Dėl politinės korupcijos apklausti kiti Seimo liberalai
Tei­sė­sau­gos ty­ri­me dėl po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos apk­laus­ti ir ki­ti pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­mo li­be­ra­lai, jie pa­tys tvir­ti­na, jog bu­vo apk­laus­ti kaip liu­dy­to­jai.

„Taip, vi­sus mus apk­lau­sė liu­dy­to­jais, vi­są frak­ci­ją“, – BNS sa­kė šios ka­den­ci­jos Sei­me dar­bą tę­sian­tis li­be­ra­las Vi­ta­li­jus Gai­lius.

Jis pats tei­gia bend­ra­vęs su pro­ku­ro­rais „prieš ke­lias sa­vai­tes“ ir bu­vo klau­sia­mas apie vie­šai ži­no­mą in­for­ma­ci­ją, ta­čiau de­ta­lių ne­atsk­lei­dė.

V.Gai­lius vė­liau BNS pa­tiks­li­no, kad ne­tu­ri duo­me­nų apie vi­sus pra­ėju­sios ka­den­ci­jos li­be­ra­lus, ar vi­si jie da­ly­va­vo apk­lau­so­se.

Į Sei­mą taip pat per­rink­tas Kęs­tu­tis Gla­vec­kas sa­ko apk­lau­so­je da­ly­va­vęs prieš pu­san­tro mė­ne­sio.

„Su­si­ti­kau, pa­siš­ne­kė­jau, pa­klau­sė ma­nęs ir vis­kas – pa­sa­kė vi­so ge­ro. Man ne­bu­vo jo­kio sta­tu­so pa­teik­ta. Ne­ži­nau, koks“, – BNS tei­gė K.Gla­vec­kas. Jis ne­de­ta­li­za­vo, ko­kių klau­si­mų iš­gir­do apk­lau­so­je.

Da­bar­ti­nis Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Ša­rū­nas Gus­tai­nis sa­ko kol kas kvie­ti­mo liu­dy­ti ne­su­lau­kęs, bet ne­at­me­ta, kad jį gaus ar­ti­miau­siu me­tu.

„Ma­no as­me­ni­ne nuo­mo­ne, aš gal­vo­ju, kad tu­rė­tų kvies­ti vi­sus, nes tai, kaip vyks­ta vi­sas ty­ri­mas, į tą ir ei­na. Tai ma­no as­me­ni­nis iš­ve­džio­ji­mas, aš tie­siog lau­kiu to kvie­ti­mo ir ti­krai ne­ati­dė­lio­siu, kai tik jį gau­siu, jei­gu gau­siu“, – tei­gė po­li­ti­kas.

Apie tai, kad bu­vo apk­laus­tas kaip liu­dy­to­jas, sek­ma­die­nį už­si­mi­nė ir li­be­ra­lų frak­ci­jos va­do­vas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las. Tei­sė­sau­gos apk­lau­so­je dar rug­sė­jį da­ly­va­vo ir pats da­bar­ti­nis Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vas Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius, dir­bęs Sei­me pra­ėju­sią ka­den­ci­ją.

Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos at­sto­vė Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė-Niel­sen, taip pat da­ly­va­vu­si apk­lau­so­je prieš ke­lias sa­vai­tes, sa­ko, kad bu­vo tei­rau­ja­ma­si apie tris vie­šai įvar­dy­tus by­los epi­zo­dus.

„Bu­vo vi­sos te­mos, ku­rios vie­šo­je erd­vė­je links­niuo­ja­mos, nie­ko nau­jo ne­pa­sa­ky­siu, trys epi­zo­dai: J.Ba­sa­na­vi­čiaus pa­mink­las, Grei­tų­jų kre­di­tų įsta­ty­mas ir ke­lias Vil­nius-Ute­na“, – at­sklei­dė ji.

Sa­vait­ga­lį ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pa­tvir­ti­no, kad STT at­lie­ka­ma­me po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos ty­ri­me šią va­sa­rą da­bar­ti­nis li­be­ra­lų frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jas Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius bu­vo apk­lau­sia­mas kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas. Po šios apk­lau­sos rugp­jū­tį G.Ste­po­na­vi­čius tvir­ti­no esąs liu­dy­to­jas. Pa­gal Lie­tu­vos įsta­ty­mus, kaip spe­cia­lie­ji liu­dy­to­jai as­me­nys apk­lau­sia­mi, kai yra duo­me­nų apie jų pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą, bet jų ne­pa­kan­ka, kad bū­tų ga­li­ma pa­teik­ti įta­ri­mus.

Pats G.Ste­po­na­vi­čius tei­gė „neuž­fik­sa­vęs“, ko­kiu sta­tu­su bu­vo apk­laus­tas. Pa­aiš­kė­jus šiai in­for­ma­ci­jai pir­ma­die­nį jis su­stab­dė na­rys­tę par­ti­jo­je, ta­čiau ne­ma­to rei­ka­lo at­si­sa­ky­ti Sei­mo na­rio man­da­to. R.Ši­ma­šius kol kas si­tua­ci­jos ne­ko­men­tuo­ja.

STT par­ei­gū­nai bir­že­lį vie­nu me­tu at­li­ko kra­tas bu­vu­sio Kau­no me­ro Ri­man­to Mi­kai­čio na­muo­se Kau­ne ir G.Ste­po­na­vi­čiaus par­amos fon­do va­do­vo Vy­tau­to To­lei­kio na­muo­se. Pats V.To­lei­kis tuo­met apk­laus­tas Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je (STT).

G.Ste­po­na­vi­čius tuo­met sa­kė vi­siš­kai ne­abe­jo­jan­tis fon­do veik­los skaid­ru­mu, o tei­sė­sau­gos veiks­mus va­di­no su­pran­ta­mais, nes tarp fon­do rė­mė­jų yra bu­vęs ty­ri­me fi­gū­ruo­jan­tis kon­cer­nas „MG Bal­tic“. Par­la­men­ta­ras tei­gė, kad per vi­są fon­do gy­va­vi­mo is­to­ri­ją šio kon­cer­no par­ama su­da­rė apie 10 proc. vi­sos par­amos, tai yra 34 tūkst. eu­rų.

Tei­sė­sau­ga šiuo me­tu at­lie­ka ty­ri­mą, ku­ria­me bu­vęs Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis įta­ria­mas iš kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mun­do Kur­lians­kio už „tam ti­krus šiam kon­cer­nui pa­lan­kius ir fi­nan­siš­kai nau­din­gus spren­di­mus“ sa­vo bei ki­tų nau­dai pri­ėmė 106 tūkst. eu­rų ky­šį.

„MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tui R.Kur­lians­kiui pa­teik­ti įta­ri­mai pa­pir­ki­mu, pre­ky­ba po­vei­kiu ir ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu vals­ty­bės pa­slap­ti­mi. Šia­me ty­ri­me spe­cia­liai­siais liu­dy­to­jais taip pat apk­laus­ti „MG Bal­tic“ pre­zi­den­tas Da­rius Moc­kus bei kon­cer­no val­dy­bos na­rys Ro­ma­nas Rau­ly­nai­tis.