Dėl rusų NATO naikintuvai šiemet kilo per šimtą kartų
Dėl Ru­si­jos ka­ri­nių lėk­tu­vų gre­ta Bal­ti­jos ša­lių šie­met NA­TO nai­kin­tu­vai bu­vo pa­kel­ti dau­giau kaip šim­tą kar­tų. 2010 me­tais to­kių at­ve­jų bu­vo vos ke­tu­ri.

Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mins­te­ri­ja tei­gia, kad ši sta­tis­ti­ka at­spin­di „ne­ri­mą ke­lian­tį Ru­si­jos ka­ri­nį ak­ty­vu­mą prie Bal­ti­jos vals­ty­bių sie­nų“, be to, skry­džiai be vei­kian­čio at­sa­kik­lio ar­ba gra­fi­ko ke­lia pa­vo­jų ir ci­vi­li­nei avia­ci­jai.

NA­TO oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vai pa­ly­dė­ti Ru­si­jos or­lai­vius pa­pras­tai siun­čia­mi tais at­ve­jais, kai prie Bal­ti­jos oro erd­vės pri­ar­tė­ję or­lai­viai skren­da be iš anks­to su­de­rin­to gra­fi­ko ar­ba su iš­jung­tu at­sa­kik­liu.

Šie­met, iki an­tra­die­nio, iš vi­so vyk­dy­ta 112 to­kių skry­džių, ka­ri­niais ter­mi­nais va­di­na­mų „A-Scramb­le“. 2010 me­tais to­kių skry­džių bu­vo ke­tu­ri, 2011 me­tais - 37, 2012 me­tais - 44, 2013 me­tais - 47. To­kius duo­me­nis tre­čia­die­nį BNS pa­tei­kė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Pa­pras­tai NA­TO nai­kin­tu­vai pa­ly­di per Bal­ti­jos jū­rą iš že­my­ni­nės Ru­si­jos da­lies į Ka­ra­liau­čiaus kraš­tą skren­dan­čius Ru­si­jos or­lai­vius.

NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ja vyk­do­ma iš Šiau­lių ir Ema­rio ba­zės Es­ti­jo­je. Są­jun­gi­nin­kai mi­si­jo­je kei­čia­si ro­ta­ci­jos pri­nci­pu. Rea­guo­jant į Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je, šie­met mi­si­ja bu­vo su­stip­rin­ta.

Šie­met Lie­tu­vo oro erd­vės pa­žei­di­mų ne­už­fik­suo­ta.