Dėl partizanų vado šmeižto kreiptasi į prokuratūrą
Lie­tu­vos Są­jū­džio ta­ry­ba krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą dėl Jo­no Že­mai­čio-Vy­tau­to apš­mei­ži­mo. 

Lap­kri­čio 20 d. Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ga­vo Lie­tu­vos Są­jū­džio ta­ry­bos pir­mi­nin­ko And­riaus Tuč­kaus pa­si­ra­šy­tą par­eiš­ki­mą su pra­šy­mu iš­kel­ti bau­džia­mą­ją by­lą Gied­riui Gra­baus­kui. Tei­gia­ma, jog jo spa­lio 13 die­ną „Lais­va­ja­me lai­kraš­ty­je“ iš­spaus­din­tas straips­nis „Na­cis­ti­nių nu­si­kal­tė­lių kul­tas Lie­tu­vo­je“ šmei­žia po­ka­rio par­ti­za­ni­nį pa­sip­rie­ši­ni­mą.

„Gied­rius Gra­baus­kas ci­niš­kai apš­mei­žė Lie­tu­vos par­ti­za­nų va­dą, ap­kal­tin­da­mas jį ko­la­bo­ra­vi­mu su na­ciais An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tu bei tar­na­vi­mu vo­kie­čių kon­cen­tra­ci­jos (mir­ties) sto­vyk­lo­je ir ka­lė­ji­me vei­ku­siuo­se 1941–1944 m. ša­lia Liub­li­no – Mai­da­ne­ke, Len­ki­jo­je“, – ra­šo­ma par­eiš­ki­me, pa­žy­mint, kad vi­są vo­kie­čių oku­pa­ci­jos Lie­tu­vo­je lai­ko­tar­pį J. Že­mai­tis ne­bu­vo iš­vy­kęs iš ša­lies, gy­ve­no Kau­ne bei Ši­lu­tė­je. Ja­me pra­šo­ma nu­sta­ty­ti, ar straips­ny­je nė­ra nu­si­kals­ta­mos veik­los po­žy­mių dėl J. Že­mai­čio šmeiž­to ir mi­ru­sio­jo at­mi­ni­mo pa­že­mi­ni­mo bei nu­si­žen­gi­mo tie­sai ir tei­sei dėl ki­tų dės­to­mų tei­gi­nių apie Lie­tu­vos lais­vės ko­vo­to­jus. Taip pat pra­šo­ma tei­siš­kai įver­tin­ti, ar „Lais­va­sis lai­kraš­tis“, spaus­din­da­mas to­kią pub­li­ka­ci­ją, nu­si­kals­ta pa­gal Bau­džia­mą­jį ko­dek­są.

Par­ti­za­nų gink­luo­tų­jų pa­jė­gų va­dą J. Že­mai­tį 2009-ai­siais Sei­mas pri­pa­ži­no ko­vo­ju­sios su oku­pa­ci­ja Lie­tu­vos vals­ty­bės va­do­vu, 1949 m. va­sa­rio 16 d. – 1954 m. lap­kri­čio 26 d. fak­tiš­kai ėju­siu Pre­zi­den­to par­ei­gas. Už in­dė­lį į gink­luo­tą pa­sip­rie­ši­ni­mą so­vie­ti­nei oku­pa­ci­jai 1954 m. Mask­vos Bu­tyr­kų ka­lė­ji­me nu­žu­dy­tas par­ti­za­nų va­das po mir­ties ap­do­va­no­tas Vy­čio Kry­žiaus 1-ojo laips­nio or­di­nu, jam su­teik­tas Di­mi­si­jos bri­ga­dos ge­ne­ro­lo laips­nis.

Pra­ėju­siais me­tais G. Gra­baus­kas Kau­ne, Vie­ny­bės aikš­tė­je, or­ga­ni­za­vo mi­tin­gą prieš NA­TO, šių me­tų pra­džio­je dėl to pa­ties pro­tes­ta­vo prie JAV am­ba­sa­dos. Dar jis ži­no­mas dėl „Nep­rik­lau­so­mo žmo­gaus tei­sių cen­tro“ ati­da­ry­mo liaup­si­ni­mo. Pa­sa­ro­ji įstai­ga Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to pa­skelb­ta­me „Grės­mių na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ver­ti­ni­me“ įvar­dy­ta kaip Ru­si­jos fi­nan­suo­ja­ma bei de­zin­for­ma­ci­ją sklei­džian­ti. G. Gra­baus­kui pa­va­sa­rį bu­vo iš­kel­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl an­ti­kons­ti­tu­ci­nių gru­pių ar or­ga­ni­za­ci­jų kū­ri­mo ir da­ly­va­vi­mo jų veik­lo­je pa­gal 121 Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nį.