Dėl šildymo lengvatos gresia iečių laužymas
Vy­riau­sy­bė vis dar ne­atsk­lei­džia, ko­kią pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tą ke­ti­na tai­ky­ti šil­dy­mui nuo ru­dens. Ta­čiau kon­ser­va­to­riai no­ri, kad ta­ri­fas bū­tų ne di­des­nis ne­gu ga­lio­jęs anks­čiau. Be to, Sei­me esa­ma ka­te­go­riš­kai prieš­ta­rau­jan­čių to­kio pa­leng­vi­ni­mo at­kū­ri­mui.

Ge­gu­žės mė­ne­sį Sei­mo pa­nai­kin­tą PVM leng­va­tą, tai­ky­tą šil­dy­mui, ke­ti­na­ma vėl grą­žin­ti. Tai „vals­tie­čiai“ įsi­pa­rei­go­jo siek­da­mi kon­ser­va­to­rių par­amos dėl urė­di­jų pert­var­kos. Ta­čiau ky­la ne­ma­žai dis­ku­si­jų, ko­kio dy­džio ta leng­va­ta tu­rė­tų bū­ti.

Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis kal­ba apie 15 proc. ta­ri­fą. Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis siū­lo grįž­ti prie bu­vu­sios 9 proc. PVM leng­va­tos. Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to (BFK) pir­mi­nin­kas Sta­sys Ja­ke­liū­nas aps­kri­tai yra prieš to­kį mo­kes­čio pa­leng­vi­ni­mą.

Lau­kia grįž­tant S. Skvernelio

Sei­mo TS-LKD frak­ci­jos se­niū­nas G. Lands­ber­gis tei­gė, jog ta­rian­tis su „vals­tie­čiais“ dėl par­amos miš­kų ūkio re­for­mai ir mai­nais už tai – dėl PVM leng­va­tos šil­dy­mui su­grą­ži­ni­mo, ne­kal­bė­ta, koks ta­ri­fas ga­lė­tų bū­ti tai­ko­mas. „Bu­vo mū­sų su­si­ta­ri­mas, kad tai – Vy­riau­sy­bės pre­ro­ga­ty­va. Su­si­ta­rė­me, jog leng­va­ta tu­ri bū­ti grą­žin­ta, ir tai svar­biau­sias mū­sų lai­mė­ji­mas. Ma­nau, vien val­dan­čių­jų at­si­trau­ki­mas nuo pra­džio­je tu­rė­tos la­bai griež­tos nuo­mo­nės, kad tos leng­va­tos ne­ga­li bū­ti, yra ge­rai“, – aiš­ki­no jis.

Vis dėl­to, G. Lands­ber­gio nuo­mo­ne, cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mai ši­lu­mai iš­min­tin­giau­sia tai­ky­ti 9 proc. PVM ta­ri­fą. Kar­tu jis ak­cen­ta­vo, kad svar­bu ir tai, kaip bus siū­lo­ma keis­ti ki­tas mo­kes­čių leng­va­tas. Kaip skel­bia BNS, Vy­riau­sy­bė svars­to pa­lik­ti 5 ir 15 proc. PVM ta­ri­fus. Esą kny­gų ir ke­lei­vių ve­ži­mo pa­slau­gų ap­mo­kes­ti­ni­mas ga­lė­tų ma­žė­ti iki 5 proc., o vieš­bu­čių ir šil­dy­mo siek­ti 15 pro­cen­tų.

Kon­ser­va­to­rių ly­de­ris svars­tė, jog ge­riau­sia bū­tų ne­keis­ti leng­va­tų dy­džio, vis­ką pa­lik­ti taip, kaip yra, nu­ma­čius 9 proc. PVM šil­dy­mo ta­ri­fą, – kad vals­ty­bės biu­dže­te ne­at­si­ras­tų sky­lių ir vie­no leng­va­ti­nio ta­ri­fo su­ma­ži­ni­mo ne­rei­kė­tų kom­pen­suo­ti ki­to pa­di­di­ni­mu. „Gal šian­dien rei­kė­tų vis­ką pa­lik­ti taip, kaip yra. Tai leis­tų su­ba­lan­suo­ti biu­dže­tą ir bū­tų iš­min­tin­giau­sia. Ta­čiau dar kar­tą no­riu pa­brėž­ti, kad tai yra Vy­riau­sy­bės pre­ro­ga­ty­va. Ti­krai kan­triai lau­kia­me, kol po at­os­to­gų grįš prem­je­ras ir pa­teiks sa­vo nuo­mo­nę“, – ti­ki­no jis.

Kom­pen­sa­ci­jos žmo­nių nenuramina

G. Lands­ber­gis pa­sa­ko­jo, kad žmo­nės su di­de­liu ne­ri­mu lau­kia ar­tė­jan­čio šil­dy­mo se­zo­no, nes dėl PVM leng­va­tos pa­nai­ki­ni­mo ši­lu­mos kai­na di­dė­tų 12 pro­cen­tų. „Ši­lu­mos bran­gi­mas – kaip at­vi­ras ne­rvas. Aiš­ki­ni­mai, kad kai­nos ne­kils, nie­kas ne­brangs, at­sto­vė­si­te ei­lė­je ir gau­si­te pa­šal­pą už šil­dy­mą, nie­kaip ne­vei­kia“, – kal­bė­jo par­la­men­ta­ras.

Pa­sak jo, PVM leng­va­ta cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mai ši­lu­mai vėl tu­ri bū­ti įtei­sin­ta ru­dens pra­džio­je, kai Sei­mas su­si­rinks į nau­ją se­si­ją. „Mū­sų su­si­ta­ri­mas su Sau­liu­mi Skver­ne­liu ir Ra­mū­nu Kar­baus­kiu sa­ko, kad įsta­ty­mo pro­jek­tas tu­ri bū­ti re­gis­truo­tas iki spa­lio 1 die­nos“, – dės­tė G. Lands­ber­gis.

Esą toks pa­leng­vi­ni­mas ga­lė­tų bū­ti įtvir­tin­tas kaip nuo­la­ti­nis, ne nuo­lat pra­tę­sia­mas, kaip bu­vo pa­sta­rai­siais me­tais.

Ne­si­bai­gian­tys po­pu­liz­mo apžavai

Sei­mo BFK va­do­vas, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jo­je dir­ban­tis S. Ja­ke­liū­nas lai­kė­si nuo­mo­nės, kad pa­si­bai­gus šil­dy­mo leng­va­tos ga­lio­ji­mui ne­be­rei­kia jos at­nau­jin­ti. Tam, anot par­la­men­ta­ro, yra daug so­cia­li­nių ir fi­nan­si­nių ar­gu­men­tų. „Juo la­biau jog pri­im­tas spren­di­mas, ir Sei­mas jau nu­bal­sa­vo, kad bū­tų iš­plės­tas kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mas, o kar­te­lė nu­leis­ta nuo 20 iki 10 proc. (ne­pa­si­tu­rin­tys gy­ven­to­jai, iš­lei­džian­tys būs­tui šil­dy­ti 10 proc. ir dau­giau sa­vo mė­ne­sio pa­ja­mų, ga­lės pre­ten­duo­ti į kom­pen­sa­ci­jas – aut.). Tad šie veiks­niai, pla­nuo­ja­mas to­les­nis ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio di­di­ni­mas, pa­ja­mų au­gi­mas, pen­si­jų kė­li­mas įro­do, jog šil­dy­mo leng­va­tos aps­kri­tai ne­rei­kia“, – įsi­ti­ki­nęs jis.

S. Ja­ke­liū­nas pa­žy­mė­jo, kad tu­ri­me skai­čiuo­ti vals­ty­bės pi­ni­gus ir ne­ga­li­me mo­kė­ti už tuos, ku­rie ne­pa­ti­ria fi­nan­si­nių su­nku­mų ir ku­riems ne­rei­kia jo­kių leng­va­tų šil­dy­mo sąs­kai­toms ap­mo­kė­ti. „Vals­ty­bės fi­nan­sų ir tei­sin­gu­mo po­žiū­riu tos leng­va­tos ga­lio­ji­mo pa­bai­ga yra pa­grįs­ta. Ta­čiau su­pran­tu, kad fi­nan­si­nio po­pu­liz­mo ap­ža­vai ne­ap­lei­džia ir šio Sei­mo“, – ap­gai­les­ta­vo po­li­ti­kas.

Ap­sisp­ren­dus grą­žin­ti PVM leng­va­tą ir ren­kan­tis vie­ną iš dvie­jų ta­ri­fų – 9 ar­ba 15 proc., S. Ja­ke­liū­nas pa­si­sa­ky­tų už tai, jog leng­va­ti­nis ap­mo­kes­ti­ni­mas bū­tų di­des­nis. Kar­tu jis ak­cen­ta­vo, kad to­kiu at­ve­ju rei­kė­tų keis­ti kom­pen­sa­ci­jų už šil­dy­mą tvar­ką, siau­rin­ti par­amos ga­vė­jų ra­tą.

. . .

PVM leng­va­tos

9 proc. PVM ta­ri­fas tai­ko­mas:

· kny­goms ir ne­pe­rio­di­niams in­for­ma­ci­niams lei­di­niams,

· lai­kraš­čiams, žur­na­lams ir ki­tiems pe­rio­di­niams lei­di­niams,

· ke­lei­vių ve­ži­mo paslaugoms

· ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­goms vieš­bu­čiuo­se.

5 proc. PVM ta­ri­fas tai­ko­mas:

· ne­įga­lių­jų tech­ni­nės pa­gal­bos prie­mo­nėms ir jų re­mon­tui,

· kom­pen­suo­ja­mie­siems vais­tams.