Dėl premjero ligos atšauktas jo vizitas į Indiją ir Bangladešą
Dėl Mi­nis­tro Pir­mi­nin­ko svei­ka­tos prob­le­mų at­šau­kia­mas jo vi­zi­tas į In­di­ją ir Bang­la­de­šą.

An­tra­die­nį prem­je­rui su­ki­lo tem­pe­ra­tū­ra, pa­si­jau­tęs blo­gai jis krei­pė­si į gy­dy­to­ją. Gy­dy­to­jas įta­ria kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­ją, tad dėl pra­stos svei­ka­tos būk­lės ir bū­ti­no gy­dy­mo re­ko­men­da­vo Mi­nis­trui Pir­mi­nin­kui lik­ti na­mie ir rim­tai su­si­rū­pin­ti svei­ka­ta. Prem­je­ras gy­dy­sis na­muo­se.

„Ti­kė­jau­si, kad tre­čia­die­nį jau­siuo­si ge­riau ir ga­lė­siu vyk­ti su­pla­nuo­to vi­zi­to, ta­čiau kol kas svei­ka­tos būk­lė ne­pa­ge­rė­jo, tad ten­ka klau­sy­ti gy­dy­to­jo re­ko­men­da­ci­jų“, – sa­ko Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius.