Dėl pavardžių rašybos projektų prašoma ekspertų vertinimo
Dėl įsta­ty­mų pro­jek­tų, ku­riais siū­lo­ma įtei­sin­ti ori­gi­na­lią pa­var­džių ra­šy­bą do­ku­men­tuo­se, bus už­sa­ky­ti eks­per­tų ver­ti­ni­mai.

„Gru­pė Sei­mo na­rių krei­pė­si dėl eks­per­ti­nio ver­ti­ni­mo, su­rink­ta dau­giau kaip treč­da­lis Sei­mo na­rių par­ašų, ir val­dy­ba tu­ri prie­vo­lę už­sa­ky­ti eks­per­ti­nį ver­ti­ni­mą. Sei­mo val­dy­ba pa­ve­dė pa­grin­di­niam Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tui par­eng­ti kon­kur­so spe­ci­fi­ka­ci­jas, ir ta­da Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja jau pra­de­da vie­šuo­sius pir­ki­mus“, – BNS sa­kė Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė Ri­ma Baš­kie­nė.

Vie­na gru­pė par­la­men­ta­rų pra­šo eks­per­ti­zės dėl pro­jek­to, ku­riuo pa­var­džių ra­šy­ba lo­ty­niš­ko pa­grin­do raš­me­ni­mis lei­džia­ma pa­so pa­grin­di­nia­me pus­la­py­je, ki­ta – dėl al­ter­na­ty­vaus pro­jek­to, ku­riuo ori­gi­na­li pa­var­džių ra­šy­ba bū­tų lei­džia­ma pa­pil­do­ma­me pa­so pus­la­py­je ar ki­to­je as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės pu­sė­je.

Šiuos du įsta­ty­mų pro­jek­tus svars­to Sei­mo ko­mi­te­tai.

Vy­riau­sy­bė pri­ta­ria li­be­ra­lia­jai ver­si­jai, ji at­ver­tų ke­lią pa­var­des do­ku­men­tuo­se ra­šy­ti ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis pa­grin­di­nia­me pa­so pus­la­py­je, to­kios po­zi­ci­jos lai­ko­si ir Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas.

Tuo me­tu Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas w, x ir q pa­grin­di­nia­me įra­še siū­lo leis­ti tri­mis at­ve­jais: pe­rė­mus už­sie­nie­čio su­tuok­ti­nio pa­var­dę, miš­rio­se šei­mo­se gi­mu­siems vai­kams ir Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę pri­ėmu­siems už­sie­nie­čiams, tad įra­šas len­kiš­kais raš­me­ni­mis re­mian­tis pro­tė­vių pa­var­de bū­tų ga­li­mas tik pa­pil­do­ma­me pa­so pus­la­py­je.

Pa­grin­di­nis Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas sa­vo iš­va­dos dar ne­pa­tei­kė.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­tys tei­sės ak­tai nu­ma­to, kad Lie­tu­vos pi­lie­čių do­ku­men­tuo­se var­dai ir pa­var­dės ra­šo­mi lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis.

Sei­mui yra pa­teik­ti du įsta­ty­mų pro­jek­tai dėl as­men­var­džių ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se. Pa­gal vie­ną jų, Lie­tu­vos pi­lie­čio var­dą ir pa­var­dę ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis bū­tų ga­li­ma ra­šy­ti pa­grin­di­nia­me pa­so pus­la­py­je, jei­gu to no­rin­tis as­muo pa­teik­tų ne­lie­tu­viš­kos pa­var­dės va­rian­tą pa­grin­džian­tį šal­ti­nį. To­kią ga­li­my­bę tu­rė­tų ir už­sie­nie­čio pa­var­dę po san­tuo­kos pe­rė­mę lie­tu­viai.

An­tra­sis pro­jek­tas nu­ma­to, kad var­das ir pa­var­dė ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis tu­rė­tų bū­ti ra­šo­mi pa­pil­do­ma­me pa­so pus­la­py­je ar­ba an­tro­jo ta­pa­ty­bės kor­te­lės pu­sė­je. Vy­riau­sy­bė šiam pro­jek­tui ne­pri­ta­rė.

Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja ge­gu­žę pa­skel­bė, kad pa­grin­di­nia­me do­ku­men­to pus­la­py­je as­men­var­džiai ga­li bū­ti ra­šo­mi lo­ty­niš­ko pa­grin­do raš­me­ni­mis, jei­gu tai as­me­nys, ku­rie yra su­da­rę san­tuo­ką su už­sie­nio pi­lie­čiais ar­ba tai yra Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę įgi­ję už­sie­nie­čiai. Pa­tai­sų, ku­rios leis­tų ir Lie­tu­vos len­kams pa­var­des ra­šy­ti su w ar x, kal­bi­nin­kai ne­ver­ti­no, nes, anot jų, iš pro­jek­te pa­teik­tų for­mu­luo­čių ne­aiš­ku, ko­kiems as­me­nims bū­tų su­tei­kia­ma tei­sė var­dus ir pa­var­des ra­šy­ti ne lie­tu­vių kal­bos raš­me­ni­mis ir kiek to­kių as­me­nų bū­tų.

Ori­gi­na­lios pa­var­džių ra­šy­bos lo­ty­niš­ko pa­grin­do raš­me­ni­mis sie­kia Lie­tu­vos len­kai ir Var­šu­vos po­li­ti­kai. Ori­gi­na­lios ra­šy­bos įtei­si­ni­mo ša­li­nin­kai tei­gia, kad jos bū­tų svar­bios ir san­tuo­kas su už­sie­nie­čiais su­da­riu­sioms lie­tu­vėms. Kri­ti­kai sa­ko, kad taip bū­tų su­men­kin­tas kons­ti­tu­ci­nis vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos sta­tu­sas, ga­li kil­ti keb­lu­mų skai­tant ne­lie­tu­viš­kas pa­var­des.