Dėl šnipinėjimo Baltarusijai A. Ošurkovas nuteistas kalėti trejus metus
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas penk­ta­die­nį bu­vu­sį Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės par­ame­di­ką And­re­jų Ošur­ko­vą pri­pa­ži­no kal­tu dėl šni­pi­nė­ji­mo Bal­ta­ru­si­jai ir sky­rė tre­jus me­tus lais­vės at­ėmi­mo.

Kaip anks­čiau ra­šė „Lie­tu­vos ži­nios“, Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas už­per­nai gruo­dį pra­ne­šė nu­sta­tęs, kad A.Ošur­ko­vą Bal­ta­ru­si­jos gink­luo­tų­jų pa­jė­gų Ge­ne­ra­li­nio šta­bo Vy­riau­sios žval­gy­bos val­dy­ba (GRU) už­ver­ba­vo Bal­ta­ru­si­jo­je ir tiks­lin­gai in­fil­tra­vo į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę at­lik­ti spe­cia­lioms už­duo­tims. Įta­ria­ma, kad duo­me­nys Bal­ta­ru­si­jai bu­vo per­duo­da­mi pen­ke­rius me­tus, už per­duo­tą in­for­ma­ci­ją kal­ti­na­ma­sis gau­da­vo pi­ni­gų.