Dėl policijos vadovo skyrimo vėl kryžiuojamos ietys
Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to (TTK) na­riai gin­či­ja­si, kas tu­rė­tų skir­ti po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nį ko­mi­sa­rą. Vie­ni siū­lo pa­lik­ti da­bar­ti­nę tvar­ką, kai šį par­ei­gū­ną ski­ria pre­zi­den­tas, ki­ti no­rė­tų to­kią tei­sę su­teik­ti Vy­riau­sy­bei.

Aps­vars­tęs tre­čius me­tus to­bu­li­na­mas Po­li­ci­jos veik­los įsta­ty­mo nau­jo­ves, TTK prieš po­rą sa­vai­čių be­veik vie­nin­gai bal­sa­vo, kad po­li­ci­jos va­do­vo sky­ri­mo tvar­ka bū­tų kei­čia­ma. Pri­tar­ta nuo­sta­tai, kad po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nį ko­mi­sa­rą vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro tei­ki­mu pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai skir­tų ir at­leis­tų Vy­riau­sy­bė. Par­ei­gū­nas bū­tų tie­sio­giai pa­val­dus vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trui ir at­sis­kai­ty­tų Vy­riau­sy­bei.

Ta­čiau ne­se­niai pu­sė TTK na­rių nuo­mo­nę pa­kei­tė. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko so­cial­de­mo­kra­to Ju­liaus Sa­ba­taus­ko ma­ny­mu, ko­le­gų ini­cia­ty­va re­mia­si ne tei­si­niais, o po­li­ti­niais ar­gu­men­tais. Ga­lu­ti­nis žo­dis pri­klau­sys vi­sam Sei­mui.

Už­ti­kri­na val­džių ba­lan­są

Pa­tai­są įre­gis­tra­vę TTK na­riai tei­sę skir­ti po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nį ko­mi­sa­rą siū­lo pa­lik­ti pre­zi­den­tui, kaip yra da­bar. Po­li­ti­kų nuo­mo­ne, 15 me­tų ga­lio­jan­ti tvar­ka už­ti­kri­na po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro ir vi­sos po­li­ci­jos veik­los sta­bi­lu­mą, iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ne­prik­lau­so­mu­mą ir ne­per­trau­kia­mu­mą, val­džių ba­lan­są, po­li­ti­nį ne­utra­lu­mą ir vi­siš­kai pa­si­tei­si­no pra­kti­ko­je. Pa­sak jų, po­li­ci­ja - di­džiau­sia ir uni­ver­sa­liau­sia iki­teis­mi­nio ty­ri­mo įstai­ga Lie­tu­vo­je, vie­nin­te­lė asig­na­vi­mų val­dy­to­ja vi­so­je vi­daus rei­ka­lų sis­te­mo­je. To­dėl ir sis­te­mos va­do­vo sky­ri­mo bei at­lei­di­mo tvar­ka esą tu­ri bū­ti ki­to­kia nei vi­sų ki­tų šios sis­te­mos ins­ti­tu­ci­jų va­do­vų.

Pa­sak J. Sa­ba­taus­ko, siū­ly­da­mas keis­ti po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro sky­ri­mo tvar­ką, TTK va­do­va­vo­si „tei­si­niais kons­ti­tu­ci­niais ar­gu­men­tais“. Jo tei­gi­mu, pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją bū­tent Vy­riau­sy­bė, o ne pre­zi­den­tas yra at­sa­kin­ga už kraš­to sau­gu­mą ir vie­šą­ją tvar­ką. „To­dėl vi­sos ins­ti­tu­ci­jos, ku­rios da­ly­vau­ja pa­lai­kant vie­šą­ją tvar­ką ir už­ti­kri­nant vi­suo­me­nės sau­gu­mą, mū­sų ma­ny­mu, tu­ri bū­ti at­sa­kin­gos bei at­skai­tin­gos Vy­riau­sy­bei ir nie­kam ki­tam - nei Sei­mui, nei pre­zi­den­tui“, - LŽ sa­kė J. Sa­ba­taus­kas. Jis ti­ki­no ma­nan­tis, kad ko­le­gos, teik­da­mi ki­to­kį siū­ly­mą, va­do­vau­ja­si ki­tais - "ne tei­si­niais, o po­li­ti­niais ar­gu­men­tais“.

Ne­es­mi­nis da­ly­kas

Tarp šio siū­ly­mo au­to­rių yra ir TTK vi­ce­pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius Sta­sys Šed­ba­ras, Po­li­ci­jos veik­los įsta­ty­mo pa­tai­sas ren­gu­sios dar­bo gru­pės va­do­vas. Jis pri­mi­nė, kad ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro sky­ri­mo tvar­kos for­mu­luo­tės ki­to ne kar­tą.

S. Šed­ba­ras su­ti­ko, kad TTK pa­tvir­tin­ta nuo­sta­ta, kad ko­mi­sa­rą ski­ria Vy­riau­sy­bė, „la­biau ati­tin­ka Vy­riau­sy­bės kons­ti­tu­ci­nę kom­pe­ten­ci­ją“. „Ne­ma­tau prob­le­mos, jei po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nį ko­mi­sa­rą skirs Vy­riau­sy­bė. Nes iš tie­sų ši sri­tis yra jos kom­pe­ten­ci­ja“, - LŽ sa­kė TTK vi­ce­pir­mi­nin­kas. Ki­ta ver­tus, vals­ty­bės va­do­vas, ku­ris ak­ty­viai da­ly­vau­ja for­muo­jant Vy­riau­sy­bę, ga­li da­ly­vau­ti ski­riant svar­biau­sių ins­ti­tu­ci­jų va­do­vus. „Po­li­ci­ja - di­džiau­sia tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­ja pa­gal svar­bą ir at­lie­ka­mų funk­ci­jų skai­čių. To­dėl jos va­do­vą, kaip ir da­bar, ga­lė­tų skir­ti pre­zi­den­tas“, - sa­kė S. Šed­ba­ras.

Ta­čiau, anot par­la­men­ta­ro, ko­mi­sa­ro sky­ri­mas ti­krai nė­ra es­mi­nė įsta­ty­mo nau­jo­vė. Kur kas svar­biau, kad kei­čia­si par­ei­gū­nų at­ly­gi­ni­mus, at­skai­to­my­bės, so­cia­li­nius, kar­je­ros klau­si­mus reg­la­men­tuo­jan­čios nuo­sta­tos. „Kas skirs ko­mi­sa­rą, yra tik aukš­čiau­sios val­džios eša­lo­nų kon­ku­ren­ci­jos de­ta­lė“, - tei­gė S. Šed­ba­ras. Jis vy­lė­si, kad ga­na il­gai to­bu­lin­tą įsta­ty­mą pa­ga­liau pa­vyks pri­im­ti per pa­va­sa­rio se­si­ją.

Ini­cia­ty­vų bū­ta ir anks­čiau

Ini­cia­ty­vų keis­ti po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro ir ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro sky­ri­mo ar at­lei­di­mo tvar­ką Sei­me bū­ta ne kar­tą. 2012-ųjų va­sa­rą ki­lu­sias to­kias dis­ku­si­jas pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė įvar­di­jo kaip mė­gi­ni­mą po­li­ti­zuo­ti tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas. „Šį pro­ce­są jau esa­me pe­rė­ję prieš 10-15 me­tų, ne­no­rė­čiau pa­lin­kė­ti Lie­tu­vos vi­suo­me­nei ir vals­ty­bei grįž­ti į se­nuo­sius lai­kus, kai tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų va­do­vai tie­sio­giai pri­klau­so nuo po­li­ti­kų“, - tuo­met tvir­ti­no pre­zi­den­tė.

2013-ųjų pa­bai­go­je Sei­mas ir pre­zi­den­tė su­kry­žia­vo ie­tis dėl ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro at­lei­di­mo tvar­kos. Par­la­men­ta­rai pri­ėmė pa­tai­sas, kad pro­ku­ro­ras ga­li bū­ti at­leis­tas Sei­mo siū­ly­mu. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas, į ku­rį tuo­met krei­pė­si pre­zi­den­tė, iš­aiš­ki­no, kad Sei­mas yra ne­tei­sus.

Pa­sak S. Šed­ba­ro, ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro sta­tu­sas Lie­tu­vo­je yra iš­skir­ti­nis. Dau­ge­ly­je Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lių ši ins­ti­tu­ci­ja yra vyk­do­mo­sios val­džios da­lis. Ki­ta ver­tus, ne vie­na ES vals­ty­bė pa­si­gen­da to­kio ne­prik­lau­so­mo pro­ku­ro­ro sta­tu­so, koks yra Lie­tu­vo­je. To­dėl S. Šed­ba­ras tei­gė ne­ma­nan­tis, kad ar­ti­miau­siu me­tu ga­lė­tų ras­tis pro­ku­ro­ro sta­tu­so kei­ti­mo ini­cia­ty­vų.