Dėl Seimo nario vietos susikaus dešinieji
Rin­ki­muo­se į lais­vą Sei­mo na­rio vie­tą Žir­mū­nų apy­gar­do­je dau­giau­sia bal­sų sek­ma­die­nį ga­vo kon­ser­va­to­rė Rad­vi­lė Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė ir li­be­ra­las Ša­rū­nas Gus­tai­nis, jie po dvie­jų sa­vai­čių tu­rė­tų su­si­rung­ti an­tra­ja­me tu­re, ro­do pir­ma­die­nį pa­skelb­ti ga­lu­ti­niai re­zul­ta­tai.

Su­skai­čia­vus vi­sus bal­sus, bu­vu­si Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rė R.Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė su­rin­ko 22,2 proc. bal­sų, o vers­lo kon­sul­tan­tas Ša­rū­nas Gus­tai­nis su­lau­kė 19,6 proc. rin­kė­jų par­amos.

Maž­daug po 10 proc. bal­sų su­rin­ko bu­vęs mi­nis­tras eks­par­la­men­ta­ras Al­gis Čap­li­kas, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vė, bu­vu­si ener­ge­ti­kos vi­ce­mi­nis­trė Re­na­ta Cy­tac­ka, ku­rį kė­lė Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai), ir so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Ras­la­nas.

Už jų ri­kiuo­ja­si Dar­bo par­ti­jos iš­kel­tas eksp­rem­je­ras Ge­di­mi­nas Vag­no­rius ir bu­vęs Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos va­do­vas Žyd­rū­nas Plyt­ni­kas, ga­vę po maž­daug 6 proc. bal­sų.

At­sto­vas į par­la­men­tą Žir­mū­nų apy­gar­do­je ren­ka­mas vie­to­je so­cial­de­mo­kra­to Vy­te­nio Po­vi­lo And­riu­kai­čio, ku­ris bu­vo pa­skir­tas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos na­riu.