Dėl Rusijos veiksmų pasienyje Lietuva kreipsis į EK
Lie­tu­va dėl Ru­si­jos veiks­mų, ri­bo­jan­čių ša­lies trans­por­to ju­dė­ji­mą Ru­si­jos pa­sie­ny­je, ke­ti­na kreip­tis į Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją, tei­gia ša­lies prem­je­ras. „Li­na­vos“ va­do­vas sa­ko, kad ve­žė­jai jau in­for­ma­vo EK apie pa­sie­ny­je su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją.

„Šiuo me­tu dis­ku­tuo­ja­me, kal­ba­mės, ieš­ko­me ga­li­my­bių, kaip tą prob­le­mą spręs­ti, di­di­nant ir spar­ti­nant Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų pa­nau­do­ji­mą at­ei­nan­čiais me­tais. Taip pat esa­me nu­ma­tę kreip­tis į Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją. Kiek šian­dien gir­dė­jau, tą jau pa­da­rė aso­cia­ci­ja „Li­na­va“. Krei­pi­ma­sis tu­rė­tų vyk­ti gruo­džio 3 die­ną“, - tre­čia­die­nį po Vy­riau­sy­bės po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Ve­žė­jų aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ va­do­vas Al­gi­man­tas Kond­ru­se­vi­čius tei­gė, kad ve­žė­jai in­for­ma­vo EK apie pa­sie­ny­je su Ru­si­ja su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją.

„Mes Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją in­for­ma­vo­me apie tai­ko­mus ap­ri­bo­ji­mus. (...) Kai bu­vo prieš me­tus ri­bo­ji­mas, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pa­gel­bė­jo“, - BNS aiš­ki­no A.Kond­ru­se­vi­čius. Pa­sak jo, ti­ki­ma­si, kad EK kal­bės su Ru­si­ja dėl ap­ri­bo­ji­mų pa­nai­ki­ni­mo.

A.Kond­ru­se­vi­čius tei­gė, kad nuo pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­gos dėl pra­sto­vų pa­tir­ti nuo­sto­liai kol kas ne­ži­no­mi: „Es­mė ta, kad vie­na pra­sto­vos die­na kai­nuo­ja 200-300 eu­rų vil­ki­kui. Į Ru­si­ją va­ži­nė­ja 8,5 tūkst. au­to­mo­bi­lių. Aiš­ku, mes va­žiuo­jam ir į Bal­ta­ru­si­ją, skir­tin­gų įmo­nių yra skir­tin­gi kaš­tai“.

Anot prem­je­ro, spren­džiant šią prob­le­mą, tu­ri bū­ti dis­ku­tuo­ja­ma su vers­li­nin­kais dėl ėji­mo į ki­tas rin­kas, ta­čiau jis pa­žy­mė­jo, jog tai už­trun­ka lai­ko.

„Mes jau vie­ną iš­ban­dy­mą esa­me pra­ėję, kai bu­vo su­stab­dy­tas pie­no eks­por­tas į Ru­si­ją. Ta­da bu­vo di­džiu­lis iš­šū­kis kaip ne­pra­ras­ti da­lies pa­ja­mų. Aš ma­nau, kad mes su tuo iš­šū­kiu ga­na sėk­min­gai su­sit­var­kė­me“, - žur­na­lis­tams kal­bė­jo A.But­ke­vi­čius.

Ru­si­jos mui­ti­nės va­do­vas an­tra­die­nį pra­ne­šė, kad nuo­dug­niai ti­krin­ti lie­tu­viš­kus kro­vi­nius pa­dė­ta, nes Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lys į Ru­si­ją per Lie­tu­vą esą ga­be­na „em­bar­go“ pro­duk­ci­ją, ku­ri yra su pa­dirb­tais ser­ti­fi­ka­tais. O dar anks­čiau Ru­si­jos mui­ti­nin­kai ne­ofi­cia­liai tei­gė, kad su­tri­ko in­for­ma­ci­nės sis­te­mos.

Vil­ki­kų ir leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių iš Lie­tu­vos įva­žia­vi­mą Ru­si­ja pra­dė­jo ri­bo­ti pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je.