Dėl policijos vadovų atsakomybės ministras spręs pasibaigus tyrimui
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­mas Ži­lins­kas ža­da rei­ka­lau­ti po­li­ci­jos va­do­vų at­sa­ko­my­bės, jei per tar­ny­bi­nį pa­ti­kri­ni­mą dėl Tel­šių po­li­ci­nin­ko nu­žu­dy­mo bus nu­sta­ty­tos dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo spra­gos.

„Nuo ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro veiks­mų, nuo tar­ny­bi­nio pa­ti­kri­ni­mo pri­klau­sys, ir aš to­liau sprę­siu apie sa­vo to­les­nius veiks­mus. Ir čia bū­siu ti­krai la­bai pri­nci­pin­gas“, – an­tra­die­nį po su­si­ti­ki­mo su ge­ne­ra­li­niu po­li­ci­jos ko­mi­sa­ru Li­nu Per­na­vu žur­na­lis­tams sa­kė mi­nis­tras.

„Jei­gu bus nu­sta­ty­tos es­mi­nės tar­ny­bos or­ga­ni­za­vi­mo spra­gos, kel­siu Tel­šių aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko at­sa­ko­my­bės klau­si­mą. Jei­gu bus nu­sta­ty­tas stra­te­gi­nio lyg­mens dar­bo bro­kas, aš kel­siu aukš­čiau­sių po­li­ci­jos va­do­vų at­sa­ko­my­bės klau­si­mą“, – kal­bė­jo T.Ži­lins­kas.

Jis pa­brė­žė lau­kiąs kon­kre­čių po­li­ci­jos va­do­vo veiks­mų, „kaip ga­li­ma bū­tų spręs­ti, sa­ky­čiau, ei­lę me­tų už­si­tę­su­sias prob­le­mas, ku­rias ke­lia ir apie ku­rias kal­ba tiek mū­sų vi­suo­me­nė, tiek po­li­ci­jos bend­ruo­me­nė“.

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to va­do­vas sa­vo ruo­žtu ti­ki­no pa­si­ren­gęs at­sis­ta­ty­din­ti, jei­gu to par­ei­ka­laus mi­nis­tras.

„Aš sa­vo kė­dės nie­ka­da ne­si­lai­kiau ir ne­si­lai­kau šian­dien. Mi­nis­tras nu­spręs“, – tei­gė jis.

T.Ži­lins­kas tvir­ti­no ma­tąs spra­gų ren­giant po­li­ci­jos par­ei­gū­nus.

„Ap­ta­rus bep­ras­mę ir ti­krai ne­pa­tei­si­na­mą žū­tį, ma­tau, kad po­li­ci­jos sis­te­mo­je yra spra­gų“, – sa­kė jis.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras ra­gi­no per­žiū­rė­ti da­bar­ti­nę po­li­ci­jos par­ei­gū­nų ren­gi­mo tvar­ką.

„Ma­nau, kad rei­kė­tų per­žiū­rė­ti da­bar­ti­nę po­li­ci­jos par­ei­gū­nų ren­gi­mo sis­te­mą, rei­kė­tų per­žiū­rė­ti jų tak­ti­nio už­siė­mi­mo klau­si­mą, nes jei­gu dvi va­lan­dos per mė­ne­sį ski­ria­mos tik tak­ti­niam už­siė­mi­mui, ma­nau, kad tie­siog rei­kia per­dė­lio­ti pri­ori­te­tus ir už esa­mą fi­nan­sa­vi­mą, ma­tyt, ki­taip su­dė­lio­ti už­siė­mi­mus, kad par­ei­gū­nai bū­tų dar la­biau pa­si­ren­gę“, – sa­kė T.Ži­lins­kas.

Po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras sa­vo ruo­žtu tvir­ti­no, kad ar­ti­miau­siu me­tu bus įver­tin­ta, ar vi­so­se įstai­go­se tin­ka­mai or­ga­ni­zuo­ja­mi fi­zi­nio ir ko­vi­nio par­en­gi­mo mo­ky­mai, šau­dy­mo pra­ty­bos.

L.Per­na­vas tvir­ti­no, kad pa­sta­rai­siais me­tais smar­kiai pa­ge­rė­jo ir par­ei­gū­nų ap­rū­pi­ni­mas.

Jo duo­me­ni­mis, 2014 me­tais po­li­ci­jos gink­luo­tei, tarp jų ir šo­vi­niams, elek­tros im­pul­si­nių prie­tai­sams „Ta­ser“, iš­leis­ta 162 tūkst. eu­rų, šiais me­tais pir­ki­mą jau vyk­do­ma už 2,2 mln. eu­rų.

„Po­li­ci­ja tu­ri 800 ne­per­šau­na­mų lie­me­nių, 2014 me­tais tu­rė­jo 300 se­nų lie­me­nių, per­nai esa­me nu­pir­kę 500 nau­jų lie­me­nių. 2014 me­tais tu­rė­jo 240 elek­tros im­pul­si­nių prie­tai­sų „Ta­ser“, mes ne­ga­lė­jo­me ap­rū­pin­ti kiek­vie­no eki­pa­žo, šian­dien mes jų tu­ri­me 800“, – dės­tė po­li­ci­jos va­do­vas.

