Dėl policininko nužudymo ministras inicijuoja patikrinimą
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­mas Ži­lins­kas šeš­ta­die­nį lan­kė­si Tel­šiuo­se, kur aiš­ki­no­si su po­li­ci­nin­ko Liu­do Šim­kaus nu­žu­dy­mu su­si­ju­sius klau­si­mus.

Po su­si­ti­ki­mo su Tel­šių aps­kri­ties po­li­ci­jos va­do­vu ir nu­žu­dy­to pa­tru­lio su­tuok­ti­ne T.Ži­lins­kas pa­ve­dė Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ge­ne­ra­li­niam ins­pek­to­riui at­lik­ti tar­ny­bi­nį pa­ti­kri­ni­mą.

„Iš­gir­dęs pir­mi­nę in­for­ma­ci­ją apie įvy­kį ir po po­kal­bio su nu­žu­dy­to par­ei­gū­no su­tuok­ti­ne, ku­riai ky­la daug klau­si­mų, da­viau žo­di­nį pa­ve­di­mą mi­nis­te­ri­jos ge­ne­ra­li­niam ins­pek­to­riui at­lik­ti tar­ny­bi­nį ap­lin­ky­bių pa­ti­kri­ni­mą, sie­kiant iš­veng­ti pa­mąs­ty­mų, kad po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas ga­li at­lik­ti ne­ob­jek­ty­vų ty­ri­mą“, – BNS sa­kė mi­nis­tras.

Jo tei­gi­mu, tar­ny­bi­niu pa­ti­kri­ni­mu sie­kia­ma iš­siaiš­kin­ti „ap­lin­ky­bes, ar bū­tent tas pa­tru­lis iš­siųs­tas į iš­kvie­ti­mą, ku­ris tu­rė­jo bū­ti iš­siųs­tas, ir ki­tus ky­lan­čius klau­si­mus“.

Su L.Šim­kaus ko­le­ge, kar­tu vy­ku­sia į par­ei­gū­no mir­ti­mi pa­si­bai­gu­sį iš­kvie­ti­mą, mi­nis­trui pa­bend­rau­ti ne­pa­vy­ko.

„Kol kas par­ei­gū­nė at­si­sa­ko su­si­tik­ti su bet kuo, tai su par­ei­gū­ne su­si­tik­ti man ne­pa­vy­ko šian­dien“, – aiš­ki­no mi­nis­tras.

Tel­šių aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Re­mi­gi­jus Rud­mi­nas BNS sa­kė, kad Tel­šiuo­se kar­tu su mi­nis­tru lan­kė­si po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­jas Do­na­tas Ma­laš­ke­vi­čius. R.Rud­mi­no tei­gi­mu, mi­nis­tras ne­kė­lė ko­mi­sa­ria­to va­do­vy­bės at­sa­ko­my­bės klau­si­mų.

„Kol kas nie­kas apie tai ne­kal­ba, į tą klau­si­mą at­sa­kys Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas. Jei­gu jis nu­sta­tys, kad yra ma­no tam ti­krų va­do­va­vi­mo klai­dų, ta­da ati­tin­ka­mai ga­li bū­ti to­kie klau­si­mai ke­lia­mi, bet iš mi­nis­tro jo­kio par­agi­ni­mo ne­su­lau­kiau, pats apie tai ne­gal­vo­ju kol kas“, – sa­kė R.Rud­mi­nas.

Pa­tru­lis L.Šim­kus bu­vo nu­žu­dy­tas penk­ta­die­nio pa­va­ka­rę. Tel­šių aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ke­lių po­li­ci­jos biu­ro vy­riau­sia­sis pa­tru­lis 36-erių L.Šim­kus vy­ko į bui­ti­nį in­ci­den­tą Tel­šių ra­jo­ne, Tryš­kių mies­te­ly­je. Pra­neš­ta, kad smur­tau­ja­ma ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, įta­ria­ma­sis smur­tau­to­jas at­vy­ku­sį par­ei­gū­ną puo­lė pei­liu. Su­žei­di­mai bu­vo mir­ti­ni.