Dėl pasieniečio nušauto jaunuolio pradėti keli ikiteisminiai tyrimai
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras pa­tvir­ti­no, kad pro­ku­ra­tū­ra pra­dė­jo iki­teis­mi­nį tu­ri­mą dėl in­ci­den­to, kai pa­sie­nie­tis, per­se­kio­jant įta­ria­mus ci­ga­re­čių kon­tra­ban­di­nin­kus, ket­vir­ta­die­nį nu­šo­vė 18 me­tų jau­nuo­lį. Sau­lius Skver­ne­lis BNS šeš­ta­die­nį sa­kė, kad pra­dė­ti ke­li iki­teis­mi­niai ty­ri­mai.

„Ty­ri­mas pri­va­lo bū­ti pra­dė­tas – jis ti­krai pra­dė­tas, ir ne vie­nas“, – BNS sa­kė mi­nis­tras. Anot jo, ty­ri­mą at­lie­ka Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė Ri­ta Stun­die­nė BNS sa­kė kol kas ne­ga­lin­ti pa­tvir­tin­ti šios in­for­ma­ci­jos.

S.Skver­ne­lis tei­gia kol kas ne­ga­lin­tis ver­tin­ti ty­ri­mo baig­ties – anot jo, rei­kia pa­lauk­ti pro­ku­ro­rų iš­va­dų.

„Pa­lau­ki­me ty­ri­mo – jei­gu pro­ku­ro­rai įver­tins ir ty­ri­mas pa­si­baigs vie­no­kiu ar ki­to­kiu pro­ce­si­niu veiks­mu, tuo­met ir ma­ty­si­me – kol kas ne­spė­lio­ki­me ir ne­smer­ki­me kol kas par­ei­gū­no“, – LTR ra­di­jo lai­dai „60 mi­nu­čių“ penk­ta­die­nį sa­kė S.Skver­ne­lis.

„Aš nie­ko ne­siaiš­ki­nu, jo­kių ap­lin­ky­bių, aš esu po­li­ti­kas ir ty­ri­mų ne­at­lie­ku, aš pa­sik­liau­nu mū­sų pro­ku­ra­tū­ra, ku­ri, ti­kiuo­si, be­są­ly­giš­kai, są­ži­nin­gai ir ob­jek­ty­viai šį įvy­kį iš­tirs“, – pri­dū­rė jis.

„Lie­tu­vos ry­tas“ šeš­ta­die­nį ra­šo, kad ki­ti du kon­tra­ban­di­nin­kai, ku­riems per ope­ra­ci­ją pa­vy­ko pa­bėg­ti, vė­liau bu­vo su­lai­ky­ti.

Su Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos par­ei­gū­nais BNS kol kas ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti.

S.Skver­ne­lis penk­ta­die­nį BNS sa­kė, kad tar­ny­bi­nio gink­lo nau­do­ji­mo reg­la­men­ta­vi­mas šiuo me­tu yra ne­to­bu­las, to­dėl po­li­ti­kams teks nu­spręs­ti, ar nu­sta­ty­ti aiš­kes­nes tai­syk­les, ar jas griež­tin­ti, pa­lie­kant par­ei­gū­nus „be­dan­čiais ir be­gink­liais“.

18-me­tis Aly­taus gy­ven­to­jas Ed­ga­ras Bal­čius bu­vo nu­šau­tas ket­vir­ta­die­nio ry­tą, pa­sie­ny­je su Bal­ta­ru­si­ja ties Drus­ki­nin­kais per­se­kio­jant du įta­ria­mų kon­tra­ban­di­nin­kų au­to­mo­bi­lius. Vie­ną iš au­to­mo­bi­lių su­lai­kius Lei­pa­lin­gy­je, ant ga­li­nės sė­dy­nės ras­tas su­žeis­ta­sis, jis vė­liau mi­rė li­go­ni­nė­je.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė par­eiš­kė, kad gink­lo pa­nau­do­ji­mas bu­vo per­tek­li­nis, o šis at­ve­jis ro­do „ne­ko­ky­biš­ką mū­sų pa­sie­nio funk­ci­jų at­li­ki­mą“.