Dėl pasirodžiusios informacijos kreipėsi į VSD
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė krei­pė­si į Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tą (VSD) pa­si­ro­džius in­for­ma­ci­jai apie ga­li­mai ru­sų prog­ra­mi­šių ke­ti­ni­mų įsi­kiš­ti į rin­ki­mus. VSD kol kas at­si­sa­ko ko­men­tuo­ti ži­niask­lai­dos pra­ne­ši­mus.

Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD) at­si­sa­ko ko­men­tuo­ti ži­niask­lai­dos pra­ne­ši­mus, kad ame­ri­kie­čių žval­gy­ba įspė­jo Lie­tu­vą dėl Ru­si­jos ban­dy­mo pa­veik­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tus.

„In­for­ma­ci­jos, gau­na­mos iš už­sie­nio žval­gy­bų tar­ny­bų, ne­ko­men­tuo­si­me“, – BNS sa­kė VSD at­sto­vė Au­re­li­ja Kat­ku­vie­nė.

JAV ži­niask­lai­dos kom­pa­ni­ja „Buzz­Feed“ šeš­ta­die­nį pra­ne­šė iš ne­įvar­dy­tų JAV žval­gy­bos par­ei­gū­nų ga­vu­si in­for­ma­ci­jos, kad JAV žval­gy­ba šie­met pers­pė­jo Lie­tu­vą, Bri­ta­ni­ją, Pra­ncū­zi­ją, Vo­kie­ti­ją ir Če­ki­ją, kad Ru­si­jos prog­ra­mi­šiai ga­li ban­dy­ti pa­veik­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tus.

Sei­mo na­rė bu­vu­si kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trė kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė pir­ma­die­nį vie­šai krei­pė­si į VSD va­dą Da­rių Jau­niš­kį su pra­šy­mu „pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie tai, ar Lie­tu­va bu­vo in­for­muo­ta apie Ru­si­jos ban­dy­mą pa­veik­ti rin­ki­mų Lie­tu­vo­je re­zul­ta­tus“.

„To­kiai in­for­ma­ci­jai pa­si­ro­džius vie­šu­mo­je, tiek Sei­mo na­riai, tiek vi­suo­me­nė pri­va­lo gau­ti at­sa­ky­mus ar to­kie pra­ne­ši­mai iš tie­sų gau­ti ir koks jų po­bū­dis. Bū­tent to­dėl ir krei­piau­si į Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rių, pra­šy­da­ma pa­teik­ti vi­są su­si­ju­sią in­for­ma­ci­ją“, – tei­gė Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rė R.Juk­ne­vi­čie­nė.

JAV žval­gy­ba tei­gia, kad Ru­si­ja ban­dė pa­dė­ti Do­nal­dui Trum­pui lai­mė­ti JAV pre­zi­den­to rin­ki­mus. Iš­rink­ta­sis pre­zi­den­tas to­kius tei­gi­nius pa­va­di­no ab­sur­diš­kais. Ru­si­ja ti­ki­na ne­si­ki­šan­ti į už­sie­nio vals­ty­bių rin­ki­mus.