Dėl škvalo elektros neturi 60 tūkst. vartotojų
Dėl siau­tu­sio škva­lo šeš­ta­die­nį 7 val. elek­tros tie­ki­mas bu­vo su­tri­kęs maž­daug 60 tūkst. var­to­to­jų, pra­ne­šė du­jų ir elek­tros skirs­ty­mo bend­ro­vė „E­ner­gi­jos skirs­ty­mo ope­ra­to­rius“ (ESO).

Ge­di­mai fik­suo­ti elek­tros skirs­ty­mo ir per­da­vi­mo tink­luo­se. Juos dau­giau­sia lė­mė gū­sin­go vė­jo nu­trauk­tos oro li­ni­jos, ant jų vir­tę me­džiai ar ša­kos.

Penk­ta­die­nio va­ka­rą gam­tos sti­chi­ja dau­giau­sia ža­los pa­da­rė Aly­taus, Kau­no, Vil­niaus, Pa­ne­vė­žio ir Ute­nos re­gio­nams. Vė­liau – nak­tį iš penk­ta­die­nio į šeš­ta­die­nį – gam­tos sti­chi­ja smo­gė Klai­pė­dos ir Šiau­lių re­gio­nams.

Kaip skel­bia ESO, Kau­no re­gio­ne elek­tros tie­ki­mas bu­vo su­trik­dy­tas 20 tūkst. klien­tų, Klai­pė­dos re­gio­ne – 10 tūkst. klien­tų. Aly­taus re­gio­ne si­tua­ci­ją po penk­ta­die­nio va­ka­ro pa­vy­ko kiek sta­bi­li­zuo­ti ir elek­tros ne­tu­rin­čių klien­tų skai­čių su­ma­žin­ti iki 10 tūkst. Vil­niaus re­gio­ne be elek­tros bu­vo li­kę 6,4 tūkst., Ute­nos re­gio­ne – 4,6 tūkst., Šiau­lių ir Pa­ne­vė­žio re­gio­nuo­se – po 3 tūkst. klien­tų.

ESO Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos ir Aly­taus re­gio­nuo­se pa­skel­bė eks­tre­ma­lią pa­dė­tį.

Bend­ro­vė tei­gia tel­kian­ti mak­si­ma­lias pa­jė­gas ge­di­mų nu­sta­ty­mui ir jų ša­li­ni­mui. Šiuo me­tu vi­so­je Lie­tu­vo­je ge­di­mus ša­li­na 190 bri­ga­dų, ku­rios su­bur­tos iš ESO ir ran­go­vų dar­buo­to­jų.

ESO pri­me­na, jog pa­ste­bė­jus ge­di­mus ar nu­trū­ku­sius elek­tros lai­dus, bū­ti­na ne­del­siant apie tai pra­neš­ti trum­puo­ju nu­me­riu 1802 ar­ba bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112.

Pa­ste­bė­jus nu­trū­ku­sį elek­tros oro li­ni­jos lai­dą, jo­kiu bū­du ne­ga­li­ma jo lies­ti ar pri­ar­tė­ti ar­čiau kaip 8 me­trus. Ne­ga­li­ma ar­tin­tis ir lies­ti ant elek­tros lai­dų už­vir­tu­sių me­džių, už­kri­tu­sių ša­kų ar nu­vir­tu­sių oro li­ni­jų at­ra­mų, nes jie taip pat ga­li bū­ti pa­vo­jin­gi gy­vy­bei.

Ša­lin­ti nu­lauž­tų me­džių ug­nia­ge­siai per par­ą vi­so­je Lie­tu­vo­je vy­ko apie 300 kar­tų.

„Tai dar ga­li bū­ti ne­ga­lu­ti­niai skai­čiai. Vyks­ta­ma pa­gal svar­bu­mą – kur me­džiai nu­vir­to ant elek­tros li­ni­jų, ga­ra­žų ir ki­tų pa­sta­tų“, – šeš­ta­die­nį BNS sa­kė Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­te.

Dau­giau­sia iš­kvie­ti­mų bu­vo Kau­no, Vil­niaus, Aly­taus aps­kri­ty­se.