Pa­sak jo, pa­di­din­tas ir šo­vi­nių, skir­tų vie­nam par­ei­gū­nui, skai­čius. Pa­gal ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­tvir­tin­tą nor­mą, po­li­ci­jos par­ei­gū­nui tu­ri bū­ti skir­ta 100 šo­vi­nių per me­tus. Per­nai te­ko 25–30 šo­vi­nių, šie­met tas skai­čius pa­di­din­tas iki 50, ki­tais me­tais jis tu­ri bū­ti pa­di­din­tas iki 70, dar ki­tais me­tais pla­nuo­ja­ma pa­siek­ti šim­tas šo­vi­nių, skir­tų vie­nam par­ei­gū­nui, skai­čių.

L.Per­na­vas mi­nė­jo, kad šiuo me­tu vyk­do­mas de­šim­ties la­ze­ri­nių tre­ni­ruok­lių pir­ki­mas, bus įsi­gy­ta 60. „Ma­nau, kad rei­kė­tų per­žiū­rė­ti da­bar­ti­nę po­li­ci­jos par­ei­gū­nų ren­gi­mo sis­te­mą, rei­kė­tų per­žiū­rė­ti jų tak­ti­nio už­siė­mi­mo klau­si­mą, nes jei­gu dvi va­lan­dos per mė­ne­sį ski­ria­mos tik tak­ti­niam už­siė­mi­mui, ma­nau, kad tie­siog rei­kia per­dė­lio­ti pri­ori­te­tus ir už esa­mą fi­nan­sa­vi­mą, ma­tyt, ki­taip su­dė­lio­ti už­siė­mi­mus, kad par­ei­gū­nai bū­tų dar la­biau pa­si­ren­gę“, – sa­kė T.Ži­lins­kas.

Į tra­giš­kai pa­si­bai­gu­sį iš­kvie­ti­mą dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je Tel­šių ra­jo­ne vy­ko ke­lių pa­tru­lis, nes jo eki­pa­žas bu­vo ar­čiau­siai įvy­kio vie­tos, sa­kė ge­ne­ra­li­nis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ras Li­nas Per­na­vas.

„Į įvy­kį vyks­ta tuo me­tu ar­čiau­siai esan­tis lais­vas po­li­ci­jos eki­pa­žas“, – tei­gė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to va­do­vas.

Jis pa­brė­žė, kad šis eki­pa­žas bu­vo ap­rū­pin­tas vi­so­mis spe­cia­lio­sio­mis prie­mo­nė­mis: ne­per­šau­na­mo­mis lie­me­nė­mis, šau­na­muo­ju gink­lu, elek­tro­šo­ko įren­gi­niais.

Ko­dėl įvy­ko ne­lai­mė ir par­ei­gū­nas bu­vo nu­žu­dy­tas, po­li­ci­jos va­do­vas ne­siė­mė ver­tin­ti. Jis sa­kė lau­kiąs ty­ri­mo re­zul­ta­tų.

L.Per­na­vas in­for­ma­vo, kad žu­vu­sio par­ei­gū­no po­ri­nin­kei šią sa­vai­tę bus pra­dė­ta rea­bi­li­ta­ci­jos pro­ce­dū­ra.

Po­li­ci­jos va­do­vas ne­siė­mė ver­tin­ti, ko­dėl šau­na­mą­jį gink­lą tu­rė­ję par­ei­gū­nai jo ne­pa­nau­do­jo. Jis tik pa­brė­žė, kad vals­ty­bė gi­na ir gins esant bū­ti­ny­bei tar­ny­bi­nį gink­lą pa­nau­do­ju­sį par­ei­gū­ną.

L.Per­na­vo duo­me­ni­mis, per­nai po­li­ci­jos par­ei­gū­nai iš tar­ny­bi­nio gink­lo iš­šo­vė 67 kar­tus, taip pat ir prieš as­me­nį.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras T.Ži­lins­kas an­tra­die­nį su­si­ti­ko su L.Per­na­vu ap­tar­ti par­ei­gū­nų sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mą tar­ny­bos me­tu. Šis pa­si­ta­ri­mas su­reng­tas po to, kai penk­ta­die­nį at­vy­kęs į iš­kvie­ti­mą Tel­šių ra­jo­ne bu­vo nu­žu­dy­tas pa­tru­lis Liu­das Šim­kus.

Tel­šių aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ke­lių po­li­ci­jos biu­ro vy­riau­sia­sis pa­tru­lis 36-erių L.Šim­kus vy­ko į bui­ti­nį in­ci­den­tą Tel­šių ra­jo­ne, Tryš­kių mies­te­ly­je. Pra­neš­ta, kad smur­tau­ja­ma ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, įta­ria­ma­sis smur­tau­to­jas at­vy­ku­sį par­ei­gū­ną puo­lė pei­liu. Su­žei­di­mai bu­vo mir­ti­ni.

Po­li­ci­nin­ko nu­žu­dy­mu įta­ria­mam Ar­tū­rui No­rei­kai teis­mas sek­ma­die­nį sky­rė tri­jų mė­ne­sių su­ėmi­mą.

An­tra­die­nį mi­nis­tras taip pat su­si­tiks su po­li­ci­jos pro­fe­si­nės są­jun­gos va­do­vais ap­tar­ti par­ei­gū­nų dar­bo są­ly­gų.