Dėl smarkios audros be elektros liko apie 7,3 tūkst. ESO klientų
Dėl šeš­ta­die­nį Lie­tu­vo­je siau­čian­čios aud­ros, elek­tros ener­gi­jos ne­tu­ri apie 7,3 tūkst. bend­ro­vės „E­ner­gi­jos skirs­ty­mo ope­ra­to­rius“ (ESO) klien­tų.

ESO at­sto­vė Ak­vi­lė Ado­mai­ty­tė BNS sa­kė, kad bend­ro­vės klien­tai elek­tros ne­tu­ri Vil­niaus, Kau­no, Aly­taus ir Pa­ne­vė­žio re­gio­nuo­se.

„Se­ka­me prog­no­zes, jei­gu si­tua­ci­ja blo­gės ir aud­ra stip­rės, esa­me to­liau pa­si­ruo­šę ša­lin­ti ge­di­mus. Yra pa­si­ren­gu­sios 87 ran­go­vų bri­ga­dos, taip pat apie 400 ES žmo­nių. Da­liai klien­tų elek­tros ener­gi­jos tie­ki­mas jau yra at­sta­ty­tas“, – tei­gė A.Ado­mai­ty­tė.

ESO pra­šo gy­ven­to­jų gam­tos sti­chi­jų me­tu ne­siar­tin­ti prie elek­tros įren­gi­nių ar oro li­ni­jų, o pa­ste­bė­jus pa­žeis­tus elek­tros tink­lo įren­gi­nius ar nu­trū­ku­sius elek­tros lai­dus ne­del­siant skam­bin­ti trum­puo­ju bend­ro­vės nu­me­riu 1802 ar­ba bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112.