Dėl PAGD pavaldinių išnaudojimo ketina kreiptis į prokurorus
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai, iš­ty­rę ano­ni­mi­nį skun­dą, nu­sta­tė, kad bu­vu­si Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (PAGD) va­do­vy­bė ei­lę me­tų iš­nau­do­jo ug­nia­ge­sius ne­mo­ka­miems dar­bams at­lik­ti. Ug­nia­ge­siai ne­at­ly­gin­ti­nai kei­tė va­do­vų ir ad­mi­nis­tra­ci­jos au­to­mo­bi­lių pa­dan­gas, at­lik­da­vo smul­kius re­mon­to dar­bus.

Ma­ža to, tar­ny­bi­nės pa­tal­pos bu­vo nau­do­ja­mos kaip nuo­sa­vi ga­ra­žai – čia lai­ky­tos pa­dan­gos, ant ste­la­žų už­ra­šy­to­mis pa­var­dės, kad pa­dan­gos, jas kei­čiant, ne­bū­tų su­mai­šy­tos, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

„Sta­tu­ti­nės tar­ny­bos iš­skir­ti­nės tuo, kad čia vy­rau­ja griež­ta su­bor­di­na­ci­ja – tai reiš­kia, kad vi­si va­dų nu­ro­dy­mai tu­ri bū­ti vyk­do­mi per daug ne­klau­si­nė­jant. Tai il­gą lai­ką su­da­rė są­ly­gas iš­nau­do­ti dar­buo­to­jus, jog šie at­lik­tų įvai­rius dar­bus“, – pra­ne­ši­me spau­dai tei­gia vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ei­mu­tis Mi­siū­nas.

VRM nuotrauka

VRM nuotrauka

Ke­ti­na kreip­tis į prokurorus

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras dėl bu­vu­sio PAGD di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Vy­gan­do Kur­ku­lio ir Spe­cia­lio­sios prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos (SPGV) vir­ši­nin­ko Aloy­zo Ba­ra­dins­ko veiks­mų ver­ti­ni­mo ke­ti­na kreip­tis į pro­ku­ra­tū­rą, nes mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai jų veiks­muo­se įžvel­gia ga­li­mą nu­si­kals­ta­mą vei­ką.

Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos jau pa­pra­šy­ta iš­aiš­kin­ti, ar įsta­ty­mus pa­žei­dė SPGV vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Val­das Vi­soc­kas, vyk­dęs vir­ši­nin­kų nu­ro­dy­mus ir įsa­ki­nė­jęs ug­nia­ge­siams at­lik­ti jiems ne­prik­lau­san­čius dar­bus.

Taip pat nu­sta­ty­ta, kad SPGV vals­ty­bės re­zer­vo san­dė­lio ap­sau­go­je dir­bo A. Ba­ra­dins­ko sū­nus, nors su juo ne­bu­vo su­da­ry­ta jo­kia dar­bo su­tar­tis t. y. jis dir­bo ne­le­ga­liai, sau­go­ma­me ob­jek­te. In­for­ma­ci­ja apie san­dė­ly­je sau­go­mas ver­ty­bes yra su slap­tu­mo žy­ma „ri­bo­to nau­do­ji­mo“. For­ma­liai sar­gu bu­vo įdar­bin­tas vi­sai ki­tas as­muo.

„Ma­to­me, kad ug­nia­ge­sių sis­te­mo­je yra daug už­sis­to­vė­ju­sio van­dens. Pa­ju­tę, kad ga­li at­vi­riau kal­bė­ti, jie ėmė dės­ty­ti prob­le­mas vie­na po ki­tos. Vien da­bar jau spren­džia­ma ar pra­dė­ti dar ke­le­tą tar­ny­bi­nių pa­ti­kri­ni­mų. Vie­nas jau pra­dė­tas dėl to, kad ug­nia­ge­siai ga­li­mai bu­vo vers­ti va­ly­ti įstai­gos lan­gus“, – tei­gė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras E. Mi­siū­nas.

