Dėl šiurkščių pažeidimų atleistas Kauno tardymo izoliatoriaus direktorius
Tei­sin­gu­mo mi­nis­trė Mil­da Vai­niu­tė tre­čia­die­nį pra­ne­šė po tar­ny­bi­nio pa­ti­kri­ni­mo dėl šiurkš­čių pa­žei­di­mų at­lei­du­si Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus di­rek­to­rių Ed­var­dą Kviat­kaus­ką.

„Šian­dien pa­si­ra­šiau įsa­ky­mą, ku­riuo Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus va­do­vui E.Kviat­kaus­kui yra pa­grįs­ta griež­čiau­sia nuo­bau­da. Tai yra at­lei­di­mas iš tar­ny­bos“, – žur­na­lis­tams Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jo­je sa­kė M.Vai­niu­tė.

Ji tei­gė, kad iš par­ei­gų bū­tų at­leis­ta ir bu­vu­si Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Ži­vi­lė Mi­kė­nai­tė, ta­čiau ši prieš ke­lias sa­vai­tes jau at­sis­ta­ty­di­no.

„Ž.Mi­kė­nai­tė ir E.Kviat­kaus­kas ne­vyk­dė ar­ba ne­tin­ka­mai ir ne­kom­pe­te­tin­gai vyk­dė sa­vo par­ei­gas“, – tvir­ti­no tei­sin­gu­mo mi­nis­trė.

Pa­sak jos, nu­sta­ty­ti pa­žei­di­mai su­si­ję su lė­šų nau­do­ji­mu, vie­šai­siais pir­ki­mais, ne­tin­ka­mu va­do­va­vi­mu: „Ko­mi­si­jos ver­ti­ni­mu, vals­ty­bė pa­ty­rė di­de­lės tur­ti­nės ža­los, ku­ri, ti­ki­mės, bus įver­tin­ta bau­džia­mo­jo pro­ce­so me­tu“.

„Sa­te­li­ti­nių įmo­nių tinklas“

Tar­ny­bi­nį pa­ti­kri­ni­mą Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je at­li­ku­sios Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jo­je su­da­ry­tos ko­mi­si­jos va­do­vė Si­mo­na Me­so­nie­nė sa­kė, kad dau­giau­sia ty­ri­mo me­džia­gos su­da­ro vie­šų­jų pir­ki­mų pa­žei­di­mai ir vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo prob­le­mos.

„Ko­mi­si­ja nu­sta­tė, kad bu­vo pri­ima­mi ša­liš­ki ir ne­skaid­rūs spren­di­mai, pa­lan­kūs Ž.Mi­kė­nai­tei ar­ti­miems as­me­nims ir su jais su­si­ju­sioms įmo­nėms“, – kal­bė­jo par­ei­gū­nė.

Ji nu­ro­dė, kad tar­ny­bi­nio pa­ti­kri­ni­mo me­tu bu­vo nu­sta­ty­tas įmo­nių tink­las, pel­nę­sis tik iš Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus už­sa­ky­mų.

„Il­gus me­tus pa­lei Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­rių eg­zis­ta­vo ir sėk­min­gai gy­va­vo sa­te­li­ti­nių įmo­nių tink­las. Tai bu­vo įmo­nės, su­si­ju­sios su tam ti­krais Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus dar­buo­to­jais ir ku­rių vie­nin­te­lis už­sa­ko­vas bu­vo Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­rius. Bū­tent iš tos įstai­gos mi­nė­tos sa­te­li­ti­nės įmo­nės tu­rė­jo šim­tap­ro­cen­ti­nę apy­var­tą ir pa­ja­mas“, – sa­kė S.Me­so­nie­nė.

„Iš jų bu­vo per­ka­mos la­bai pla­taus spek­tro pre­kės, įskai­tant ir bran­gias pre­kes, ir keis­tus pir­ki­mus, pra­de­dant Ka­li­for­ni­jos slie­kais ir bai­giant bran­giais ski­lan­džiais“, – pri­dū­rė ji.

De­ta­lių apie šį įmo­nių tink­lą ir jo va­do­vus spe­cia­lis­tai ne­tei­kia, nes tai ga­li tap­ti tei­sė­sau­gos vyk­do­mo iki­teis­mi­nio ty­ri­mo da­li­mi.

Kiek anks­čiau Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba pa­skel­bė, kad Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je tu­ri bū­ti at­lik­tas iš­sa­mus ūki­nės – fi­nan­si­nės veik­los pa­ti­kri­ni­mas ir ne­prik­lau­so­mas veik­los au­di­tas, nes nu­sta­ty­ti pa­žei­di­mai – sis­te­mi­niai ir nuo­la­ti­niai.

„Ga­li­me tur­būt drą­siai teig­ti, kad vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­sas, kon­tro­lė, su­tar­čių vyk­dy­mas Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je bu­vo la­bai, la­bai blo­gas“, – sa­kė tar­ny­bos di­rek­to­rė Dia­na Vi­ly­tė.

Vyk­dy­da­ma ty­ri­mą, Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba pa­ti­kri­no 2015 me­tų pir­ki­mą dėl su­im­tų­jų ir nu­teis­tų­jų mai­ti­ni­mo. Jį lai­mė­jo įmo­nė „Nik­li­ta“.

Be­si­rem­da­ma Re­gis­trų cen­tro in­for­ma­ci­ja Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba nu­sta­tė, kad vie­nin­te­lis „Nik­li­tos“ ak­ci­nin­kas yra Val­das Kuk­ta, ga­li­mai su­si­jęs su izo­lia­to­riaus Ūkio sky­riaus ve­dė­ju Pra­nu Vaš­kiu. Pa­sta­ra­sis yra Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos na­rys ir pir­mi­nin­kas.

Anot VPT, V.Kuk­ta yra ir įmo­nės „Vi­pi­ta“ ak­ci­nin­kas, o šios įmo­nės bend­ra­sa­vi­nin­ku 2013 – 2015 me­tais bu­vo ir P.Vaš­kys.

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba nu­sta­tė ir dau­giau at­ve­jų, kai izo­lia­to­riaus skelb­tus vie­šuo­sius kon­kur­sus lai­mė­da­vo su izo­lia­to­riaus dar­buo­to­jais, jų gi­mi­nė­mis ar pa­žįs­ta­mais su­si­ju­sios įmo­nės.

Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­rius 2015 me­tais apk­lau­sos bū­du iš įmo­nės „TIS“ už 13 tūkst. eu­rų nu­pir­ko ko­mu­na­li­nių at­lie­kų ve­ži­mo pa­slau­gas. Vyk­dy­da­mas pir­ki­mą apk­lau­sos bū­du izo­lia­to­rius iš vi­so krei­pė­si į tris iš aš­tuo­nių siū­lo­mų tie­kė­jų, o at­sa­ky­mą pa­tei­kė vie­nin­te­lė bend­ro­vė „TIS“. „Vi­pi­ta“, ku­rios bend­ra­sa­vi­nin­kas anks­čiau bu­vo P.Vaš­kys, yra „TIS“ ak­ci­nin­kė. Iš šios įmo­nės izo­lia­to­rius taip pat 2014 me­tais įsi­gi­jo ša­lu­ti­nių gy­vū­ni­nių pro­duk­tų tvar­ky­mo pa­slau­gą dau­giau nei tris­kart bran­giau, nei iš pra­džių pla­na­vo.

P.Vaš­kio at­žvil­giu Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je šiuo me­tu at­lie­ka­mas tar­ny­bi­nis pa­ti­kri­ni­mas.

VPT taip pat nu­sta­tė įvai­rių pa­žei­di­mų vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se, ku­riuos lai­mė­da­vo įmo­nė „Glo­bin­ta“. Anot tar­ny­bos, šios įmo­nės va­do­vas ga­li­mai yra su­si­jęs gi­mi­nys­tės ry­šiais su izo­lia­to­riaus ūkio sky­riaus san­dė­lio ve­dė­ja.

Pa­ti­kri­ni­mo ko­mi­si­jos va­do­vė S.Me­so­nie­nė sa­kė, kad ka­lė­ji­mų sis­te­mos va­do­vai „su­kū­rė la­bai kom­for­ta­bi­lią ter­pę sa­vo įmo­nių ra­tui lai­mė­ti vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sus ir tu­rė­ti iš to tur­ti­nės nau­dos“.

Pa­sak jos, Ž.Mi­kė­nai­tė ir E.Kviat­kaus­kas sa­vo ne­de­ra­mu el­ge­siu su­komp­ro­mi­ta­vo pa­si­ti­kė­ji­ma ka­lė­ji­mų sis­te­ma, to­dėl vals­ty­bei bu­vo pa­da­ry­ta ne tik tur­ti­nė, bet ir ne­tur­ti­nė ža­la.

„R.Ka­zė­nie­nė bu­vo teisi“

Ins­ti­tu­ci­jos pa­ti­kri­ni­mus Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je ir Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­te at­li­ko, kai Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba jai per­siun­tė duo­me­nis nu­ro­dy­tus izo­lia­to­riaus bu­hal­te­ri­jos va­do­vės Ra­sos Ka­zė­nie­nės par­eiš­ki­me.

„Ši­ta spau­dos kon­fe­ren­ci­ja tu­ri va­din­tis „R.Ka­zė­nie­nė bu­vo tei­si“, – sa­kė VPT va­do­vė D.Vi­ly­tė.

Tei­sė­sau­ga dėl pikt­nau­džia­vi­mo Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je šiuo me­tu taip pat at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Ja­me Ž.Mi­kė­nai­tė bu­vo apk­laus­ta kaip spe­cia­lio­ji liu­dy­to­ja.

At­leis­tas Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus va­do­vas E.Kviat­kaus­kas vyks­tant tar­ny­bi­niam pa­ti­kri­ni­mui Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jo­je bu­vo nu­ša­lin­tas nuo par­ei­gų.