Dėl NŽT vadovo Danieliaus Kuprio tinkamumo eiti pareigas spręs ŽŪM
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) siū­lo Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai (ŽŪM) ap­sisp­ręs­ti dėl Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos va­do­vo Da­nie­liaus Kup­rio tin­ka­mu­mo ei­ti par­ei­gas dėl nuo­lat ky­lan­čio in­te­re­sų konf­lik­to nuo­mo­jan­tis vals­ty­bi­nę že­mę.

To­kią iš­va­dą VTEK pa­tvir­ti­no tre­čia­die­nį po­sė­dy­je, iš­nag­ri­nė­ju­si ŽŪM pra­šy­mą pa­teik­ti re­ko­men­da­ci­jas dėl D.Kup­rio po at­lik­to tar­ny­bi­nio ty­ri­mo. Anot VTEK, mi­nis­te­ri­ja nu­sta­tė, kad D.Kup­riui ky­la nuo­la­ti­nis in­te­re­sų konf­lik­tas, nes jis nuo­mo­ja­si že­mės skly­pus 13-oje iš 50 NŽT pa­da­li­nių pri­žiū­ri­mų te­ri­to­ri­jų.

Pa­sak VTEK at­sto­vų, kai ku­rie klau­si­mai dėl D.Kup­rio tie­sio­giai ar ne­tie­sio­giai nuo­mo­ja­mų skly­pų yra dar ne­išsp­ręs­ti, juos tu­rės nag­ri­nė­ti jam pa­val­dūs as­me­nys – ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, jie tu­rė­tų nu­si­ša­lin­ti, ta­čiau to­kiu at­ve­ju ne­bū­tų kam nag­ri­nė­ti D.Kup­rio pra­šy­mų.

Vie­nu me­tu ūki­nin­kau­jan­tis ir NŽT va­do­vau­jan­tis D.Kup­rys nuo­mo­ja­si maž­daug 55,4 hek­ta­rus že­mės iš vals­ty­bės skir­tin­guo­se re­gio­nuo­se, o jam ta­pus NŽT va­do­vu bu­vo baig­ti for­muo­ti de­vy­ni že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės skly­pai nuo­mai. D.Kup­rys BNS anks­čiau tei­gė, kad vi­sus skly­pus bu­vo iš­si­nuo­ma­vęs prieš tap­da­mas NŽT va­do­vu, to­dėl ne­pa­da­rė jo­kių pa­žei­di­mų. ŽŪM va­do­vai taip pat tvir­ti­na, kad nuo per­nai ge­gu­žės dirb­da­mas NŽT va­do­vu, iš vals­ty­bės ne­iš­si­nuo­mo­jo nau­jų že­mės skly­pų.

ŽŪM pa­ti­kri­ni­mo me­tu taip pat nu­sta­ty­ta, kad pir­mo­sio­mis va­do­va­vi­mo die­no­mis D.Kup­rys ga­lė­jo da­ry­ti po­vei­kį NŽT Va­rė­nos sky­riaus ve­dė­jui Al­vy­dui Ven­ce­vi­čiui.

Klau­si­mas dėl atleidimo

Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai (VTEK) pa­siū­lius že­mės ūkio mi­nis­trui ap­sisp­ręs­ti, ar Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos va­do­vas Da­nie­lius Kup­rys yra tin­ka­mas ei­ti šias par­ei­gas, prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko, jog ko­mi­si­jos iš­va­da – rim­tas pa­grin­das svars­ty­ti D.Kup­rio at­lei­di­mą.

„Sau ir Vy­riau­sy­bei ke­liu aukš­čiau­sius skaid­ru­mo stan­dar­tus. VTEK spren­di­mas, ku­ria­me kons­ta­tuo­ta, jog Da­nie­lius Kup­rys su­pai­nio­jo vie­šus ir pri­va­čius in­te­re­sus, yra rim­tas pa­grin­das svars­ty­ti NŽT va­do­vo at­lei­di­mo klau­si­mą. Šį spren­di­mą tu­rės pri­im­ti že­mės ūkio mi­nis­tras“, – BNS at­siųs­ta­me ko­men­ta­re tei­gė S.Skver­ne­lis.

„Vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų va­do­vai dir­ba itin at­sa­kin­gą dar­bą, to­dėl ne­tu­ri kil­ti jo­kių abe­jo­nių dėl jų in­te­re­sų de­ri­ni­mo. D.Kup­rys, tap­da­mas NŽT va­do­vu, pri­va­lė­jo at­si­sa­ky­ti vi­sų pa­pil­do­mų veik­lų, ku­rios su­kur­tų in­te­re­sų konf­lik­to si­tua­ci­ją, ta­čiau to ne­pa­da­rė“, – pri­dū­rė jis.

Že­mės ūkio mi­nis­tras Bro­nius Mar­kaus­kas BNS sa­kė, kad spren­di­mą dėl D.Kup­rio li­ki­mo pri­ims, su­si­pa­ži­nęs su VTEK iš­va­da, ku­rios jis dar nė­ra ga­vęs.

Del­fi.lt va­sa­rį skel­bė, kad tuo me­tu, kai vy­ko ty­ri­mas dėl D. Kup­rio, NŽT Va­rė­nos sky­riaus ve­dė­jas Al­vy­das Ven­ce­vi­čius sa­vo va­do­vui pra­ne­šė, kad pa­gal jo pra­šy­mą Va­rė­nos ra­jo­ne, Sa­ra­pi­niš­kė­se dar 2012-ųjų spa­lį jam bu­vo su­pro­jek­tuo­ti de­vy­ni 18,5 hek­ta­ro plo­to že­mės ūkio pa­skir­ties skly­pai, dėl dvie­jų jų nuo­mos su­tar­tys pa­si­ra­šy­tos anks­čiau, dar D. Kup­riui ne­va­do­vau­jant NŽT. Kaip por­ta­lui tvir­ti­no A.Ven­ce­vi­čius, jis pa­si­ra­šė su­tar­tis ir dėl li­ku­sių sep­ty­nių skly­pų nuo­mos, bet par­ašo ne­pa­dė­jo D. Kup­rys.

ŽŪM šių me­tų pra­džio­je jau ty­rė D. Kup­rio veik­lą, ta­čiau pa­žei­di­mų ne­ra­do. Vis dėl­to pa­si­ro­džius in­for­ma­ci­jai, kad D. Kup­rys ga­lė­jo pikt­nau­džiau­ti tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, iš­si­nuo­mo­da­mas vals­ty­bi­nę že­mę Va­rė­nos ra­jo­ne, ko­vo pra­džio­je VTEK re­ko­men­da­vo ty­ri­mą at­nau­jin­ti ir pra­plės­ti.