Dėl naujo Darbo kodekso bandys susitarti iki penktadienio
Tri­ša­lė ta­ry­ba šauks dar vie­ną pa­pil­do­mą po­sė­dį, ku­ria­me ti­ki­ma­si ga­lu­ti­nai iš­spręs­ti dau­giau­siai gin­čų su­kė­lu­sius nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so klau­si­mus.

„Šian­dien su­for­mu­la­vo­me dar­bo lai­ko, at­os­to­gų lai­ko ir pro­fe­si­nių są­jun­gų bei dar­bo ta­ry­bų kom­pe­ten­ci­jų klau­si­mų pa­ke­tus. Už­fik­sa­vo­me vi­sų pu­sių ar­gu­men­tus ir po­zi­ci­jas. Su­si­tik­si­me ket­vir­ta­die­nį ir ti­ki­mės, kad pa­vyks su­de­rin­ti vi­sus klau­si­mus“, – BNS po Tri­ša­lės ta­ry­bos po­sė­džio an­tra­die­nį sa­kė so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Eg­lė Ra­di­šaus­kie­nė.

Prem­je­ro at­sto­vas spau­dai To­mas Ber­žins­kas BNS sa­kė, kad Sau­lius Skver­ne­lis vis dar ti­ki­si, kad Tri­ša­lei ta­ry­bai pa­vyks iki ko­vo 10 die­nos su­si­tar­ti dėl pa­grin­di­nių ir dau­giau­siai gin­čų ke­lian­čių ko­dek­so klau­si­mų.

„Prem­je­ras ti­ki­si, kad bent jau dėl pa­grin­di­nių, es­mi­nių, vi­siems la­biau­siai rū­pi­mų nuo­sta­tų abiem pu­sėms pa­vyks ras­ti su­ta­ri­mą iki de­ry­boms nu­ma­ty­to ter­mi­no pa­bai­gos“, – sa­kė T.Ber­žins­kas.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis BNS tei­gė, jog jei Tri­ša­lei ta­ry­bai lai­ku ne­pa­vyks su­si­tar­ti, jo įsi­ga­lio­ji­mas ga­li bū­ti dar kar­tą ati­dė­tas.

Anks­čiau Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je jau su­tar­ta dėl kai ku­rių dar­bo lai­ko reg­la­men­ta­vi­mo klau­si­mų ir dėl leng­ves­nių są­ly­gų gau­ti ne­dar­bo iš­mo­ką, ta­čiau ne­pa­vy­ko su­tar­ti dėl at­os­to­gų truk­mės bei dar­bo ta­ry­bų ir pro­fe­si­nių są­jun­gų kom­pe­ten­ci­jų pa­skirs­ty­mo. Ta­ry­bo­je ne­bu­vo su­tar­ta ir dėl dar­bo su­tar­čių bei at­lei­di­mų nuo­sta­tų.

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je Sei­mas pus­me­čiui ati­dė­jo so­cia­li­nio mo­de­lio, ku­rio vie­na pa­grin­di­nių da­lių yra nau­jas Dar­bo ko­dek­sas, ga­lio­ji­mą.