Dėl pažeidimų viešuosiuose pirkimuose – atleistas „CPO LT“ vadovas
Dėl Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos nu­sta­ty­tų pa­žei­di­mų iš par­ei­gų at­leis­tas „CPO LT“ (Cen­tri­nės per­kan­čio­sios or­ga­ni­za­ci­jos) va­do­vas Ro­lan­das Čer­niaus­kas.

Ūkio mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė, kad mi­nis­tras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius jį at­lei­do nuo penk­ta­die­nio. Spren­di­mas pri­im­tas at­siž­vel­gus į Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) at­lik­tuo­se pa­ti­kri­ni­muo­se nu­sta­ty­tus pa­žei­di­mus ir trū­ku­mus, su­si­ju­sius su cen­tra­li­zuo­tų vie­šų­jų pir­ki­mų pla­na­vi­mu, or­ga­ni­za­vi­mu ir vyk­dy­mu VšĮ CPO LT, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

At­lik­tų pa­ti­kri­ni­mų iš­va­do­se tei­gia­ma, kad R. Čer­niaus­ko va­do­vau­ja­ma VšĮ CPO LT cen­tra­li­zuo­tus vie­šuo­sius pir­ki­mus at­lie­ka for­ma­liai, ne­sie­kia Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­me įtvir­tin­tų vie­šų­jų pir­ki­mų tiks­lų, ne­tin­ka­mai at­lie­ka įstai­gai nu­sta­ty­tas funk­ci­jas.

VšĮ CPO LT tiks­las – už­ti­krin­ti spar­tes­nę vie­šų­jų pir­ki­mų cen­tra­li­za­vi­mo plė­trą Lie­tu­vo­je, dieg­ti nau­jo­ves, už­kirs­ti ke­lią ko­rup­ci­jai vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se ir su­da­ry­ti ga­li­my­bes ma­žin­ti vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­das vie­šie­siems pir­ki­mams. At­siž­vel­giant į VPT iš­va­das, da­bar­ti­nė CPO veik­la to­kių rei­ka­la­vi­mų ne­ati­tin­ka.