Dėl psichologinių problemų į specialistus kreipės du šauktiniai
Iš pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą šie­met jau pra­dė­ju­sių 500 šauk­ti­nių du as­me­nys krei­pė­si į psi­cho­lo­gus dėl prob­le­mų.

Iš pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą šie­met jau pra­dė­ju­sių 500 šauk­ti­nių du as­me­nys krei­pė­si į psi­cho­lo­gus dėl prob­le­mų.

Kaip in­for­ma­vo Kraš­to ap­sau­gos mins­te­ri­ja (KAM), du ka­riai Klai­pė­dos Dra­gū­nų ba­ta­lio­ne dėl psi­cho­lo­gi­nių nu­sis­kun­di­mų bu­vo nu­kreip­ti pas spe­cia­lis­tus ci­vi­li­nė­se svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se.

Psi­cho­lo­gams re­ko­men­da­vus, vie­no ka­rio tar­ny­ba bu­vo lai­ki­nai su­stab­dy­ta, jis bu­vo ne­del­siant nu­kreip­tas nuo­dug­niam iš­ty­ri­mui į spe­cia­li­zuo­tas ci­vi­li­nes svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gas. KAM skel­bia, kad ga­vus spe­cia­lis­tų iš­va­das bus spren­džia­ma dėl jo tin­ka­mu­mo tęs­ti tar­ny­bą. Pa­sak ka­ro psi­cho­lo­gų, į juos krei­pę­sis ka­rys tar­ny­bos są­ly­go­mis ne­sis­kun­dė.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­rių ir ci­vi­lių bend­ra­dar­bia­vi­mo spe­cia­lis­tė Jur­ga Vaš­ke­vi­čie­nė BNS in­for­ma­vo, kad prieš­in­gai nei ket­vir­ta­die­nį skelb­ta ži­niask­lai­do­je, mi­nė­tas ka­rys ne­ban­dė žu­dy­tis.

„Ka­rių nuo­tai­kos, mo­ty­va­ci­ja yra ge­ra. Ma­tyt, tie­siog yra du silp­nes­ni vai­ki­nai“, - sa­kė ji.

Spe­cia­lis­tė vė­liau pa­pil­dė, jog į li­go­ni­nę bu­vo pa­gul­dy­ti abu ka­riai, vie­nas jų iš­leis­tas ir lau­kia ka­ro me­di­kų eks­per­ti­zės dėl tin­ka­mu­mo tęs­ti tar­ny­bą, ki­tas vis dar hos­pi­ta­li­zuo­tas.

Ba­ta­lio­no va­das ma­jo­ras Vik­to­ras Bag­do­nas pa­brė­žė, kad bend­rai tarp šauk­ti­nių vy­rau­ja pa­lan­ki psi­cho­lo­gi­nė at­mos­fe­ra, šauk­ti­nių ka­rių mo­ty­va­ci­ja aukš­ta, ka­riai nu­si­tei­kę tar­ny­bai. Ba­ta­lio­no va­do­vy­bė, per­so­na­las nuo­lat bend­rau­ja su ka­riais, aiš­kin­da­mie­si jų po­rei­kius, lū­kes­čius ir yra pa­si­ren­gę spręs­ti ga­li­mas prob­le­mas, nu­ro­do mi­nis­te­ri­ja.

„Pa­ki­tu­si ap­lin­ka, griež­ta die­not­var­kė ir tvar­ka, su tar­ny­bos są­ly­go­mis su­si­ję ap­ri­bo­ji­mai ir fi­zi­nis krū­vis, ypač pir­muo­ju lai­ku, na­tū­ra­liai di­di­na stre­są, ga­li su­kel­ti tam ti­kras psi­cho­lo­gi­nes reak­ci­jas. Psi­cho­lo­gi­nis stre­sas – tai ka­rio tar­ny­bos kas­die­ny­bė. Bū­tent to­dėl ba­ta­lio­ne kaip ir dau­ge­ly­je da­li­nių nuo­lat bu­di ka­ro psi­cho­lo­gai, ga­lin­tys su­teik­ti psi­cho­lo­gi­nę pa­gal­bą, pa­kon­sul­tuo­ti,“ – mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas ka­ro psi­cho­lo­gas ka­pi­to­nas Da­riaus Kli­mins­kas.

Dra­gū­nų ba­ta­lio­ne nuo­la­tos bu­di nuo vie­no iki dvie­jų ka­ro psi­cho­lo­gų. Vi­si ka­riai in­for­muo­ti apie ga­li­my­bes ir ska­ti­na­mi pri­rei­kus kreip­tis į psi­cho­lo­gus. Ka­riams taip pat skir­ta ne­mo­ka­ma, vi­są par­ą vei­kian­ti, psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos te­le­fo­no li­ni­ja.

Nuo rugp­jū­čio 24 die­nos tar­ny­bą Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Dra­gū­nų ba­ta­lio­ne pra­dė­jo apie 500 sa­vo no­ru at­lik­ti de­vy­nių mė­ne­sių nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją tar­ny­bą pa­si­rin­ku­sių ka­rių. Tai yra pir­mie­ji šauk­ti­niai, jie tar­ny­bą pa­si­rin­ko sa­vo no­ru.