At­li­kus tar­ny­bi­nį pa­ti­kri­ni­mą, nu­sta­ty­ta, kad:

– Jau daug me­tų (8 ir dau­giau) bu­vo įpras­ta pra­kti­ka, kad SPGV va­do­vai – vir­ši­nin­kas A. Ba­ra­dins­kas, vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas V. Vi­soc­kas ir PAGD di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas V. Kur­ku­lis, taip pat ki­ti aukš­ti SPGV dar­buo­to­jai lai­kė sa­vo pa­dan­gas tar­ny­bi­niuo­se ga­ra­žuo­se ir kas­met ra­tų kei­ti­mo se­zo­nu (lap­kri­čio ir ba­lan­džio mėn.) jų as­me­ni­nių au­to­mo­bi­lių ra­tus keis­da­vo SPGV me­cha­ni­kai. (Iš­sky­rus V. Vi­soc­ką, ku­ris ra­tus keis­da­vo­si pats).

– Taip pat ei­lę me­tų (tiks­liai ne­nus­ta­ty­tu lai­ku) ga­ra­žuo­se bu­vo at­lie­ka­mi smul­kūs au­to­mo­bi­lių ap­tar­na­vi­mo dar­bai (stab­džių ka­la­dė­lių kei­ti­mas, va­ly­mas, plo­vi­mas ir t.t.)

Iš­va­dos:

–Bu­vęs PAGD di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas V. Kur­ku­lis vir­ši­jo sa­vo įga­lio­ji­mus ir pa­že­mi­no par­ei­gū­no var­dą, ta­čiau jam draus­mi­nės nuo­bau­dos ne­ga­li bū­ti tai­ko­mos, nes jis iš tar­ny­bos jau at­leis­tas (sa­vo no­ru, be iš­ei­ti­nių kom­pen­sa­ci­jų)

– Bu­vęs SPVG vir­ši­nin­kas A.Ba­ra­dins­kas, leis­da­mas tar­ny­bi­nė­se pa­tal­po­se lai­ky­ti par­ei­gū­nų pa­dan­gas ir liep­da­mas pa­val­di­niams jas keis­ti bei ki­taip ap­tar­nau­ti ma­ši­nas ne­tei­sė­tai pa­si­nau­do­jo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ir par­ei­gų vir­še­ny­be, pa­že­mi­no tar­ny­bos ir par­ei­gū­no var­dą. A.Ba­ra­dins­kui nuo­bau­da taip pat ne­ga­li bū­ti skir­ta, nes jis bu­vo at­leis­tas iš tar­ny­bos ( sa­vo no­ru, be iš­ei­ti­nių kom­pen­sa­ci­jų).

– SPVG vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas V. Vi­soc­kas, ne­tei­sė­tai lai­ky­da­mas pa­dan­gas ga­ra­žuo­se, taip pat per­duo­da­mas ne­tei­sė­tus V. Kur­ku­lio ir A. Ba­ra­dins­ko nu­ro­dy­mus že­mes­nio ran­go ug­nia­ge­siams bei duo­da­mas nu­ro­dy­mą tar­ny­bi­niu trans­por­tu iš­vež­ti lai­ko­mas pa­dan­gas (pra­dė­jus skun­do ty­ri­mą, vei­kiau­siai sie­kiant už­kirs­ti ke­lią ap­lin­ky­bėms nu­sta­ty­ti) ne­tin­ka­mai at­li­ko sa­vo par­ei­gas, pa­žei­dė Vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos tar­ny­bos par­ei­gū­nų eti­kos ko­dek­są ir pa­da­rė šiurkš­tų tar­ny­bi­nį nu­si­žen­gi­mą.

– V. Kur­ku­lio ir A. Ba­ra­dins­ko veiks­muo­se įžvel­gia­mos nu­si­kals­ta­mos vei­kos, nu­ma­ty­tos BK 228 str. I da­lis (pikt­nau­džia­vi­mas), po­žy­mių.

VRM pra­ne­ša, kad nuo šian­dien mi­nis­te­ri­jo­je pra­de­da veik­ti pa­si­ti­kė­ji­mo te­le­fo­nas 85 271 8788 ir elek­tro­ni­nis pa­štas pra­nesk@vrm.lt