Dėl pensijų kompensacijų paveldėjimo tvarkymo išlaidų derėsis su notarais
Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja pra­dė­jo de­ry­bas su Lie­tu­vos no­ta­rų rū­mais, siek­da­ma ma­žin­ti pen­si­jų kom­pen­sa­ci­jų pa­vel­dė­ji­mo do­ku­men­tų tvar­ky­mo iš­lai­das.

„Mi­nis­te­ri­ja įkai­nių už no­ta­rų pa­slau­gas ne­ga­li ma­žin­ti sa­va­va­liš­kai, to­dėl pra­dė­jo de­ry­bas su Lie­tu­vos no­ta­rų rū­mais“, - BNS penk­ta­die­nį sa­kė tei­sin­gu­mo mi­nis­tro Juo­zo Ber­na­to­nio pa­ta­rė­jas vie­šie­siems ry­šiams Ser­ge­jus Ti­cho­mi­ro­vas.

„Ti­krai spren­di­mą ra­si­me. Įkai­niai už no­ta­rų pa­slau­gas kei­čia­mi mi­nis­tro įsa­ky­mu, ta­čiau mi­nis­tras tu­ri su­de­rin­ti po­zi­ci­jas su Lie­tu­vos no­ta­rų rū­mais“, - pri­dū­rė jis.

Lie­tu­vos no­ta­rų rū­mų at­sto­vas vie­šie­siems ry­šiams Alek­sand­ras Ma­to­nis BNS in­for­ma­vo, kad tei­sin­gu­mo mi­nis­tras J.Ber­na­to­nis ir rū­mų pre­zi­den­tas Ma­rius Strač­kai­tis de­ry­boms su­si­tiks pir­ma­die­nį.

„E­sa­me pa­si­ren­gę dia­lo­gui, esa­me pa­si­ren­gę iš­klau­sy­ti mi­nis­tro ir su­ras­ti komp­ro­mi­są bei spren­di­mą, ku­ris ten­kin­tų mū­sų vals­ty­bės pi­lie­čius“, - kal­bė­jo A.Ma­to­nis.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė ket­vir­ta­die­nį krei­pė­si į Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ją su pra­šy­mu su­ma­žin­ti kom­pen­sa­ci­jų pa­vel­dė­ji­mų do­ku­men­tų tvar­ky­mo išlaidas

Kaip ket­vir­ta­die­nį ra­šė „Lie­tu­vos žinios“, da­lis su­ma­žin­tų pen­si­jų kom­pen­sa­ci­jas pa­vel­dė­ju­sių as­me­nų už no­ta­rų pa­slau­gas tu­ri su­mo­kė­ti be­veik pu­sę su­mos.

„Sod­ros" duo­me­ni­mis, su­ma­žin­tų pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mo Lie­tu­vo­je ne­su­lau­kė 167 tūkst. pen­si­nin­kų - jie mi­rė iki 2014 me­tų ge­gu­žės 22 die­nos, kai įsta­ty­mas įsi­ga­lio­jo. Tei­si­nin­ku iš­aiš­ki­ni­mu, šių mi­ru­sių pen­si­nin­kų ar­ti­mie­siems kom­pen­sa­ci­jos ne­prik­lau­so.

Po 2014-ųjų ge­gu­žės 22-osios iš vi­so mi­rė apie 12 tūkst. pen­si­nin­kų, jiems pri­klau­sė iki 100 li­tų kom­pen­sa­ci­jos ir iš vi­so ne­iš­mo­kė­ta apie 3,47 mln. eu­rų (12 mln. li­tų).