Dėl planuojamos universitetų pertvarkos tarsis su ministre
Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų rek­to­riai penk­ta­die­nį į rek­to­rių kon­fe­ren­ci­jos po­sė­dį kvie­čia švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trę Jur­gi­tą Pe­traus­kie­nę, su ja ap­tars pla­nuo­ja­mą aukš­tų­jų mo­kyk­lų pert­var­ką.

Kaip BNS sa­kė Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų rek­to­rių kon­fe­ren­ci­jos (LURK) pre­zi­den­tas VDU rek­to­rius Juo­zas Au­gu­tis, su mi­nis­tre su­si­tik­ti rek­to­riai no­rė­jo dar iki Vy­riau­sy­bė­je pri­imant aukš­tų­jų mo­kyk­lų pert­var­kos pla­ną.

„Mes kvie­tė­me ją ir siū­lė­me ne­da­ry­ti dar to žings­nio – ne­priim­ti Vy­riau­sy­bė­je, o pir­ma pa­svars­ty­ti LURK. Tai taip jau iš­ėjo, kad ne­pak­lau­sė mū­sų“, – BNS sa­kė rek­to­rius.

Vy­riau­sy­bė šį tre­čia­die­nį pri­ta­rė moks­lo ir stu­di­jų ins­ti­tu­ci­jų pert­var­kos pla­nui ir tei­kia jį svars­ty­ti Sei­mui.

Pa­gal šį pla­ną Vil­niu­je ir Kau­ne veik­tų po pla­čios ap­rėp­ties uni­ver­si­te­tą, du tech­no­lo­gi­jų uni­ver­si­te­tai bū­tų Vil­niu­je ir Klai­pė­do­je. Kaip spe­cia­li­zuo­tos aka­de­mi­jos ga­lė­tų veik­ti Kau­ne esan­tis Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­tas, da­bar vei­kian­čių me­nų aka­de­mi­jų – Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos bei Lie­tu­vos mu­zi­kos ir tea­tro aka­de­mi­jos – jun­gi­nys.

Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas, pa­gal Vy­riau­sy­bės par­eng­tą pro­jek­tą, tu­rė­tų bū­ti jun­gia­mas prie ku­ria­mo nau­jo Kau­no uni­ver­si­te­to, My­ko­lo Ro­me­rio ir Šiau­lių uni­ver­si­te­tai – prie Vil­niaus uni­ver­si­te­to.

Da­lies aukš­tų­jų mo­kyk­lų va­do­vai šiems siū­ly­mams ne­pri­ta­ria, rek­to­riai jau anks­čiau yra iš­sa­kę kri­ti­kos, kad pert­var­kos pla­ną ren­gu­si dar­bo gru­pė su jais ne­bend­ra­dar­bia­vo.

J.Au­gu­tis taip pat sa­ko penk­ta­die­nį siū­ly­sian­tis uni­ver­si­te­tams sa­va­ran­kiš­kai su­si­ma­žin­ti stu­di­jų prog­ra­mų skai­čių.

„Bus iš ma­no pu­sės siū­ly­mas uni­ver­si­te­tams pa­tiems im­tis ma­žin­ti prog­ra­mų skai­čių: jei­gu pla­nuo­ja­ma jun­gi­mų bū­dais su­ma­žin­ti per pu­sę, tai ly­giai taip pat ga­li­ma su­ma­žin­ti per po­rą me­tų be jo­kių di­de­lių jun­gi­mų­si, pa­čių uni­ver­si­te­tų“, – sa­kė rek­to­rių kon­fe­ren­ci­jos va­do­vas.

Tre­čia­die­nį prieš Vy­riau­sy­bė­je vy­ku­sį po­sė­dį dėl uni­ver­si­te­tų pert­var­kos prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis su­si­ti­ko su ke­tu­rių uni­ver­si­te­tų rek­to­riais. Pri­ėmi­mo pas prem­je­rą pa­sip­ra­šė Vil­niaus uni­ver­si­te­to, Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to, Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to ir Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to rek­to­riai, su­bū­rę ne­for­ma­lią Uni­ver­si­te­tų pa­žan­gos kon­fe­ren­ci­ją.

Jie iš­sa­kė siū­ly­mą, kad uni­ver­si­te­tų jun­gi­mas ga­lė­tų vyk­ti ren­giant kon­kur­sus, to­kiam siū­ly­mui pri­ta­rė ir švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė.