Dėl provokacijos prie Lietuvos ambasados Kijeve – įtarimai Rusijai
Pro­vo­ka­ci­ją su dū­mi­niu už­tai­su prie Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Ki­je­ve ga­lė­jo pa­kurs­ty­ti Ru­si­ja, sa­ko Vil­niu­je pir­ma­die­nį vie­šin­tis Ukrai­nos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Pa­vlo Klim­ki­nas.

„Ne­ga­lė­čiau at­mes­ti, kad tai yra ty­či­nė pro­vo­ka­ci­ja, pa­kurs­ty­ta Ru­si­jos pu­sės“, – žur­na­lis­tams sa­kė Ukrai­nos mi­nis­tras bend­ro­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je su Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vu Li­nu Lin­ke­vi­čiu­mi.

„Ne­gai­lė­si­me jė­gų tam, (...) kad at­ras­tu­me, kas už to bu­vo ir kad kal­ti­nin­kas su­lauk­tų tei­sin­gu­mo. Taip pat siek­si­me iš­siaiš­kin­ti, kaip iš­veng­ti pa­na­šių pro­vo­ka­ci­jų“, – pri­dū­rė jis.

Ki­je­vo po­li­ci­ja pra­ne­šė, kad in­ci­den­tas įvy­ko po vi­dur­nak­čio, per jį dip­lo­ma­ti­nės at­sto­vy­bės pa­sta­tas ne­nu­ken­tė­jo.

Dū­mi­nės gra­na­tos lie­ka­nos ras­tos prie am­ba­sa­dos tvo­ros.

L.Lin­ke­vi­čius in­ci­den­tą taip pat įver­ti­no kaip pro­vo­ka­ci­ją, ta­čiau Ru­si­jos ne­mi­nė­jo.

„Da­bar vyks­ta ty­ri­mas ir mes pa­si­ti­ki­me Ukrai­nos ins­ti­tu­ci­jo­mis ir ti­ki­mės, kad jos de­ra­mai už­ti­krins tiek am­ba­sa­dos, tiek jos dar­buo­to­jų sau­gu­mą“, – sa­kė mi­nis­tras.

In­ci­den­tas įvy­ko po vi­dur­nak­čio, per jį am­ba­sa­dos pa­sta­tas ne­nu­ken­tė­jo.

„0 val. 45 min. po­li­ci­jos Pe­če­ros val­dy­bos bu­din­tis sky­rius ga­vo pra­ne­ši­mą, kad Bus­livs­kos gat­vė­je ne­ži­no­mi as­me­nys prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos am­ba­sa­dos me­tė dū­mi­nį už­tai­są. Į įvy­kio vie­tą tuo­jau pat iš­vy­ko sprog­me­nų spe­cia­lis­tai ir ty­rė­jų ope­ra­ty­vi­nin­kų gru­pė. Prie tvo­ros už 20 me­trų nuo įėji­mo į dip­lo­ma­ti­nę at­sto­vy­bę tei­sė­sau­gi­nin­kai ra­do pa­nau­do­tos dū­mi­nės gra­na­tos RGD-2č lie­ka­nas. Ap­žiū­rė­jus ap­lin­ki­nę te­ri­to­ri­ją dy­ky­nė­je ap­tik­tas tuš­čias gra­na­tos F-1 kor­pu­sas“, – sa­ko­ma Ki­je­vo po­li­ci­jos pra­ne­ši­me. Jį ci­tuo­ja „In­ter­fax“ nau­jie­nų agen­tū­ra.

Šie daik­tai pa­im­ti eks­per­ti­zei, par­ei­gū­nai aiš­ki­na­si kal­ti­nin­kų ta­pa­ty­bę. Ki­je­vo po­li­ci­ja spren­džia, ar kel­ti bau­džia­mą­jį ty­ri­mą dėl chu­li­ga­niz­mo.