je kon­su­li­nė dar­buo­to­ja.

„Tei­sė­jas pers­kai­tė tik var­dą, pa­var­dę, kur gy­ve­na ir kad nu­teis­tas 12 me­tų. By­los me­džia­ga ne­bu­vo skai­ty­ta, nes ji pa­žy­mė­ta gri­fu „slap­tai“, – tei­gė am­ba­sa­do­rius.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Li­no Lin­ke­vi­čiaus at­sto­vas spau­dai Kęs­tu­tis Vaš­ke­le­vi­čius BNS sa­kė, kad kol kas per anks­ti kal­bė­ti apie klau­si­mą, ar Lie­tu­va sieks, jog A.Ta­mo­šai­tis lais­vės at­ėmi­mo baus­mę at­lik­tų Lie­tu­vo­je, nes teis­mo nuo­spren­dis nė­ra įsi­tei­sė­jęs.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja nuo­spren­džio A.Ta­mo­šai­čiui pla­čiau ne­ko­men­ta­vo.

K.Vaš­ke­le­vi­čius taip pat tei­gė, kad mi­nis­tras L.Lin­ke­vi­čius an­tra­die­nį su­si­ti­ko su Ru­si­jo­je dėl vals­ty­bės iš­da­vys­tės tei­sia­mo Lie­tu­vos ir Ru­si­jos pi­lie­čio Jev­ge­ni­jaus Ma­tai­čio mo­ti­na.

„Mi­nis­tras (...) iš­klau­sė, ar jai ne­rei­kia kon­su­li­nės pa­gal­bos. Lie­tu­va sie­kia, kad J.Ma­tai­čio teis­mo po­sė­džiuo­se bū­tų su­da­ry­ta ga­li­my­bė da­ly­vau­ti ar­ti­mie­siems, nes po­sė­džiai šiuo me­tu už­da­ri“, – sa­kė dip­lo­ma­tas.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas J.Ma­tai­čio at­žvil­giu jau baig­tas, jis tei­sia­mas Ka­ra­liau­čiaus sri­ty­je.

J.Ma­tai­tis Ru­si­jo­je bu­vo su­lai­ky­tas per­nai bir­že­lį.

Tuo me­tu A.Ta­mo­šai­tį Ru­si­jos fe­de­ra­li­nė sau­gu­mo tar­ny­ba FSB su­lai­kė per­nai ge­gu­žę. Mask­va skel­bė, kad lie­tu­vis pri­si­pa­ži­no dir­bęs Lie­tu­vos ka­ri­nė­je žval­gy­bo­je.

A.Ta­mo­šai­tis bu­vo su­im­tas pra­ėjus trims sa­vai­tėms po to, kai Lie­tu­vo­je bu­vo su­lai­ky­tas šni­pi­nė­ji­mu FSB įta­ria­mas Ru­si­jos pi­lie­tis.